Chemia

Dzianiny przeznaczone na kominiarki dla strażaków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13911:2004

Dzianina trudno zapalna przeznaczona na wyroby ochronne m.in. na kominiarki dla strażaków. Właściwości specjalne materiału włókienniczego stanowią ochronę narażonych powierzchni ciała przed działaniem wysokiej temperatury i...

Technologia wyrobów włókienniczych chroniących przed promieniowaniem UV

Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów włókienniczych nowo opracowanych absorberów UV na bazie zmikronizowanych, cząstek ditlenku tytanu, zmodyfikowanych powierzchniowo alkoksysilanami. Materiały barierowe można otrzymać metodą napawania...

Procesy hydrorafinacji

Symulacja procesów hydrorafinacji pozwala na opracowywanie nowych produktów i technologii, lub optymalizację obecnie realizowanych procesów technologicznych w skali laboratoryjnej lub pilotowej. Badania w mniejszej skali pozwalają na redukcję kosztów oraz ryzyka technologicznego związanych ze zmianą parametrów surowca, procesu technologicznego, wymiany złóż katalitycznych...

Infrastruktura Klucza Publicznego PKI

PKI jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym...

Koniugaty oligomeryczne do dostarczania na skórę substancji ochronnych

Technologia dotyczy wytwarzania nowych oligomerycznych koniugatów umożliwiających dostarczanie na skórę substancji ochronnych wybranych z grupy kwasów fenolowych, będących składnikami preparatów kosmetycznych zapobiegających objawom starzenia zewnątrzpochodnego zachodzącego pod...

Technologia wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych)

Technologia dotyczy dwuetapowego sposobu wytwarzania biodegradowalnych, biokompatybilnych makromonomerów poli(-3-hydroksyalkanianowych) posiadających α-aldehydowe-ω-karboksylowe lub α,ω-karboksylowe grupy funkcyjne polegającego na ozonolizie poli(-3-hydroksyalkanianu) posiadającego...

Technologia wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych z epoksydowymi grupami funkcyjnymi.

Technologia dotyczy wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych), według wynalazku polega na tym, że krystaliczne lub amorficzne poli(3-hydroksyalkaniany), posiadające grupę końcową zawierającą podwójne wiązanie, utleniania...

IKOROL - preparat antykorozyjny

Korozja jest jednym z kluczowych globalnych problemów, dotyczących wyrobów i konstrukcji stalowych. Szacuje się, że w jej wyniku ulega zniszczeniu ok. 200 mln ton stali rocznie, przy światowej produkcji wynoszącej ok. 1250 mln ton (2007 r.). Straty przez to powodowane stanowią 3-4% światowego PKB. Szukając odpowiedzi na ten problem, dotyczący w znacznym...

Sposób wytwarzania środka biobójczego

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środka biobójczego zawierającego związki miedzi i materiał węglowy, znamienny tym, że do jego wytworzenia stosuje się chitynę lub jej pochodne, które są impregnowane wodnym roztworem azotanu(V) miedzi(II), a następnie karbonizowane w piecu rurowym, w atmosferze beztlenowej i w temperaturze do 1000...

Nowa metoda precyzyjnego podgrzewania glikolu etylenowego

Technologia polega na grzaniu glikolu przy pomocy prądu Joule'a, pozwala to na precyzyjne utrzymywanie temperatury cieczy  co ma znaczenie praktyczne ponieważ ciecz ta rozkłada się powyżej 200 stopni Celcjusza.

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym, w postaci pojemnika prostopadłościennego z wymienną płytką chromatograficzną posiadające dwie komory - zbiorniki, elektrody i przykrywę wyjmowaną, przy czym wymienna płytka chromatograficzna z warstwą...

Nowe biodegradowalne (ko)poliestry z monomerów β-laktonowych zawierających substancje biologicznie aktywne

Technologia dotyczy wytwarzania nowych biodegradowalnych bioaktywnych (ko)poliestrów z na drodze polimeryzacji anionowej monomerów β-podstawionych β-laktonowych zawierających substancje biologicznie aktywne. β-Podstawione β-laktony...

Hydroksylacja epoksydowanego oleju sojowego przy uzyciou bioglikoli

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego, przeznaczonego do syntezy elastomerów poliuretanowych. W sposobie wykorzystuje się bioglikol wytwarzany podczas hydrogenolizy odpadowej gliceryny powstającej podczas produkcji biopaliw jako produkt uboczny...

Kompozycja bakterii do badań biomateriałowych implantów

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny biodegradacji implantów tytanowych lub powstałych ze stopów tytanu wraz z kompozycją bakteryjną oraz sposobem otrzymywania roztworu, który dzięki zastosowaniu podczas badań przedprodukcyjnych ma pozwolić na zwiększenie jakości implantu i komfortu użytkowego pacjenta....

Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów do zastosowań medycznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów (PUR), mających zastosowanie w medycynie. Istotą wynalazku jest wyeliminowanie niedogodności związanych ze znanymi rozwiązaniami, takich jak toksyczność i konieczność stosowania katalizatorów. Materiał ma...

Węgiel aktywowany o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod

 

Opisywane zgłoszenie patentowe odnosi się do pozyskiwania wartościowego materiału do stosowania w alternatywnych akumulatorach energii...

Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym do dezynfekcji i sterylizacji (projekt nr 108)

Przedmiotem oferty są nowe materiały uzyskane poprzez modyfikację nanokrystalicznego dwutlenku tytanu, które mogą znaleźć zastosowanie w procesach bardzo efektywnego...