Branża spożywcza

System elektronicznego monitoringu parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności

Możliwość monitoringu procesów cieplnego utrwalania konserw w oparciu o bieżącą  wartość sterylizacyjną lub pasteryzacyjną naliczaną dla strefy krytycznej konserwy z wykorzystaniem opatentowanej metody lokalizacji czujnika temperatury w konserwie....

Pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża, zwłaszcza glebowego, służący do niszczenia patogenów odglebowych przy pomocy promieniowania mikrofalowego. Istota rozwiązania charakteryzuje się tym, że pojazd ma zbiorczą dmuchawę usytuowaną z przodu pojazdu połączoną z indywidualną...

Kolektor autonomicznego aparatu udojowego

Przedmiotem wynalazku jest kolektor autonomicznego aparatu udojowego, stosowanego w maszynowym doju krów. Głównym zadaniem kolektora jest całkowite i szybkie odprowadzenie mleka z wymienia krowy do rurociągu mlecznego, transportującego mleko do schładzalnika. Kolektor połączony jest krótkimi przewodami mlecznymi z czterema kubkami...

Urządzenie ciągnikowe do kontrolowanego wywierania nacisku na grunt

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przewoźne urządzenie ciągnikowe do wywierania kontrolowanego nacisku na grunt lub do wyznaczania współczynnika zagęszczalności gruntu. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że urządzenie posiada korpus nośny w formie spawanej konstrukcji co pozwala...

Termometr ściółkowo - powietrzny, zwłaszcza drobiarski

Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektroniczny termometr ściółkowo-powietrzny do pomiaru temperatury powierzchni ściółki i temperatury otaczającego powietrza w warstwie przyściółkowej. Termometr, zwłaszcza drobiarski, znajduje szczególne zastosowanie w budynkach dla drobiu do oceny warunków...

Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra w układzie redukującym z mocznikiem do zastosowań agrochemicznych i sanitarnych

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra, poprzez redukcję soli srebra w układzie zawierającym mocznik. Optymalne stężenie uzyskanych nanozawiesin...

Miejski system uprawy żywności

Oferowana technologia skupia się na rozwoju i produkcji miejskich jednostek uprawy żywności. Produkcja żywności w pomieszczeniach oznacza również ochronę konsumenta przed zakłóceniami w dostawach żywności powodowanymi klęskami żywiołowymi oraz możliwość przywrócenia terenów uprawnych do ekosystemów, takich jak lasy, mających zdolność...

Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do: szlifowania powierzchni płaskich materiałów niemetalowych, ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, szlifowania otworów w...

INSTO – System Interaktywnych Instrukcji Obsługi

Maszyny przemysłowe charakteryzuje złożoność oraz indywidualny charakter konstrukcji. Błędy i zaniedbania w ich eksploatacji mogą być kosztowe i niebezpieczne. System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO wprowadza nową jakość prezentacji i upowszechniania wiedzy niezbędnej dla poprawnej i bezpiecznej realizacji czynności...

Sposób otrzymywania skrobi o wysokiej zawartości frakcji nanocząsteczkowej, zwłaszcza skrobi ziemniaczanej

Sposób otrzymywania skrobi o wysokiej zawartości frakcji nanocząsteczkowej, zwłaszcza skrobi ziemniaczanej polega na mechanicznym rozdrobnieniu uprzednio wysuszonych i podanych procesowi mrożenia/rozmnażania...

Pomiary i walidacja parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności

 - Wyznaczanie strefy najmniejszego dogrzania konserwy,

 - pomiary i analizy rozkładu przestrzennego temperatury i wartości sterylizacyjnej/ pasteryzacyjnej oraz ciśnienia w przestrzeni roboczej kotłów oraz w opakowaniach konserw,

 - analizy w zakresie bezpieczeństwa...

Pompa do hydrotransportu ciężkiego, o podwyższonej żywotności, ze zunifikowanym układem

Pompa WH-200 do hydrotransportu ciężkiego mieszanin ciała stałego w cieczy, o średnicy króćca tłocznego DN200, ze zunifikowanym układem łożyskowym.

Układ łożyskowy wraz z zespołem dławnicy może być zastosowany również w pompach o średnicach króćca...