Baza technologii


Logo wpisu GlobeOMS System telemrtyczny + GIS, wspierający zarządzanie przesyłem mediów i ich obsług

GlobeOMS System telemrtyczny + GIS, wspierający zarządzanie przesyłem mediów i ich obsług

Globe of Things Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Oferowany produkt to web portal GlobeOMS, przeznaczony dla przedsiębiorstw z branży dystrybucji (przesyłu) mediów, w szczególności dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, mający na celu zwiększenie efektywności produkcji i zarządzania przesyłem w szczególności ograniczenia strat przesyłu oraz procesu obsługi technicznej (awarii) w sieciach. Najważniejsze cechy oferowanego systemu to: Interoperacyjność usług – GlobeOMS jest systemem, który bazuje na protokole wirelessMBus OMS (PN EN 13757), który dotychczas stosowany był w transmisji radiowej ISM (868MHz). W oferowanych przez nasz modułach zastępujemy moduł ISM modułem GSM z transmisją internetową – tym sposobem wprowadzamy w życie idee Internetu Rzeczy. GlobeOMS to nie tylko obsługa odczytów urządzeń pomiarowych, ale także pełna obsługa elementów wyposażenia węzłów cieplnych - w szczególności regulatorów pogodowych oraz przetworników ciśnienia. Dzięki wykorzystaniu otwartych protokołów komunikacyjnych, w szczególności protokołu MBus wg PN EN 13757 a także sterowników do konkretnych urządzeń, zapewniamy interoperacyjność systemu, niezależnie od producenta konkretnego urządzenia. Dla urządzeń aktualnie zainstalowanych w węzłach cieplnych, a już wycofanych z produkcji lub takich dla których producenci nie oferują modułów rozszerzających pracujących z protokołem komunikacyjnym wg w/w normy, oferujemy własne moduły rozszerzające (moduły MINI). Pełna telemetria pracy węzła wymaga zainstalowania centrali telemetrycznej, posiadającej wiele portów komunikacyjnych intergujących wiele różnych urządzeń w jednym punkcie. Oferujemy własny produkt - centrala PLUS, lub podłączenie się do dowolnych urządzeń transmisyjnych zgodnych z protokołem MBus (PN EN 13757). Karty katalogowe urządzeń elektronicznych zostały załączone do zgłoszenia. E-administracja - dzięki modułowi udostępniania Odbiorcom odczytywanych parametrów (np. wyłącznie GJ), oraz modułowi biblioteki dokumentów – np. elektronicznych form faktur, zakładamy zwiększenie świadomości konsumentów przekładające się na oszczędzanie energii przez odbiorców końcowych. Dzięki temu możliwe będzie mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Oczekiwane jest też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery, co powinno poprawić nie tylko stan środowiska naturalnego, ale także zdrowie ludzi. Innowacyjność – przez połączenie odczytu urządzeń pomiarowych, telemetrii i sterowania z aktywnymi mapami GIS – otrzymujemy wizualizację pracy dowolnych sieci przesyłowych (woda, ciepło, gaz, …) i graficzną prezentację odczytywanych wartości telemetrycznych na warstwach mapy GIS. Do tej pory wizualizacje były wykonywane dla ciepłowni lub węzłów, a my dostarczamy wizualizację sieci cieplnej, ze szczegółowymi wartościami z wybranych węzłów. Do tego jesteśmy w stanie nałożyć na mapę inne sygnały – np. pozycje samochodów pogotowia ciepłowniczego…, itp. System wykorzystuje dane Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) – rejestru publicznego prowadzonego przez starostów, w którym gromadzony jest zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu a także informacje o podmiotach władających siecią. Do odczytu danych z węzłów cieplnych do serwera DataCenter wykorzystujemy transmisję GSM/GPRS - transmisja pakietowa M2M (IoT - Internet Rzeczy). Modułowa konstrukcja aplikacji umożliwia wdrożenie w przyszłości wymiany danych z elementami realizującymi zadania prognozowania i kontroli poboru energii cieplnej adaptującej się do bieżących warunków pogodowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Co zyskuje Konsument/Odbiorca energii stosując Inteligentne opomiarowanie… Informacje o bieżącym zużyciu energii, w celu umożliwienia oszczędności energii i zwiększenia efektywności jej wykorzystania Ostrzeżenia o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji przez SMS lub email Dostęp do danych historycznych Odczyt licznika bez udziału personelu, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń Obsługę innych urządzeń, np. czujnik dymu, ruchu,… itp. w jednym systemie. Co zyskuje Dostawca energii stosując Inteligentne opomiarowanie… Poprawa organizacji i wyższa efektywność procesu odczytu liczników Zdalny odczyt licznika bez udziału personelu i bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń Dostęp do odczytów przez web-portal lub aplikację na smartfon Ostrzeżenia o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji przez SMS lub email Osiągnięcie wizerunku przedsiębiorstwa otwartego na klienta Główne cechy portalu GlobeOMS to: Czytelny interfejs graficzny i łatwa obsługa dzięki wykorzystaniu etykiet wartości Możliwość zakładania alarmów logicznych w celu wykrywania niewłaściwej pracy instalacji oraz usterek liczników Udzielanie dostępu do odczytów Odbiorcom lub Konsumentom, w celu kontroli poboru energii i podnoszenia efektywności energetycznej Otwarta architektura – obsługa różnych typów liczników od różnych producentów Funkcje nadzoru, kontroli i powiadamiania System umożliwi monitorowanie on-line stanu infrastruktury technicznej (np. węzłów sieci ciepłowniczej lub wodociągowej). Przykładowo, dzięki możliwości zakładania alarmów logicznych system będzie w stanie wykryć anomalie zdefiniowanych wcześniej parametrów (formuł matematycznych porównujących odczytane wartości lub wyniki z określoną przez siebie wartością graniczną w funkcji czasu np. nagłej zmiany temperatury lub ciśnienia) na określonym odcinku sieci i poinformować osoby odpowiedzialne (np. dyżurnego dyspozytora) o prawdopodobnej awarii. Dodatkowo system przedstawi wizualizację przestrzenną (geograficzna mapa terenu) „awaryjnego” odcinka infrastruktury. Szybka i precyzyjna informacja w takich przypadkach zdecydowanie podnosi, jakość zarządzania sytuacjami awaryjnymi i pozwala w ostatecznym rachunku na wypracowanie istotnych oszczędności finansowych jednostki. Oprócz monitoringu parametrów, projektowany system IT będzie również wspomagał w organizacji i zarządzaniu akcjami brygad interwencyjnych poprzez rozbudowany „moduł dynamicznych alertów”, który będzie monitorował proces usuwania awarii, począwszy od zgłoszenia przez odbiorcę końcowego mediów aż do nadania statusu wykonania naprawy i osiągnięcia zadanych parametrów przesyłu. Na podstawie zebranych danych przewiduje się także wprowadzenie funkcji planowania napraw serwisowych. Pełna współpraca pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą przez Udostępnianie danych (odczytów) Platforma GlobeOMS ma być łącznikiem pomiędzy Dostawcą energii i jej Odbiorcą. Współpraca obu stron jest możliwa dzięki narzędziom do udostępniania danych odczytowych. Dzięki etykietom wartości, udostępnianie danych może być każdorazowo dostosowane dokładnie do potrzeb Odbiorcy. Ważnym punktem proponowanego rozwiązania jest system administrowania. Celem systemu będzie umożliwienie Użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami na administrowanie danymi w systemie. Interfejs Użytkownika jest intuicyjny w operowaniu, tak by nie wymagał od Użytkowników konieczności posiadania umiejętności informatyczno-administracyjnych – a jedynie wiedze merytoryczną z zakresu obsługiwanych danych. Innym słowem praca z poziomu administracji systemu będzie oparta na prostym i zdefiniowanym modelu graficznym opartym o zdefiniowane funkcje urządzeń w systemie, niezależnie od rzeczywistych źródeł danych. Raporty i eksport odczytów GlobeOMS konwertuje zebrane danych do określonych struktur plików w zgodnych formatach i przekazuje je do innych systemów, np. systemów bilingowych, w określonych odstępach czasu. Jest możliwe, tworzenie różnych formatów raportów i eksportu, dostosowanych do wymagań każdego klienta. Każdy Użytkownik, który będzie posiadał dostęp do tworzenia nowych warstw będzie również mógł określać poziom dostępu do stworzonej warstwy na zasadzie nadania cechy: warstwa publiczna, warstwa dla grupy itd. System da również możliwość określenia systemu wyświetleń warstw dla Użytkownik a końcowego. To Użytkownik będzie decydował, do których warstw będzie miał dostęp oraz które warstwy mają mieć charakter domyślny i pojawiać się na zasadzie autostartu przy uruchomieniu aplikacji. Tego rodzaju skalowalność daje pełne uzasadnienie agregacji różnego rodzaju danych w jednym miejscu, dając możliwość wykorzystania ich w różnych celach przez różnego rodzaju Użytkowników. Telemetria Wadą systemów radiowych są niejednoczesne odczyty wskazań urządzeń pomiarowych, wprowadzające różnice w bilansie dostarczono / odebrano, w efekcie wykluczające możliwość prowadzenie prawidłowych analiz. Aby temu zapobiec, tworząc GlobeOMS skupiliśmy się na tym co najważniejsze w pracy z danymi z wielu liczników czyli na jednoczesności odczytu, która umożliwia prawidłowe prowadzenie porównań, optymalizacji pracy i rozliczeń. Przeprowadzając analizę zużycia poszczególnych rejonów bądź budynków, można optymalizować/ograniczać straty w systemie przesyłu energii. Ponadto, dostępność do aktualnych danych umożliwia rozliczanie klienta na bieżąco, bez prognozowania na kilka miesięcy naprzód i późniejszych korekt. Dwukierunkowa komunikacja i zdalne sterowanie niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Można zdalnie zmieniać sterowalne nastawy w regulatorach pogodowych w każdym z węzłów osobno lub jednocześnie wysłać polecenia do wybranej grupy obiektów. Wybrane korzyści z wdrożenia telemetrii: uzyskanie regularnych odczytów zsynchronizowanych czasowo likwidacja konieczności ręcznego odczytywania liczników energii wsparcie dla kierowników rejonów w zarządzaniu infrastrukturą sieci ciepłowniczej wsparcie pracy ekip serwisowych na węzłach szybkie wykrywanie lub miejsc potencjalnego wystąpienia awarii możliwość indywidualnego lub grupowego sterowania urządzeniami znajdującymi się w dynamicznie wskazywanym obszarze możliwość dołączenia do systemu kolejnych urządzeń sterujących lub kontrolno-pomiarowych pełna obsługa funkcji dowolnego typu regulatorów, włącznie z programowaniem tygodniowego harmonogramu pracy Wizualizacja pracy sieci na mapach GIS W ramach systemu IT będzie tworzona baza danych zdefiniowanych przez klienta w połączeniu z informacją o elementach uzbrojenia terenu zawartych w systemie geodezyjnym (GESUT), z warstwami prezentacji WMS lub WFS oraz szeroką prezentacją danych telemetrycznych wraz z bieżącym śledzeniem zmian tych parametrów w formie animacji wizualnej na podkładzie mapy. Jest to innowacyjna technologia, pierwszy raz zastosowana w branży przesyłu mediów.

Zastosowanie rynkowe

Oferowany produkt ma być odpowiedzią na problemy związane z zarządzaniem i obsługą techniczną sieci infrastruktury służącej do dystrybucji mediów; energii cieplnej, wody i gazu (w pierwszym etapie działalności spółki głównie sieci ciepłowniczych). Wartość użytkowa Globe OMS dla klientów to optymalizacja procesu przesyłu mediów od producenta do klienta końcowego, głównie dzięki zmniejszeniu strat przesyłowych (np. poprzez monitoring infrastruktury sieci w trybie on-line, automatyczny nadzór pod kątem zdefiniowanych parametrów np. temperatury wody, ciśnienia) oraz nieodłącznie związanych z nimi – strat spowodowanych awariami urządzeń sieci poprzez doskonalenie procesu wykrywania i zwiększenie sprawności usuwania awarii przez działy eksploatacji sieci. Oprócz poprawy wyników działalności operacyjnej spółki system będzie służył do wspomagania decyzji inwestycyjnych o rozbudowie sieci poprzez użycie metod matematycznych do wskazania potencjalnie najkorzystniejszej lokalizacji dla nowej sieci, np. ze względu na prawdopodobnie niższe niż dla alternatywnych rozwiązań, straty przesyłu energii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Globe of Things Sp. z o.o.

NIP: 7393881589

Adres www: http://www.globeofthings.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"