Baza technologii


Logo wpisu Opracowanie wytycznych dla doboru i rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych w tunelach drogowych

Opracowanie wytycznych dla doboru i rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych w tunelach drogowych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Wentylatory strumieniowe są dobierane i rozmieszczane tak, aby osiągnąć tzw. prędkość krytyczną powietrza, która zapewni usuwanie dymu i gorących gazów pożarowych w pożądanym kierunku. Zasady wykorzystywane tutaj są dość ogólne i nie uwzględniają dostatecznie specyfiki danego tunelu i jego lokalizacji. Zdarza się często, że projektowany system charakteryzuje się zbyt dużą wydajnością, zabezpiecza to, co prawda uzyskanie prędkości krytycznej, ale jednocześnie znacznie zwiększa koszty systemu. Najważniejszą wadą takiego podejścia jest jednak możliwość zaistnienia bardzo niebezpiecznej sytuacji po wybuchu pożaru: taki nad-wydajny system może przyspieszać przenoszenie się ognia z pojazdu na pojazd, zaburzać stratyfikację dymu, a nawet powodować nadciśnienie uniemożliwiające otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Proponowane rozwiązanie stanowi procedurę doboru wentylatorów i ich rozmieszczenia na podstawie szczegółowych analiz numerycznych. Rozwiązanie obejmuje także zbudowanie stanowiska do badania parametrów rzeczywistych wentylatorów osiowych tak, aby pozyskać dane do walidacji modeli numerycznych. Proponowana technologia rozwiązuje problem właściwego doboru układu wentylatorów strumieniowych w tunelu drogowym, a w szczególności często spotykany problem stosowania układu wentylatorów o zbyt dużej wydajności.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W tej chwili w Polsce brak jest wytycznych regulujących zagadnienia doboru i rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych w tunelach drogowych (z reguły stosowane są przepisy zagraniczne). Problem jest bardzo ważny, gdyż w przypadku wybuchu pożaru system wentylacji ma zapewnić warunki dla samodzielnej ewakuacji osób w strefie zagrożenia – kierunek i prędkość wymuszonego przepływu powietrza w tunelu mają kluczowe znaczenie. Zastosowanie metody planowanie eksperymentu (DoE) pozwala na objęcie analizami numerycznymi całego zakresu możliwych rozwiązań i wybór najlepszego wariantu, zastosowane modele numeryczne będą rewalidowane bezpośrednio danymi empirycznymi, proces projektowania systemu wentylacji będzie oparty na wiarygodnych analizach numerycznych - system wentylacji będzie zaprojektowany optymalnie (ze względu na koszty i bezpieczeństwo użytkowników), a nie tylko poprawnie. Elementem unikalnym (co najmniej w skali krajowej) jest stanowisko pomiarowe do badania paramentów rzeczywistych, uzyskane dane posłużą do walidacji modeli numerycznych. Projekt systemu wentylacji (dobór i rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych) w tunelu drogowym powstały w oparciu o wyniki szeregu przekrojowych analiz numerycznych, które są zaplanowane metodami planowania eksperymentu (DoE) i oparte na zweryfikowanych modelach pozwala na uzyskanie znacznie lepszego rezultatu niż dotychczasowe metody projektowania.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa drogowego: może być wykorzystwane na potrzeby przygotowania projektów systemów wentylacji w tunelach drogowych, w ocenie stanu bezpieczeństwa w tunelach drogowych. Rynkowe zastosowanie proponowanej technologii może polegać na świadczeniu usług eksperckich i wykonaniu amówionych analiz. Przedstawione rozwiązanie problemu doboru i rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych w tunelu drogowym pozwala na świadczenie usług w wielu wariantach: a) wykonaniu pełnej analizy numerycznej poprzedzonej pomiarami terenowymi, wyniki będą podstawą do sporządzenia projektu systemu wentylacji w tunelu drogowym; b) wykonanie pomiarów terenowych i analizy numerycznej istniejącego systemu wentylacji w tunelu drogowym w celu oceny jego działania; c) wykonanie pomiarów terenowych dla istniejącego systemu wentylacji w tunelu drogowym i analizy numerycznej wariantów jego modyfikacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"