Baza technologii


Logo wpisu Satelitarny, automatyczny system monitorowania produkcji pszenicy durum oraz wyznaczenia prognozy plonów

Satelitarny, automatyczny system monitorowania produkcji pszenicy durum oraz wyznaczenia prognozy plonów

Instytut Geodezji i Kartografii

Opis technologii / usługi

Projekt zaprojektowany jest jako System automatycznego pobierania, przetwarzania i analizy danych satelitarnych oraz meteorologicznych dla wskazanych pól pszenicy durum, celem całorocznego monitoringu ich kondycji oraz oceny wielkości plonu. Efektem projektu będzie Serwis w postaci Platformy lub API, dostarczający wiedzy o aktualnej kondycji upraw na zdefiniowanych polach z możliwością prześledzenia historii płodozmianu oraz kondycji upraw w poprzedzających sezonach wegetacyjnych. W ramach Systemu opracowane zostaną satelitarne mapy kondycji upraw, warunków wilgotnościowych, mapy aplikacyjne oraz prognozy plonów. W ramach Serwisu prezentowane będą dodatkowo: dane meteorologiczne w postaci tabelarycznej i graficznej, z możliwością ich dalszej analizy oraz agregacji, ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach meteorologicznych lub zmianach kondycji upraw a także obserwacje w postaci krótkich analiz dostarczonych produktów. Serwis zawierał będzie również dziennik rozwoju upraw do samodzielnego uzupełnienia przez operatora, celem kompleksowej agregacji danych o polu. Opracowany Serwis pozwoli na znaczne skrócenie czasu pracy wymaganego do starannego zarządzania produkcją rolną oraz raportowania stanu upraw do jednostki nadzorującej. Produkty Serwisu umożliwią wczesną szacunkową prognozę plonu, otrzymaną na podstawie komplementarnych danych wejściowych (w tym danych satelitarnych i meteorologicznych) oraz aktualizację prognozy plonów na podstawie regularnie dostarczanych produktów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowany System jako jedyny na rynku implementuje synergię danych optycznych i radarowych, zapewniających ciągłość obserwacji, również w warunkach całkowitego zachmurzenia, oraz możliwość monitorowania wilgotności gleby. Ponadto, poza darmowymi danymi satelitarnymi Sentinel-2, które nie gwarantują otrzymania zobrazowania w kardynalnych fazach rozwoju upraw (zachmurzenie), proponowany System zostanie wsparty danymi satelitarnymi satelitów Planets oraz RapidEye, o znacznie wyższej rewizycie oraz rozdzielczości przestrzennej (dystrybuowanymi w Polsce przez partnera projektu). Proponowany projekt kierowany jest przez Instytut Geodezji i Kartografii, który posiada najdłuższe w Polsce doświadczenie w zastosowaniu danych satelitarnych dla rolnictwa (Model monitorowania suszy i prognozy plonów na podstawie niskorozdzielczych danych satelitarnych utworzony w IGiK w 1997 r.). Proponowany System oferuje szereg funkcjonalności, tj.: możliwość stałego monitorowania kondycji upraw na dowolnej liczbie pól, w dowolnych lokalizacjach, ocenę kondycji upraw w czasie rzeczywistym oraz na podstawie danych historycznych, możliwość szybkiej prognozy spadku plonu oraz zastosowania procedur korekcyjnych, szacowania plonów w skali makro, pełny nadzór poprawności wykonywania zabiegów agrotechnicznych przez zarząd, bez konieczności wizyty miejscowej. Ponadto zastosowanie mapy aplikacyjnej zmiennego nawożenia pozwoli zoptymalizować dawki nawozu przy zachowaniu oczekiwanego plonu o wysokiej jakości.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany System posiada dużą elastyczność i może zostać dostosowany do monitorowania wielu innych upraw rolniczych i energetycznych. Proponowane rozwiązanie ma duży potencjał rynkowy, jako kompleksowy system wsparcia rolnictwa precyzyjnego. Projekt profesjonalnego Systemu i Serwisu zarządzania produkcją rolniczą, stworzony przez Instytut Geodezji i Kartografii, jest obecnie oceniany przez Inwestora, celem przyjęcia inwestycji na jego rozbudowę i komercjalizację.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Geodezji i Kartografii

NIP: 5250009476

Adres www: http://www.igik.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"