Medycyna, Biotechnologia i Farmacja

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych na różnych nośnikach

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych  i/lub submikrometrycznych charakteryzuje się tym, że cząstki wytwarzane znanymi metodami na nośniku pośrednim oraz nośniku...

Biblioteka fagowa oraz białko specyficzne oddziałujące z S100A7

Wśród białek specyficznie oddziałujących z wybranymi antygenami najczęściej wykorzystywane są przeciwciała i ich fragmenty. Komercyjne ich zastosowanie może być ograniczone ze względu na ich niską stabilność oraz skomplikowaną strukturę trzecio- i czwartorzędową oraz glikozylację łańcuchów...

Oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA

Przedmiotem rozwiązania są: oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA. Bardziej szczegółowo, rozwiązanie...

Kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego.
Kompozyt ceramiczno-polimerowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że fazę ciągłą stanowi porowaty...

Sposób i układ do monitorowania częstotliwości oddechu

 

STAN OBECNY

Monitorowanie czynności oddechowych stanowi podstawę ratownictwa medycznego,  jest często wykorzystywane w naukach o sporcie – w trakcie lub po wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Kontrola respiracji szczególnie istotna jest w przypadku chorób układu oddechowego, tj....

Szczepionka przeciwko boreliozie

Opracowano sposób przygotowania preparatów do immunizacji zwierząt, w oparciu o białka OspA, OspC (B. burgdorferi) oraz TROSPA i TROSPA-Salp15 (I. ricinus) produkowane w systemie bakteryjnym.

Sekwencje kodujące wymienione białka amplifikowano z materiału genetycznego wyizolowanego z I. ricinus zebranych na terenie Polski...

Znacznik fluorescencyjny do barwienia kolagenów

Oferowany znacznik fluorescencyjny jako jedyny umożliwia specyficzną wizualizację i badanie trójwymiarowej struktury sieci włókien kolagenowych in situ w żywych tkankach. Barwienie kolagenów za pomocą oferowanego znacznika polega na tworzeniu wiązania niekowalencyjnego i pozwala na uzyskanie wybiórczej fluorescencji...

Biozgodny implant do kontrolowanego uwalniania leków (projekt nr 94)

Biozgodny implant opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z trzech faz, z których każda spełnia odpowiednią rolę. Faza ceramiczna – hydroksyapatyt – tworzy szkielet i strukturę nośną dla inkorporowanego leku oraz, przez dobór porowatości i wielkości porów,...

Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej typu V|TOME|X L- 450 wraz z wyposażeniem (cz. I i cz. II)

Rentgenowska tomografia komputerowa jest metodą nieniszczącą (diagnostyczną) pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu, dających informację o złożoności...

Magnetometr optyczny

Magnetometry, czyli przyrządy do pomiaru wielkości, kierunku oraz zmian pola magnetycznego.

Urządzenia wykorzystujące optyczne metody pomiarów pól magnetycznych stanowią obecnie znaczącą część wszystkich znanych typów magnetometrów. Wykorzystują one zmianę pewnej własności światła przechodzącego przez ośrodek, która jest wywołana przez...

Aptamery DNA rozpoznające metkę histydynową i argininową oraz ich zastosowanie w biotechnologii

Prokariotyczne oraz eukariotyczne systemy pozyskiwania białek rekombinowanych są wykorzystywane na szeroką skalę w badaniach naukowych. Aby szybko i wydajnie uzyskać pożądane preparaty białkowe, które będą charakteryzowały się zadowalającą...

Nowoczesne struktury chemiczne o działaniu psychoaktywnym i/lub prokognitywnym

Przedmiotem oferty są nowatorskie struktury chemiczne opracowane de novo i przebadane in vitro, ex vivo oraz in vivo w ramach Projektu, charakteryzujące się efektami przeciw‐psychotycznymi i/lub pro‐kognitywnymi. W odróżnieniu od znanych leków...

Układ do informowania otoczenia z pojazdu samochodowego o potrzebie pomocy, zwłaszcza po zdarzeniu drogowym

Przedmiotem wynalazku jest układ do informowania otoczenia z pojazdu samochodowego o potrzebie pomocy, zwłaszcza po zdarzeniu drogowym. Układ ma zastosowanie do informowania o potrzebie pomocy nie tylko po...

System monitorowania tętna osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zderzeniu drogowym

Przedmiotem wynalazku jest system monitorowania tętna krwi (pulsu) osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym. System może mieć zastosowanie nie tylko po zaistnieniu zdarzenia drogowego (kolizja lub...

Technologia ozonowania wody oraz ozonowania środków spożywczych i ich opakowań

Technologia ozonowania środków spożywczych tj warzywa, owoce, woda oraz ozonowanie opakowań i instalacji z tzw. centralnych systemów ozonowania. Instalacje wytwarzają wodę wysoko ozonowaną o komputerowo dobranej dawce do danego produktu z...

Metoda syntezy optycznie czystych izomerów alkoholi chiralnych za pomocą enzymatycznej redukcji ketonów.

Alkohole chiralne są cennymi cząsteczkami budulcowymi, wykorzystywanymi do budowy wielu biologicznie aktywnych substancji, w tym leków o zdefiniowanej konfiguracji optycznej. Biokatalityczne metody syntezy związków chiralnych...