Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji

Doradztwo technologiczne
Doradcze proinnowacyjne ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy (tzw. audyt technologiczny) źródła finansowania działalności innowacyjnej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przygotowanie oferty lub zapytania o technologię przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii negocjacje i zawieranie umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii wdrażanie wyników prac badawczych
Doradztwo finansowe
Doradcze ogólne fundusze UE, źródła finansowania przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, biznesplanów, strategii, studiów wykonalności zakładanie/zarządzanie działalnością gospodarczą pozyskiwanie, kojarzenie partnerów biznesowych tworzenie partnerstw i rozwoju aktywności lokalnej marketing, sprzedaż
Doradztwo – inne
Działalność badawczo-rozwojowa prowadzenie badań naukowych prowadzenie prac rozwojowych, aplikacyjnych i wdrożeniowych ochrona własności intelektualnej

Doświadczenie: 
Wdrożenia prac B+R
Współpraca międzynarodowa
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii
Opis doświadczenia: 

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem, a cały wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie.

Intencją Fundacji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy sektorami naukowym i biznesowym. Filarami platformy współpracy będą centrum wpierania naukowca oraz centrum wpierania przedsiębiorcy. W ramach centrum wpierania naukowca, otrzyma on pomoc w budowania dorobku naukowego, aplikowaniu o środki na działalność badawczo-rozwojową, ochronie własności intelektualnej, komercjalizacji wynalazków, które to działania docelowo prowadzić mają do umożliwienia mu wykorzystania dorobku naukowego w biznesie. W ramach centrum wpierania przedsiębiorcy, zainteresowany otrzyma pomoc w ocenie potencjału i potrzeb technologicznych oraz w pozyskaniu kadry mogącej przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe, a także wsparcie eksperckie w obszarze oceny pomysłu na inwestycje, a ostatecznie wsparcie w komercjalizacji wypracowanych innowacyjnych rozwiązań bazujących na specjalistycznej wiedzy ze świata nauki.

Instytucja aktywnie nawiązuje i realizuje współpracę z otoczeniem naukowym oraz gospodarczym.

Celami Fundacji są:
1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji,
2. propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii,
3. wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin in, spin-off,
4. kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii - nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa,
5. wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przemysłem,
6. pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej,
7. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
8. wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność naukową prowadzona w  sposób samodzielny i ciągły:
 1. badania podstawowe (prace empiryczne) oraz teoretyczne,
 2. badania aplikacyjne,
 1. Prace rozwojowe,
 2. Realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i unijnych.
 3. Prowadzenie badań naukowych i realizację projektów wdrożeniowych w obszarach innowacyjnych mających potencjalne praktyczne zastosowanie w gospodarce i w życiu społecznym w obszarze badań z wykorzystaniem analityki, programowania, opracowywania nowych narzędzi diagnostycznych.
 4. Wsparcie przedsięwzięć biznesowych, spin-off, komercjalizacje wyników badawczych.
 5. Doradztwo oraz wsparcie w zakresie własności intelektualnej (Intellectual Property, IP).
 6. Finansowanie, przygotowywanie, redagowanie, wydawanie i dystrybucję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i dydaktycznych, a także innych opracowań, raportów, dokumentacji, analiz i publikacji uzyskiwanych zgodnie ze statutem Fundacji.
 7. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, targach, konferencjach, seminariach naukowych i branżowych itp.
 8. Organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, kursów (w tym m.in. językowych i biznesowych), warsztatów, stażów oraz konkursów krajowych i międzynarodowych.
 9. Fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród.
 10. Wspieranie stypendiami uzdolnionej młodzieży, studentów oraz doktorantów oraz innych osób działających i wyróżniających się w zakresie badań rozwoju i innowacji.
 11. Promocję oraz wdrażanie norm ISO, tzw. dobrych praktyk, zarządzania jakością.
 12. Udzielanie konsultacji, przeprowadzanie badań w zakresie potrzeb informacyjnych na rzecz innych podmiotów.
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Fundacji.
 14. Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy poprzez klastry, sieci, platformy oraz konsorcja.
 15. Działania jako Instytucja Otoczenia Biznesu.
 16. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży oraz osób dorosłych.
 17. Promowanie znajomości języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców.
 18. Wprowadzanie  proekologicznych rozwiązań.
 19. Edukowanie młodzieży i dorosłych.
 20. Inne działania realizujące cele statutowe Fundacji.

 

Dane kontaktowe

Ewa Kardasz
51-40 625 96

Kontakt z ARP