Baza technologii


Logo wpisu Plazmowa technologia odzysku metali z odpadów elektronicznych i elektrycznych

Plazmowa technologia odzysku metali z odpadów elektronicznych i elektrycznych

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Opracowany proces umożliwia przetwarzanie odpadów bez potrzeby ich przemiału bezpośrednio po ich wydzieleniu z urządzeń ZSEE. Odpady podawane są przez gazoszczelny podajnik do komory reaktora, w której pod wpływem panującej w niej temperatury rzędu 1600 oC i działania kilku strumieni plazmy wytwarzanych w plazmotronach, odpady ulegają spaleniu i stopieniu. Topione metale wraz ze stopionym żużlem spływają do formy, z której są odbierane, jako produkt finalny. Spalin po opuszczeniu komory reaktora plazmowego są dopalane w komorze dopalania i trafiają do układu oczyszczania spalin zapewniającego spełnienie standardów emisyjnych Główne produkty procesu to: metaliczny stop zawierający metale wytopione z odpadów wraz z metalami szlachetnymi, stopiony żużel, ciepło Metaliczny stop zawiera w swoim składzie w zależności od składu wejściowego odpadów od 65 – 90 % miedzi, ponadto znajduje się w nim srebro, złoto, pallad, cyna, ołów. Skuteczność odzysku metali z odpadów sięga 76 %. Żużel stanowi neutralny dla środowiska odpad z procesu, który w zależności od zawartości tlenków metali jak żelazo, cyna, ołów może zostać zagospodarowany w procesach produkcji tych metali z surowców pierwotnych w istniejących zakładach. Z kolei ciepło może zostać zagospodarowane na potrzeby ogrzewania. Zużycie energii w opracowanym procesie wynosi 2 - 2,6 kWh/kg przetwarzanych odpadów, dodatkowo w procesie zużywane jest do 20 m3/h sprężonego powietrza. Technologia w zmodyfikowanej wersji może też być wykorzystywana do witryfikacji popiołów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści ekonomiczne związane z eksploatacją oferowanej technologii wynikają z przetworzenia odpadów ZSEE, odzysku metali i ich wartości rynkowej (średnio 25 % masy odpadów to metale w tym Au, Pd, Cu, Ag, które stanowią o 92 % wartości uzyskiwanego stopu), oraz odzysku energii cieplnej z procesu. Z punktu widzenia środowiska zastosowanie opracowanej technologii pozwala na znaczącą redukcję masy do 40 % masy wejściowej odpadów, a także znaczącą redukcję objętości odpadów do 10 % ich objętości wejściowej, co uzasadnia jej stosowanie np. do nitryfikacji popiołów.

Zastosowanie rynkowe

Przedmiotem wynalazku jest głowica do przecinania lub zagniatania elementów, zwłaszcza elementów rurowych o walcowym kształcie zewnętrznym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"