Regulamin Portalu Platforma Transferu Technologii

Regulamin Portalu Platforma Transferu Technologii

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 

 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl.  
 2. Portal PTT – portal internetowy Platforma Transferu Technologii działający jako platforma wymiany informacji wspierający transfer technologii.
 3. Administrator – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12 dalej ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON 006746410, NIP 526-030-02-04.
 4. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z zasobów PTT.
 5. Profil – konto Użytkownika zarejestrowanego na Portalu PTT przez wypełnienie zgodnie z Regulaminem Formularza rejestracyjnego.
 6. Dawca – Użytkownik posiadający swój Profil, udostępniający posiadane przez siebie wartości niematerialne i prawne (technologie) zgodnie z zasadami działalności Portalu PTT w celu ich komercjalizacji.
 7. Biorca – Użytkownik posiadający swój Profil, zainteresowany korzystaniem z technologii lub poszukujący technologii, jako rozwiązań dla prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z zasadami funkcjonowania Portalu PTT.
 8. Ekspert – Użytkownik posiadający swój Profil, oferujący swoje usługi eksperckie w zakresie doradztwa związanego z komercjalizacją wartości niematerialnych i prawnych dostępnych na Portalu PTT.
 9. Animator – podmiot upoważniony przez Administratora, który (na mocy odrębnych porozumień) jest odpowiedzialny za kojarzenie Dawców z Biorcami w ramach Zgłoszenia zapotrzebowania na technologię.
 10. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl, po wypełnieniu którego i zweryfikowaniu poprawności wypełnienia przez Administratora, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do zasobów Portalu PTT.
 11. Karta zgłoszenia potrzeb technologicznych – elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT, pod adresem:www.ptt.arp.pl, wypełniany w przypadku, gdy Biorca poszukuje rozwiązań technologicznych dla swojej działalności.
 12. Karta technologii – elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT, pod adresem: www.ptt.arp.pl, pozwalający na zaprezentowanie przez Dawcę wartości niematerialnych i prawnych w celu ich komercjalizacji.
 13. Profil Eksperta - elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl, pozwalający na zaprezentowanie usług eksperckich które mogą być świadczone na rzecz Dawcy lub Biorcy w procesie komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych.
 14. Moc/siła wpisu – informacja o szacowanej przez Administratora kompletności danych umieszczonych przez Użytkownika w Karcie zgłoszeń potrzeb technologicznych, lub Karcie technologii, lub Profilu Eksperta, wyłącznie w celu pokazania kompletności danych.
 15. Komercjalizacja - działania związane z przenoszeniem zasobów, którymi dysponuje Dawca (zamieszonymi w Portalu PTT) do praktyki gospodarczej Biorcy, celem jej praktycznego zastosowania (urynkowienia) przy użyciu narzędzia, jakim jest Portal PTT wspomagający transfer technologii z uwzględnieniem usług doradczych świadczonych na rzecz Dawcy lub Biorcy przez Eksperta.

 

§2

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów Portalu PTT pod adresem www.ptt.arp.pl przez Użytkownika.

 2. Operatorem Portalu jest Administrator tj. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12 dalej ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON 006746410, NIP 526-030-02-04.

 3. Nazwa Portalu: Platforma Transferu Technologii, jego logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść komunikatów stanowią własność Administratora i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w żaden inny sposób niż określony postanowieniami Regulaminu.

 4. Bazy danych zawarte w zasobach Portalu PTT podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych, jak też ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlega szata graficzna (układ) baz danych zawartych w Portalu.

 5. Każdy może korzystać z Portalu i nie podlega to żadnym opłatom, z zastrzeżeniem, że korzystanie z określonych niniejszym Regulaminem zasobów Portalu PTT w celu komercjalizacji oraz wprowadzanie danych na Portal może nastąpić wyłącznie po zarejestrowaniu się przez Użytkownika.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu PTT w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników do zasobów Portalu treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z normami społecznymi lub obyczajowymi, treści obraźliwych lub sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z normami społecznymi lub obyczajowymi, treści obraźliwych lub sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 8. Prezentowane w Portalu informacje lub materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub jakość informacji lub materiałów umieszczanych/prezentowanych przez Użytkowników w zasobach Portalu PTT.

 10. Prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej i autorskie prawa majątkowe do zasobów zamieszczonych w Portalu PTT przez Użytkowników przysługują Użytkownikom lub innym uprawnionym osobom, w tym oznaczonym twórcom/ autorom. Zamieszczenie na Portalu PTT jakichkolwiek zasobów lub materiałów nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia do nich praw na innych Użytkowników. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w zasobach Portalu PTT bez uprzedniej zgody (lub innego porozumienia) uprawnionego może stanowić naruszenie praw Użytkowników lub innych osób uprawnionych.

 11. Zasady przetwarzania, zabezpieczenia i ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem
  z Portalu reguluje Regulaminu.

 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu oraz za przerwy w dostępie do Portalu, w tym wynikające z konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich lub serwisowych. Administrator będzie informował Użytkowników o prowadzeniu prac konserwatorskich lub serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Portalu pod adresem: www.ptt.arp.pl.

 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu przez Użytkownika. Administrator zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności zagrożenia wirusami komputerowymi oraz możliwościami przejęcia przez osoby trzecie danych w trakcie ich teletransmisji.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Portalu PTT. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi niezwłocznie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników najpóźniej na 7 dni przed publikacją zmienionego Regulaminu na Portalu PTT, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmiany Regulaminu, przekazując stosowną informację do Administratora, drogą elektroniczną na adres wskazany w informacji o zmianie Regulaminu i w terminie tam określonym. Brak akceptacji zmiany Regulaminu w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu skutkuje usunięciem Profilu oraz wpisów Użytkownika przez Administratora.

 15. Portal PTT, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki (odesłania) do witryn/stron internetowych zarządzanych (administrowanych) przez strony trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne skorzystania przez Użytkownika z witryn, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności, danych osobowych lub za zawartość tych innych stron.

   

  §3

  Cel Portalu

   

 1. Portal PTT jest instrumentem, którego celem jest:
  1. Umożliwienie zaprezentowania podmiotom (Dawcom) działającym w obszarze technologii swoich zasobów dedykowanych komercjalizacji;
  2. Ułatwienie wymiany informacji i tworzenia nowych powiązań między podmiotami działającymi w obszarze technologii (Dawca-Biorca);
  3. Wsparcie transferu technologii w obszarze komercjalizacji technologii z bazy Portalu PTT (Dawca-Biorca);
  4. Umożliwienie pozyskania wsparcia w zakresie zdefiniowania i zaspokojenia potrzeb technologicznych (Biorca);
  5. Umożliwienie pozyskania (przez Dawców lub Biorców) wsparcia Ekspertów w zakresie wdrażania technologii oraz procesu komercjalizacji.
 2. Na Portalu PTT zamieszczane są także przez Administratora artykuły oraz informacje o bieżących wydarzeniach związanych z przedmiotem działalności Portalu (w tym w szczególności z problematyką transferu technologii, funduszy unijnych dla przedsiębiorców, realizacji projektów innowacyjnych).

 

§4

Zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika

 

 1. Każdy Użytkownik, który chce korzystać z zasobów Portalu PTT musi się zarejestrować oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin podczas procesu rejestracji. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji i zaakceptował Regulamin ma status Użytkownika zarejestrowanego, który zobowiązany jest przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie.

 2. W celu rejestracji konieczne jest kompletne wypełnienie Formularza rejestracyjnego .

 3. Każdy Formularz rejestracyjny podlega weryfikacji pod względem poprawności wypełnienia przez Administratora.

 4. W przypadku braku poprawnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje podczas procesu rejestracji informacje wskazujące zakres danych koniecznych do uzupełnienia celem poprawnego i kompletnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego.

 5. Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie - na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym - od Administratora informacji zgodnie z zapisami Regulaminu, w tym związanych z dokonanymi przez Użytkownika wpisami na Portalu. W przypadku poprawnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji na Portalu PTT na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji na Portalu PTT zawiera link aktywacyjny do Profilu wraz z potwierdzeniem loginu i hasła, które umożliwiają każdorazowy dostęp i korzystanie z zasobów Portalu, w tym publikowanie / dodawanie wpisów i przeszukiwanie zasobów Portalu.

 6. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji zostaje utworzony Profil Użytkownika zarejestrowanego.

 7. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest we własnym zakresie do ochrony loginu i hasła, o którym mowa w pkt 5 powyżej, celem zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi osób nieupoważnionych do Profilu Użytkownika.

 8. W przypadku powzięcia wiedzy, że login i hasło, o którym mowa w pkt 5 jest w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora (poprzez Formularz kontaktowy dostępny na Portalu PTT na stronie głównej) celem zablokowania Profilu Użytkownika lub powzięcia innych ustalonych działań. Zasady postępowania w przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zmiany loginu lub hasła, o którym mowa w pkt 5 powyżej lub zapomniał loginu lub hasła, zawarte są na Portalu w Profilu Użytkownika lub prezentowane są podczas procesu logowania do Profilu Użytkownika.

 9. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do: nieograniczonego dostępu i korzystania z zasobów Portalu, w tym publikowania / dodawania wpisów, ich modyfikacji, usuwania swoich wpisów i przeszukiwania zasobów Portalu. Użytkownik zarejestrowany dokonując wpisu akceptuje fakt, że wprowadzane przez niego dane, materiały lub informacje są dostępne dla innych zarejestrowanych Użytkowników.

 10. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dokonania wpisów do zasobów Portalu PTT na jednym lub więcej z trzech poziomów: Dawca, Biorca, Ekspert poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na Portalu PTT (Formularz karty technologii, Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na technologię, Formularz Eksperta).

 11. Opublikowanie na Portalu PTT wpisu Użytkownika, jego zmiany/modyfikacji oraz usunięcie wpisu przez Użytkownika, następuje po weryfikacji przez Administratora zgodnie z niniejszym punktem. Administrator może:

  1. z zastrzeżeniem treści pkt 12 poniżej i po wyczerpaniu trybu postepowania opisanego w pkt 12, odmówić opublikowania wpisu lub jego zmiany/modyfikacji w razie ich niekompletności (nie wypełnienia pól w Karcie technologii, Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych, Profilu Eksperta) lub merytorycznej wadliwości (np. prezentowana w Karcie technologii oferta nie będzie dotyczyć komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych, a jedynie usług doradczych), naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, albo zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy wpis lub jego zmiana/modyfikacja zostały dokonane przez osobę uprawnioną;

  2. z zastrzeżeniem treści pkt 12 in fine odmówić usunięcia wpisu, ale tylko w razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy usunięcie wpisu zostało dokonane przez osobę uprawnioną.

 12. W razie zaistnienia sytuacji określonych w pkt 11 powyżej, Administrator skontaktuje się z danym Użytkownikiem, na adres email lub numer telefonu wskazany w Formularzu rejestracyjnym albo odpowiednio w Karcie technologii, Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych, Profilu Eksperta w celu wyjaśnienia wątpliwości lub wskazania braków lub błędów lub ustalenia z Użytkownikiem ostatecznej wersji wpisu lub jego zmiany/modyfikacji jaki/jaka może zostać opublikowany/a na Portalu PTT lub potwierdzenia/weryfikacji uprawnień do dokonania usunięcia wpisu.

 13. Każdorazowo Użytkownik jest informowany przez Administratora drogą e-mail na adres email lub numer telefonu wskazany w Formularzu rejestracyjnym albo odpowiednio w Karcie technologii, Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych, Profilu Eksperta o dokonaniu przez Użytkownika: wpisu i jego publikacji na Portalu PTT lub odpowiednio o zmianie/modyfikacji wpisu i ich publikacji na Portalu PTT albo o usunięciu wpisu.

 14. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do zamieszczenia na Portalu PTT informacji w postaci załączników umieszczanych w odpowiednich polach formularza np. referencje, scany patentów, schematy technologii. Pojedynczy załącznik nie może przekraczać 100MB.

 15. Użytkownik nie może zamieszczać na Portalu PTT materiałów zawierających treści wskazane w § 2 pkt 7, a także jakichkolwiek materiałów lub oprogramowań mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do Portalu PTT, oprogramowania obsługującego Portal PTT lub komputerów Użytkowników (w tym tzw. wirusów komputerowych, oprogramowania typu maleware, spyware).

 16. Użytkownik zarejestrowany po dokonaniu wpisu otrzymuje informację o „mocy/sile wpisu”.

 17. Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym danych, materiałów lub informacji umieszczanych w zasobach Portalu PTT. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora w powyższym zakresie jest wyłączona.

 18. Biorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji i oceny danych, materiałów lub informacji umieszczanych w zasobach Portalu PTT przez danego Dawcę w przypadku zamiaru komercjalizacji. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora w powyższym zakresie, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych, materiałów lub informacji umieszczanych w zasobach Portalu PTT przez Dawcę lub skutków prawnych skorzystania przez Biorcę z danych, materiałów lub informacji umieszczanych w zasobach Portalu PTT przez Dawcę jest wyłączona.

 19. Biorca jest uprawniony do kontaktu z Dawcą, celem ustalenia zasad komercjalizacji technologii.

 20. Administrator ani Animator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg negocjacji, ustaleń, uzgodnień, ani treść zawartych umów itp. pomiędzy Dawcą a Biorcą, w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dojście lub niedojście procesu komercjalizacji do skutku, jak też za jakiekolwiek szkody powstałe u Biorcy lub Dawcy w wyniku, w związku lub w skutek dojścia lub niedojścia procesu komercjalizacji technologii do skutku.

 21. Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do bazy Ekspertów zarejestrowanych na Portalu PTT.

 22. Zarówno Dawca jak i Biorca może dokonać wyboru podmiotu spośród Ekspertów zarejestrowanych na Portalu PTT celem świadczenia przez Eksperta na rzecz Dawcy lub Biorcy usług doradczych w procesie komercjalizacji. Administrator nie udziela rekomendacji w zakresie wyboru Eksperta.

 23. Świadczenie usług przez Eksperta odbywa się na zasadach rynkowych, ustalonych przez Dawcę i Eksperta lub Biorcę i Eksperta w odrębnych umowach.

 24. Administrator ani Animator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Ekspertów, za ich wiedzę, doświadczenie, umiejętności lub przydatność usług świadczonych przez Ekspertów na rzecz Dawcy lub Biorcy. Administrator ani Animator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Dawcę lub Biorcę wskutek świadczenia usług przez Eksperta.

 25. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem PTT: przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 35 lub wyższa, Google Chrome, z obsługą javascript.

§5

Uprawnienia i Obowiązki Administratora

 

 1. Administrator ma prawo dostępu do wszystkich danych, informacji lub materiałów przekazanych przez Użytkownika w ramach procesu rejestracji lub dokonywania wpisów oraz do ich publikowania na Portalu PTT.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników wpisy naruszające przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Administrator ma prawo usunąć Profil Użytkownika lub poszczególne wpisy Użytkownika naruszające przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasadne interesy prawne innych Użytkowników.

 4. Administrator informuje Użytkownika o usunięciu Profilu lub wpisu/ów Użytkownika w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym.

 5. Administrator lub Animator, po uzyskaniu Karty zgłoszenia zapotrzebowania na technologię przekazuje niezwłocznie Biorcy, który wyraził na to zgodę, na adres e-mail wskazany w Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych - informację o dostępności technologii w zasobach Portalu PTT. W przypadku braku dostępności technologii w zasobach Portalu PTT lub dostępności technologii w niepełnym zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia zapotrzebowania na technologie, Administrator lub Animator na bieżąco przekazuje zainteresowanemu Biorcy, na adres e-mail wskazany w Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych informacje dotyczące pojawiających się technologii, spełniających kryteria zdefiniowane w Karcie zgłoszenia zapotrzebowania na technologię.

 6. Administrator lub Animator informuje Dawcę, który wyraził na to zgodę, na adres e-mail wskazany w Karcie technologii, w przypadku pojawienia się zainteresowania jego technologią.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, jest Administrator. Administrator przetwarza udostępnione dane, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracyjny oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora (w tym publikowanie na Portalu PTT i wykorzystywanie przez innych zarejestrowanych Użytkowników) jego danych osobowych: dane teleadresowe, dane do kontaktu: imię, nazwisko, firma/nazwa instytucji, numer telefonu, adres e-mail, NIP, KRS, REGON jedynie w celu i zakresie objętym niniejszym Regulaminem. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu przetwarzania celem rejestracji i korzystania z Portalu PTT.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i w celach realizacji swoich obowiązków wynikających z Regulaminu oraz zasad i celu funkcjonowania Portalu PTT opisanych w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym pozyskane przez Administratora dane osobowe nie będą w żaden sposób kopiowane i powielane poza celami określonymi w zdaniu pierwszym.
 4. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania poprzez Formularz kontaktowy dostępny na Portalu PTT na stronie głównej.
 5. Dane osobowe Użytkowników Portalu PTT są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem, w tym pozyskiwaniem lub modyfikacją niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i z wewnętrznymi procedurami Administratora obejmującymi ochronę danych osobowych.
 6. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i - z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie - nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.
 8. Administrator stosuje technologię „cookies” w celu zapewnienia funkcjonalności serwisów internetowych i prowadzenia analiz. „Cookies” jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy połączeniu się z tym komputerem. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania i przechowywania plików „cookies” konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie jego przeglądarki internetowej.
 9. Dane telekomunikacyjne (np. adres IP) są zbierane i przetwarzane przez Administratora automatycznie i nie można ich powiązać z danymi osobowymi. Systemy informatyczne obsługujące Portal PTT mogą automatycznie ze względów technicznych zbierać dane (np. rodzaj przeglądarki internetowej, lub wykorzystywanego systemu operacyjnego, adresu e-mail lub strony internetowej, z którego/której Użytkownik połączył na stroną Portalu PTT, statystykę aktywności na stronie). Dane takie zbierane są tylko w celach statystycznych i nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest udostępniony w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie na stronie internetowej Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu PTT, z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 14.

 

Regulamin Portalu Platforma Transferu Technologii
ArticleToPDF