Baza technologii


Logo wpisu Sposób odsiarczania gazów przemysłowych

Sposób odsiarczania gazów przemysłowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego efektywnego odsiarczania gazów przemysłowych oraz zagospodarowania odpadów poflotacyjnych z przeróbki mechanicznej rud dolomitowych wraz z odzyskiwaniem metali w nich zawartych. Rozwiązanie polega na dwustopniowym kontaktowaniu gazów przemysłowych z rozdrobnioną rudą dolomitową lub z odpadami z flotacji rudy dolomitowej, zawierającymi co najmniej 2% żelaza, o korzystnym uziarnieniu nie większym niż 0,06 mm, najlepiej w postaci frakcji mułowej wydzielonej z nadawy na flotację lub odpadu z flotacji frakcji mułowej rudy. Każdy stopień procesu posiada niezależny obieg cieczy absorpcyjnej. Pierwszy stopień procesu, w którym dodatkowo prowadzi się utlenianie zaabsorbowanych siarczynów i z którego wyprowadzane są produkty odsiarczania w postaci osadów i roztworu, zasilany jest częściowo przereagowanym sorbentem z drugiego stopnia procesu zasilanego świeżym sorbentem tak, aby w pierwszym stopniu pH cieczy absorpcyjnej utrzymywało się na poziomie 4 ˝ 0,5 a w drugim było większe niż 5. Powstałe w procesie absorpcji osady, po odwodnieniu i przemyciu wodą, składuje się w stawie osadowym odpadów flotacyjnych lub korzystnie kieruje się do nadawy na flotację frakcji mułowej lub do produkcji cementu. Otrzymany roztwór dwu-do trzykrotnie zawraca się do procesu, utrzymując stężenie jonów magnezowych w cieczy absorpcyjnej pierwszego stopnia na poziomie powyżej 40 g/dm3. Z roztworu, po jego oczyszczeniu przede wszystkim z cynku, żelaza i kadmu, produkuje się krystaliczny lub bezwodny siarczan magnezowy, a powstałe przy tej produkcji osady korzystnie przerabia się dalej znanymi metodami hydrometalurgicznymi i hutniczymi.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedsiębiorstwo, które stosuje patent znacząco obniża ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a przez to przyczynia się również do budowania swojego pozytwnego wizuerunku jako firmy, która działa zgodnie z polityką CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Patent ten pozwala na skuteczne oczyszczanie zasiarczonych przemysłowych gazów odlotowych. Pozwala również zagospodarować odpady poflotacyjne z przemysłu metali nieżelaznych pochodzące z przeróbki mechanicznej rud dolomitowych.

Zastosowanie rynkowe

Do oczyszczania zasiarczonych przemysłowych gazów odlotowych oraz równocześnie do zagospodarowania odpadów poflotacyjnych z przemysłu metali nieżelaznych pochodzących z przeróbki mechanicznej rud dolomitowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"