Ochrona Środowiska

Sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal morskich

Istota wynalazku polega na umieszczeniu w dostatecznej odległości od brzegu urządzenia tłumiącego fale morskie. Urządzenie to składa się z dwóch współdziałających i ustawionych w określony sposób zespołów tłumiących, które współpracując pozwalają na...

Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata

Przekładnia Hydrostatyczna Bezstopniowa Zębata (zwana w skrócie HYDROVARIATOR) umożliwia przenoszenie napędu mechanicznego wymagającego zmiany prędkości obrotowej w obu kierunkach (od wału napędowego do odbiorczego i vice versa) w sposób płynny przy zachowaniu bardzo dużej (a przy tym mało stratnej) sztywności przełożenia nie...

Układ do badań porównawczych paliw lotniczych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badań porównawczych paliw lotniczych wykorzystując modelowy turbinowy silnik odrzutowy. Umożliwia równoczesne uzyskanie wszystkich parametrów badawczych do analizy porównawczej paliw w tych samych warunkach pomiarowych bez konieczności dokonywania powtórnych badań. Istota polega na tym, że panel...

Sposób odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową

Wynalazek dotyczy sposobu odsiarczania spalin, zwłaszcza w kotłowniach komunalnych i przemysłowych, mokrą metodą wapniakową obejmującą kontaktowanie zasiarczonych gazów z rozpyloną zawiesiną wodną zmielonego wapienia w jednym lub dwóch stopniach absorpcji. Sposób polega na tym, że w pierwszym stopniu absorpcji prędkość...

Sposób odsiarczania gazów przemysłowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego efektywnego odsiarczania gazów przemysłowych oraz zagospodarowania odpadów poflotacyjnych z przeróbki mechanicznej rud dolomitowych wraz z odzyskiwaniem metali w nich zawartych. Rozwiązanie polega na dwustopniowym kontaktowaniu gazów przemysłowych z rozdrobnioną rudą dolomitową lub z odpadami z...

Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem

Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem, w sposób ciągły, na drodze poddawania cieczy działaniu produktów reakcji elektrodowych, znamienna tym, że stanowi ją taśma w postaci folii z materiału dobrze w wyniku elektrolizy strącającego...

Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem.

Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem, zwłaszcza emulsji olejowych stanowiących czynnik chłodzący i chłodząco-smarujący w procesach obróbki...

Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów

Przedmiotem wynalazku jest przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów, zwłaszcza olejów stosowanych głównie w układach hydrauliki i smarowania obrabiarek lub innych urządzeń technologicznych i użytkowych. Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie ma dwa odrębne hydrauliczne obwody...

Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie dejonizowanej lub destylowanej

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie dejonizowanej lub destylowanej. Oczyszczanie ultradźwiękowe przeprowadza się najczęściej w wodnych roztworach substancji alkalicznych. Czasem stosuje się również rozpuszczalniki organiczne lub...

Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach ultradźwięków

Przedmiotem wynalazku jest metoda maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, głównie przy niskich częstotliwościach ultradźwięków.
Fakt podwyższonej intensywności kawitacji wody w wysokich...

Bezołowiowa, kompozytowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego

Przedmiotem wynalazku jest bezołowiowa, kompozytowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego, służąca do lutowania elementów i podzespołów w sprzęcie elektronicznym, w tym o podwyższonych wymaganiach niezawodnościowych np. w elektronice samochodowej. Celem niniejszego wynalazku...

Układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzania plazmy mikrofalowej

Przedmiotem wynalazku i technologii jest układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzenia, przeznaczony do intensyfikacji chłodzenia pojemnościowych źródeł wzbudzenia plazmy helowej stosowanej w różnych technikach analitycznych, zwłaszcza...

Plazmid pomocniczy, szczep bakteryjny i system o szerokim spektrum gospodarzy do mobilizacji plazmidów oraz ich zastosowania.

Celem wynalazku jest dostarczenie nowych systemów do wydajnej mobilizacji plazmidów do szerokiego spektrum bakterii (alfa-, beta-, gammaproteobakterie), pozbawionych wad występujących w istniejących systemach do...

Technologia osmotycznego roszenia

Przedmiotem wynalazku jest technologia pomiarowa wraz ze specjalistyczną aparaturą służące ocenie mechanizmu odklejania włókien przy laminarnym przepływie cieczy z prędkością rzędu kilku mm/s. Metoda osmotycznego odklejania pozwala obiektywnie ocenić ilość i jakość włókna w surowcu. Odgrywa to ważną rolę w pracach hodowlanych.

Elektroda enzymatyczna, sposób wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz bioczujnik do wykrywania związków fenolowych

Wynalazek dotyczy elektrody enzymatycznej zawierającej białkową warstwę aktywną na powierzchni podłoża elektroprzewodzącego elektrody, sposobu wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz biosensora do wykrywania związków...

Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb

Przedmiotem wynalazku jest plazmid pSheB, obejmujący moduł ARR lub ich funkcjonalne pochodne, oraz szczepy zawierające taki plazmid, szczególnie szczep Shewanella SP. O23S...

Urządzenie do usuwania brudu

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zdolne do przemieszczania się z nadaną prędkością (może być na przykład kulą lub kulką), służące do zbierania na sucho kurzu, zwłaszcza z podłóg, tarasów oraz wnętrza pojemników. Wynalazek dotyczy również sposobu usuwania brudu, zwłaszcza kurzu, w którym stosuje się co najmniej jedno urządzenie według wynalazku poruszające...