Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego

Kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego. Kompozyt ceramiczno-polimerowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że fazę ciągłą stanowi porowaty materiał ceramiczny o porowatości otwartej od 0,001 do 95% i o średniej wielkości porów otwartych od 0,001 do 5000 μm, a fazą rozproszoną jest segmentowy elastomer nitrylowo- -mocznikowo-uretanowy. Sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego charakteryzuje się tym, że z materiału ceramicznego o porowatości otwartej od 0,001 do 95% i o średniej wielkości porów otwartych od 0,001 do 5000 μm, usuwa się powietrze pod ciśnieniem 2-5 hPa, w temperaturze 110-120°C, jedno- cześnie wprowadzając w odpowietrzone pory mieszaninę substratów przeznaczoną do otrzymywania poli(nitrylomocznikouretanów), po czym prowadzi się reakcję poliaddycji w czasie 14-16 godzin, pod ciśnieniem atmosferycznym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kompozyt według wynalazku składa się z fazy kruchej (ceramika) i fazy o właściwościach gumopodobnych (elastomer nitrylo-mocznikowo-uretanowy), co ma szczególnie znaczenie dla propagacji pęknięć. Efektem tego jest możliwość przenoszenia większych naprężeń przez kompozyt w porównianiu do osnowy ceramicznej. W porównaniu z wyrobami ceramicznymi niezawierającymi wypełnienia polimerowego wytrzymałość kompoytu na ściskanie wzrosła o kilkadziesiąt procent. Odporność na kruche pękanie jest znacząco wyższa, a materiał zachowuje kształt nawet po pojawieniu się spękań. Materiał odznacza się też małą chłonnością wody. Dzięki temu elementy wykonane z takich kompozytów mogą długotrwale pracować w środowisku wodnym. W kompozycie ceramiczno-polimerowym fazę ciągłą stanowi porowaty materiał ceramiczny o porowatości otwartej od 0,001 do 95% i o średniej wielkości porów otwartych od 0,001 do 5000 <$Emu>m, a fazą rozproszoną jest segmentowy elastomer nitrylomocznikowouretanowy, przy czym elastomer wypełnia pory otwarte w materiale ceramicznym w ilości od 1o do 100%. Sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego polega na tym, że z materiału ceramicznego o porowatości otwartej od 0,001 do 95% i o średnicy wielkości porów otwartych od 0,001 do 5000<$Emu>m, usuwa się powietrze pod ciśnieniem 2-5 hPa, w temperaturze 110-120ºC,jednocześnie wprowadzając w odpowietrzone pory mieszaninę substratów przeznaczoną do otrzymywania polinitrylomocznikouretanów, po czym prowadzi się reakcję poliaddycji w czasie 14-16 godzin, pod ciśnieniem atmosferycznym. Mieszanina substratów składa się z dicyjanodiamidu (składnik A), związków alifatycznych lub aromatycznych zawierających co najmniej dwie grupy izocyjanianowe (składnik B) oraz prostych, zawierających od 2 do 4atomów węgla w cząsteczce i/lub oligomerycznych, o średnim ciężarze cząsteczkowym od 600 do 3000, co najmniej dwufunkcyjnych związków aminowych, aminohydroksylowych, hydroksylowych lub ich mieszanin (składnik C), zaś stosunek molowy składnika B do składnika C wynosi od 1,2 do 4, a stosunek molowy składnika B do sumy składników A i C od 1 do 2.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - budowa i eksploatacja maszyn Elementy konstrukcyjne statków pływających pracujące pod dużymi obciążeniami i naprężeniami takie, jak np. omasztowanie. Elementy konstrucyjne dla przemysłu lotniczego - elementy poszycia i mocowań. Budownictwo - technologie dla budownictwa. Konstrukcje energochłonne np. odbojnice, których głównym zadaniem jest absorpcja części energii kinetycznej statku lub pojazdu Inne wojskowe - Kompozyty mogą być stosowane do wytwarzania elementów osłon balistycznych do ochrony pojadów i objektów militarnych Medycyna, Biotechnologia i Farmacja,medycyna kliniczna - Kompozyty wytworzone z biozgodnej ceramiki i biodegradowalnego polimeru mogą być stosowane jako materiały na bioimplanty stawów biodrowego i kolanowego Opakowania i poligrafia - Ze względu na swoje właściwości termoizolacyjne, niską gęstość oraz odporność na pękanie wykorzystywane są do produkcji opakowań elektroniki

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"