Baza technologii


Logo wpisu Nowoczesne membrany hybrydowe oparte o zmodyfikowane nanocząsteczki ceramiczne i nanorurki węglowe do wydzielania wodoru z gazu syntezowego

Nowoczesne membrany hybrydowe oparte o zmodyfikowane nanocząsteczki ceramiczne i nanorurki węglowe do wydzielania wodoru z gazu syntezowego

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Powyższe rozwiązanie przewiduje zaprojektowanie nowoczesnych, selektywnych nieorganiczno-organicznych membran hybrydowych i ich potencjalne zastosowanie w separacji wodoru z gazu syntezowego. Proponowane membrany hybrydowe w przeciwieństwie do konwencjonalnych charakteryzują się niższą ceną, wyższą wydajnością oraz stabilnością (chemiczną, termiczną, mechaniczną), łącząc pozytywne cechy wodoroselektywnych składników organicznych i nieorganicznych. Połączenie ich w pakiet ze stosownym oprogramowaniem pozwoli na szybką odpowiedź na temat ich ewentualnego zastosowania. Ostatecznym produktem mogą być moduły membranowe do licznych zastosowań dotyczących oczyszczania mieszanin gazowych, jak wydzielania H2 jako źródła energii lub substratu do syntez chemicznych, wydzielania metanu z biogazu lub dwutlenku węgla ze spalin. Doskonałym produktem mogącym funkcjonować indywidualnie jest program komputerowy do szybkiego wyboru membran do konkretnych zastosowań, przeznaczony dla klientów biznesowych oraz naukowców prowadzących badania w tej tematyce.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W pełni nowatorskim podejściem jest wprowadzenie odpowiednio dobranych oraz nowo zsyntezowanych kompleksowych nanoproszków opartych o związki Pd i Ni, pokrytych powłoką zeolitową oraz zmodyfikowanych CNT-Pd i CNT-ni do zmodyfikowanej matrycy polimerowej (zwiększenia oddziaływania fazy nieorganicznej i organicznej). Innowacją jest także program komputerowy do szybkiego wyboru membran do konkretnych zastosowań. Proponowane rozwiązanie jest w pełni unikalne i nie było do tej pory stosowane w skali przemysłowej. Proponowane membrany hybrydowe stanowią alternatywę nie tylko dla wysokoenergochłonnych, klasycznych technik, ale i klasycznych membran stosowanych do wyddzielania H2. Proponowane membrany charakteryzują się zwiększoną przenikalnością, selektywnością i stabilnością, niższymi kosztami inwestycji i zużyciem energii oraz oplacalnością nawet przy małych ilościach gazu.

Zastosowanie rynkowe

Zagadnienia związane z procesem otrzymywania H2 z syngazu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych zyskują coraz większe zainteresowanie ze względu na pogarszającą się sytuację energetyczną i ekologiczną. Zaproponowane membrany hybrydowe mogą znaleźć zastosowanie nie tylko do wydzielania H2 z syngazu, ale i metanu z biogazu, a poza tym do do oczyszczania spalin. Poza tym oprogramowanie może znaleźć zastosowanie jako doskonałe narzędzie w konstruowaniu zmodyfikowanych modułów membranowych. Program pozwoli na weryfikację zachowania się i skuteczności nowatorskich membran przed ich wykonaniem, określenie ich wydajności, zweryfikowanie właściwości alternatywnych membran, ograniczenie kapitałochłonności badań oraz ich czasu. Będzie stanowić doskonałe narzędzie dla naukowców zajmujących się badaniami dotyczącycmi separacji gazów za pomocą membran hybrydowych oraz dla klientów biznesowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"