Energetyka i Paliwa

Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów

Przedmiotem wynalazku jest przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów, zwłaszcza olejów stosowanych głównie w układach hydrauliki i smarowania obrabiarek lub innych urządzeń technologicznych i użytkowych. Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie ma dwa odrębne hydrauliczne obwody...

Sposób wytwarzania ceramicznych płytek skrawających na narzędzia do obróbki stali i innych materiałów

Sposób wytwarzania ceramicznych płytek skrawających na narzędzia do obróbki stali i innych materiałów, charakteryzuje się tym, że jako surowiec wyjściowy stosuje się tlenek glinu A l2O3 odmiany krystalograficznej α o czystości fazowej...

Sposób wykonywania śrubowych rowków wiórowych w narzędziach skrawających trzpieniowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania śrubowych rowków wiórowych w narzędziach skrawających trzpieniowych, zwłaszcza ze spiekanych węglików metali, z zastosowaniem ściernic diamentowych. Istota rozwiązania polega na tym, że powierzchnię...

Sposób wytwarzania spieku na bazie regularnego azotku boru

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania spieku na bazie regularnego azotku boru. Spiek ten może być stosowany do wyrobu ostrzy skrawających przeznaczonych do obróbki trudnoobrabialnych stali oraz żeliw. Materiały tego typu mogą być także przeznaczone do wyrobu narzędzi wiertniczych oraz frezów....

Sposób wytwarzania spieku diamentowego

Sposób wytwarzania spieku diamentowego z proszków diamentowych w obecności katalizatora, który stanowi tytan, znamienny tym, że katalizator wprowadzany jest do proszku diamentowego w postaci wodorku tytanu TiH2 w ilości od 2 do 10% masy, przy czym miesza się go z diamentem o wielkości ziarna do 28 ?m wstępnie prasuje pod ciśnieniem 0,5 GPa w...

Sposób wytwarzania spieków diamentowych

Sposób wytwarzania spieków diamentowych do wyrobu materiałów przeznaczonych na ostrza narzędzi diamentowych, polegający na wymieszaniu proszku diamentowego z dodatkową fazą wiążącą i spiekaniu mieszaniny w odpowiednich warunkach wysokich ciśnień i temperatur, znamienny tym, że jako fazę wiążącą stosuje się niestechiometryczny węglik tytanu...

Sposób sterowania posuwem elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej i elektroniczny regulator posuwu elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej

Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania posuwem elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej i elektroniczny regulator posuwu elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej. Sposób sterowania według wynalazku...

Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem

Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem, w sposób ciągły, na drodze poddawania cieczy działaniu produktów reakcji elektrodowych, znamienna tym, że stanowi ją taśma w postaci folii z materiału dobrze w wyniku elektrolizy strącającego...

Sposób kształtowania drutem przelotowych wykrojów na wycinarce drutowej oraz układ przemieszczania i zawieszania drutu na wycinarce drutowej, zwłaszcza elektroerozyjnej

Sposób kształtowania drutem przelotowych wykrojów na wycinarce drutowej, wycinającej kształt obrysu przedmiotu obrabianego zasadniczo pionowym odcinkiem drutu...

Sposób obróbki cieplnej wyrobów z węglików spiekanych

Sposób obróbki cieplnej wyrobów z węglików spiekanych, zwłaszcza narzędzi, znamienny tym, że obróbkę cieplną prowadzi się w kąpieli solnej, przy czym obróbkę prowadzi się z podgrzewaniem wstępnym dwustopniowym w temperaturze 550°C w czasie 20 minut, a następnie w temperaturze 920°C w czasie od 7 do 15 minut, po...

Układ sterowania przepłukiwaniem szczeliny międzyelektrodowej w drążarce elektroerozyjnej

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania przepłukiwaniem szczeliny międzyelektrodowej w drążarce elektroerozyjnej, automatyzujący nastawę wydatku cieczy dielektrycznej. Obróbka elektroerozyjna odbywa się w wannie wypełnionej cieczą dielektryczną....

Układ sterowania prądem roboczym obrabiarki elektroerozyjnej

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania prądem roboczym obrabiarki elektroerozyjnej znajdujący zastosowanie do wytwarzania elektrycznych impulsów, roboczych oraz do ich efektywnego wykorzystania poprzez oddziaływanie na posuw elektrody roboczej względem przedmiotu obrabianego. Układ sterowania...

Urządzenie do redystrybucji energii w sieci smart grid

Znane rozwiązania urządzenia do redystrybucji energii w sieci smart grid mają za zadanie bilansowanie mocy pobieranej i dostarczanej do węzła odbiorczego sieci energetycznej. Równowaga obu mocy realizowana jest przez rezerwowanie przydziału mocy u operatora przesyłowego energii. Pobór mocy jest monitorowany na...

Przetwornik prądu na napięcie z termokompensacją

Problemem w precyzyjnym i powtarzalnym pomiarze prądu w rozdzielnicach energetycznych jest wpływ temperatury na rezystancję przetwornika, a w konsekwencji na dokładność pomiaru prądu. Szczególnie duży wpływ temperatury dotyczy rezystancji wewnętrznej przetwornika prądu na napięcie wykonanych w technologii obwodów...

Uniwersalny układ wejściowy

Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny układ wejściowy z izolacją galwaniczną, umożliwiający pomiar napięć wolnozmiennych lub prądów wolnozmiennych. Znane z literatury rozwiązania układów pomiarowych, wyposażone w izolację galwaniczną wejścia pomiarowego od obwodów cyfrowych, wartości prądu w pętli prądowej standardu 4-20 mA, czy pomiaru napięć wolnozmiennych...

Przyrząd do pomiaru wysokich i bardzo wysokich napięć

Wynalazek wpisuje się w trend poszukiwań rozwiązań dotyczących sfery przekładników stosowanych w obwodach wysokonapięciowych.
Prezentuje nowe podejście, polegające na pomiarze wysokich napięć za pomocą dzielnika napięciowego, którego jednym z elementów jest przetwornik prądowy, wykorzystujący zjawisko prądu...

Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania "ATRAX"

Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania wykonany z kompozytów szklano-węglowych.

Jednosekcyjny grzejnik elektryczny z profilowaną temperaturą

Przedmiotem wynalazku jest jednosekcyjny grzejnik elektryczny z profilowaną temperaturą, przeznaczony do procesów wymagających stabilnego rozkładu temperatury. Grzejniki zapewniające precyzyjnie regulowaną temperaturę i jej stabilny w czasie rozkład wzdłuż osi grzejnika mają szerokie zastosowanie w...

Sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu, stosowanego zwłaszcza do silników gazowych. Sposób zwiększania wartości opałowej biogazu według wynalazku polega na tym, że wytworzony biogaz poddaje się osuszaniu, a następnie oczyszczaniu ze związków siarki,...

Układ przetwornicy dwutaktowej

Innowacja zastosowana w układzie przetwornicy polega na tym, że klucz półprzewodnikowy jest dołączony do jednego z dwóch odczepów transformatora impulsowego za pośrednictwem przekaźnika, który w zależności od jego pozycji umożliwia dołączenie całego uzwojenia pierwotnego transformatora impulsowego bądź tylko jednej sekcji tego uzwojenia do klucza...

Przetwornik prądu na napięcie

Przedmiotem wynalazku jest przetwornik prądu na napięcie, stosowany głównie do pomiaru prądu w obwodach pierwotnych i wtórnych rozdzielnic energetycznych. Ze względu na wysoką liniowość, powtarzalność pomiarów, wysoką dynamikę, szuka się rozwiązań umożliwiających wyprodukowanie przetworników, których parametry wyjściowe będą identyczne. Niestety w stosowanych...

Dopalacz gazu, zwłaszcza koksowniczego dla urządzeń laboratoryjnych

Przedmiotem wynalazku jest dopalacz gazu, głównie koksowniczego, dla urządzeń laboratoryjnych, zwłaszcza do testowania próbek węgla w procesie koksowania. Podczas koksowania węgla wydziela się gaz koksowniczy, który z uwagi na swój skład jest zaliczany do gazów trujących. Urządzenia...

Sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu z węgla lub z mieszanek węglowych, używanych jako materiał wsadowy w baterii koksowniczej. W zależności od składu mieszanki węglowej prowadzonego procesu koksowania otrzymuje się koks o różnej wielkości ziarna i różnych parametrach fizyko-chemicznych...

Układ łączności inteligentnych przetworników prądu i napięcia

Przedmiotem wynalazku jest przetwornik prądu i napięcia nowej generacji z zasilaniem bezprzewodowym, stosowany głównie w celu pomiaru prądu i napięcia w sieciach energetycznych średnich napięć, wyposażonych w elektroniczną aparaturę zabezpieczeniową. Dotychczasowe rozwiązania posiadają...

Otwarty przetwornik prąd-napięcie

Większość znanych przetworników prąd-napięcie ma konstrukcję, wymagającą przełożenia kabla lub szyny prądowej przez otwór przetwornika. Jest to możliwe podczas wykonywania połączeń, ale trudne lub wręcz niemożliwe w już istniejącym okablowaniu. Nieliczne konstrukcje przetworników prąd-napięcie umożliwiają otwarcie lub rozdzielenie takiego przetwornika...

Retorta do wytwarzania próbek koksu

Wiele nowoczesnych urządzeń cieplno-chemicznych, które wdrożono m.in. w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym, energetyce i budownictwie, wykorzystuje retorty oparte na starym rozwiązaniu. Przedmiotem wynalazku jest retorta do wytwarzania próbek koksu z mieszanek węglowych lub paliw alternatywnych. Obecne rozwiązania, na bazie których wykonywano...

Układ izolowanego przetwornika do pomiaru prądu

Przedmiotem wynalazku jest układ izolowanego przetwornika do pomiaru prądu, używany głównie w celu pomiaru prądu w sieciach energetycznych. Stosowane układy izolowanych przetworników do pomiaru prądu charakteryzują się izolacją skutecznie separującą układ pomiarowy od linii energetycznych, na których mierzone jest napięcie...

Sposób testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego i układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego

Wynalazek dotyczy sposobu testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego EAZ i układu do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego...

Technologia produkcji środka ogniochronnego do zabezpieczania tkanin (FOBOS M2T)

FOBOS M-2T jest środkiem służącym przeciwogniowego zabezpieczania wyrobów włókienniczych z włókien naturalnych, sztucznych oraz mieszanek z włóknami syntetycznymi. Jest preparatem solnym, rozpuszczalnym w wodzie. Przeznaczony jest do zabezpieczenia wyrobów...

Uprawa i sprzedaż krajowej odmiany morwy białej - Żółwińska wielkolistna

Uprawa krajowej odmiany morwy białej posiadającej dużą blaszkę liściową. W porównaniu z odmianami chińskimi, powszechnie dostępnymi na rynku, odmiana Żółwińska wielkolistna zawiera więcej substancji aktywnych, które przyspieszają rozwój jedwabników morwowych.