Baza technologii


Logo wpisu Otrzymanie nowego,płynnego nawozu fosforowego poprzez odzysk tego pierwiastka z popiołów powstałych po spaleniu osadów ściekowych

Otrzymanie nowego,płynnego nawozu fosforowego poprzez odzysk tego pierwiastka z popiołów powstałych po spaleniu osadów ściekowych

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie dotyczy sposobu otrzymania z popiołów (powstałych po spaleniu osadów ściekowych) płynnego nawozu fosforowego, który będzie produktem konkurencyjnym w stosunku do nawozów istniejących już na rynku krajowym i międzynarodowym. Rozwiązanie opiera się na modyfikacji metodyki odzysku fosforu zaproponowanej w zgłoszeniu patentowym nr. P.409965. Modyfikacja ta polega na wykorzystaniu jako ekstrahentów głównie chelatów potasowych, co zapewni obecność w otrzymanym nawozie ważnych makroelementów (K, P). Zawartość fosforu w popiołach wynosi około 10%. Jedna Stacja Termicznego Przetwarzania Osadów ściekowych może rocznie produkować kilkadziesiąt tysięcy ton popiołów. Dlatego też należy poszukiwać przyjaznych dla środowiska technologii. Odzysk fosforu jest tematem priorytetowym w obszarze ochrony środowiska. Nasza technologia pozwala na syntezę nawozów z produktów odpadowych. Jednocześnie płynny nawóz może zostać dodatkowo wzbogacony poprzez dodanie soli azotowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wdrożone na świecie technologie odzysku fosforu z popiołów po termicznym unieszkodliwieniu osadów wymagają zastosowania silnie korozyjnych reagentów i niekonwencjonalnych układów technologicznych. Ponadto fosfor odzyskiwany w tych procesach jest często w postaci trudno rozpuszczalnych soli. Natomiast odzyskiwany fosfor ma być wykorzystany jako nawóz, dlatego też winien być w postaci łatwo dostępnej dla roślin. Nasze badania doprowadziły do wniosku, iż wykorzystanie roztworów soli chelatowych , pozwala na wyizolowanie z popiołów powstałych po spaleniu osadów ściekowych znacznej ilości zawartego w nich fosforu biodostępnego, a uzyskany roztwór zawiera minimalne ilości metali ciężkich. Wprowadzony produkt byłby efektem innowacyjnej metody odzysku fosforów a tym samym oryginalną, nie wdrożoną jeszcze technologią otrzymania nowych nawozów płynnych. Wykorzystywanie innowacji technologicznych jest ważnym obszarem strategii rozwoju GA ZAP. Dużym atutem prezentowanej technologii jest również pozyskanie fosforu z popiołów, które są odpadem jak dotąd wykorzystanym w niewielkim stopniu. Dodatkowo ekstrahent wykorzystywany do odzysku fosforu jest jednocześnie wartościowym składnikiem nawozu. Pozostałość popiołu można wykorzystać w budownictwie. Pełne wykorzystanie surowców wiąże się z obniżeniem kosztów produkcji. Wszystkie wdrożone technologie odzysku fosforu wykorzystują do ekstrakcji fosforu silnie korozyjne substancje, głównie kwasy. Nasza technologia wykorzystuje nietoksyczne sole.

Zastosowanie rynkowe

Branża- Ochrona środowiska Rozwiązanie przyczynia się do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko poprzez umożliwienie zagospodarowania odpadu. Ponadto pozwoli na odzyskanie biogenu jakim jest fosfor i tym samym na produkcję ekologicznego nawozu fosforowego. Prognozy przedstawione przez Międzynarodowe Zrzeszenia Producentów Nawozów (IFA) uzmysławiają, iż rezerwy naturalnych i rentownych (z ekonomicznego punktu widzenia) złóż fosforowych mogą się skończyć w ciągu 60-240 lat. Dominującym kierunkiem zagospodarowania KOŚ w Polsce jest ich unieszkodliwianie przez składowanie. Zobowiązania Polski w dostosowywaniu prawa do wymogów Unii Europejskiej (UE) wymuszają zmianę kierunki zagospodarowania osadów ściekowych poprzez ich termiczne przetwarzanie. W Polsce będzie powstawać coraz więcej stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych co z kolei spowoduje wzrost produkcji popiołu. Na świecie znanych jest kilkanaście technologii odzysku fosforu z popiołów w Polsce jak dotąd tylko jedna (PolFerAsh). Odzysk fosforu jest również tematem priorytetowym omawianym podczas V Kongresu Inżynierii Środowiska w Lublinie, podczas którego zostało również odczytane stanowisko Senatu RP na temat innowacyjnego wykorzystania ścieków jako źródła energii i zasobów z uwzględnieniem odzysku fosforu. Odzyskiem fosforu z popiołów powstałych z osadów ściekowych w stacjach termicznej utylizacji mogą być zainteresowane przedsiębiorstwa wodociągowe. Branża- Chemia Opracowanie nowych innowacyjnych technologii w czasach globalizacji nie jest dodatkiem a koniecznością wynikającą z utrzymania się przedsiębiorstw na rynku, dlatego też tworzenie nowych lepszych produktów jest wyzwaniem podjętym w prezentowanym rozwiązaniu.Technologia ta opiera się na innowacyjnej syntezie chemicznej nowego nawozu fosforowo-potasowego. Zastosowanie odczynników chelatowych to odzysku fosforu z popiołów powstałych ze spalenia biomasy nie było dotąd realizowane. Rezultatem rozwiązania jest otrzymanie proekologicznego nawozu o właściwościach konkurencyjnych z nawozami dostępnymi na rynku. Przewagą nowych produktów nad nawozami obecnie dostępnymi na rynku będzie zakładana niższa cena nawozu wynikająca z faktu, iż surowcem do produkcji nawozów będą odpady, czyli popioły powstałe w wyniku spalenia osadów ściekowych. Głównymi odbiorcami rozwiązania będą przedsiębiorstwa syntetyzujące nawozy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"