Baza technologii


Logo wpisu Bisfosfoniany do profilaktyki i leczenia osteoporozy

Bisfosfoniany do profilaktyki i leczenia osteoporozy

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Opis technologii / usługi

Oferowana technologia dotyczy nowej klasy związków bisfosfonowych do leczenia osteoporozy i innych chorób związanych z ubytkiem masy kostnej. Choroby te są schorzeniami przewlekłymi, wymagającymi stałego leczenia. Na rynku dostępnych jest kilka leków przeciwko osteoporozie, jednakże ze względu na ich niewystarczającą skuteczność, skutki uboczne i niedogodność częstego stosowania istnieje potrzeba opracowania nowych związków mających możliwość hamowania resorpcji kości, łatwo wchłanianych w układzie pokarmowym i nie powodujących zmniejszenia mineralizacji kości. Jednymi z istotniejszych związków terapeutycznych w leczeniu albo zapobieganiu różnym chorobom kości związanym z ich nieprawidłową resorpcją są farmakologicznie czynne bisfosfoniany. Nasza oferta obejmuje innowacyjną klasę obiecujących bisfosfonianowych leków przeciwosteoporotycznych. Związki te cechują się bardzo korzystnym działaniem hamującym resorpcję kości przy udziale osteoklastów, jak wykazano w teście MTT mierząc procent zahamowania proliferacji mysich komórek makrofagopodobnych linii J744E, a także w teście in vivo na modelu zwierzęcym (owce). Związki bisfosfonowe są uznawana za środki mogące wywoływać działania niepożądane (procesy martwicze). Analiza histologiczna tkanki kostnej żuchwy owiec po podaniu testowanych związków w okresie prowadzenia badań tj. w okresie 6-8 miesięcznego cyklu, nie wykazała istnienia procesu osteodestrukcji, a tym samym procesu martwiczego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowane bisfosfoniany wykazują wysoką aktywność biologiczną w porównaniu do znanych leków bisfosfonianowych. Badania przeprowadzone na liniach komórkowych i na zwierzętach wykazały, że oferowane związki mają działanie antyosteoporotyczne nawet przy stosowaniu ich raz w tygodniu (dostępne leki przeciwosteoporotyczne stosuję się najczęściej raz w tygodniu). Zaobserwowano proces regeneracji kości oraz tworzenie nowych struktur tkanki kostnej. Co istotne, badania ultrastrukturalne i histologiczne wykazały, że opracowane związki nie powodują martwicy kości, która jest zazwyczaj jednym z najpoważniejszych skutków ubocznych stosowania bisfosfonianów.

Zastosowanie rynkowe

Leczenie innych chorób związanych z niewłaściwą resorpcją kości, takich jak choroba Pageta, ubytek kości związany z protezą lub osteolizą, a także hiperkalcemia w chorobie nowotworowej

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

NIP: 8942930022

Adres www: http://www.eitplus.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"