Baza technologii


Logo wpisu Biomarkery transkryptomiczne, sposób określania i zastosowanie biomarkerów transkryptomicznych do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca.

Biomarkery transkryptomiczne, sposób określania i zastosowanie biomarkerów transkryptomicznych do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy sposobu przewidywania ryzyka wystąpienia niewydolności serca u pacjentów pozawałowych, obejmujący oznaczenie w próbce od określonego pacjenta podwyższonego poziomu ekspresji co najmniej dwóch genów z następującej grupy transkryptów: FMN1, RNASE1, TIMP1, JDP2. W skrócie, metoda polega na izolowaniu RNA z krwi pacjenta, następnie syntezy cDNA, badania poziomu ekspresji genów metodą RT-qPCR (ang. quantitative reverse transcription polymerase chain reaction) i analizie relatywnych zmian w ekspresji poszczególnych genów, porównując poziom mRNA danych genów u chorych relatywnie do poziomu mRNA tych samych genów u osób zdrowych i normalizując w stosunku do poziomu mRNA wybranych genów referencyjnych z uwzględnieniem różnic w wydajności amplifikacji poszczególnych genów. Wynalazek umożliwi diagnostykę i/lub określenie prognozy dla danego pacjenta, opartej na ekspresji mRNA wybranych transkryptów oznaczanych w RNA wyizolowanym z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (ang. peripheral blood mononucleated cell, PBMC) oraz krwi pełnej. Podwyższenie bądź obniżenie poziomu ekspresji proponowanych genów jest skorelowane ze stanem chorobowym w porównaniu do poziomu ekspresji genów w stanie niepatologicznym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stworzono dotychczas różne modele rokownicze służące przewidywaniu ryzyka zgonu, zawału serca niezakończonego zgonem lub nawrotu niedokrwienia u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Należy jednak podkreślić, że wzrost wartości biomarkerów biochemicznych powyżej wartości referencyjnych może także występować w różnych stanach chorobowych, niekoniecznie związanych z zawałem serca.Transkrypcyjna aktywność leukocytów w zawale mięśnia sercowego umożliwia wykorzystanie łatwo dostępnej tkanki jaką jest krew obwodowa pacjenta do badania profilu ekspresji genów i poszukiwania biomarkerów, które mogą być stosowane do diagnozy, prognozy, czy monitorowania przebiegu choroby. Przeprowadzane badania potwierdzają istnienie korelacji między poziomami ekspresji transkryptów: FMN1, RNASE1, TIMP1, JDP2 z wartością rokowniczą pacjentów pozawałowych. Otrzymane wyniki umożliwiają diagnostykę i/lub określenie prognozy dla danego pacjenta, opartej na ekspresji mRNA wybranych transkryptów oznaczanych w RNA.

Zastosowanie rynkowe

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - biotechnologia medyczna (enzymy, genetyka).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"