Baza technologii


Logo wpisu Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla

Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla polega na wprowadzeniu do zawału ściany wysięgników w postaci kilkunastometrowych rur ciągnionych po spągu przez obudowę zmechanizowaną w ścianie podczas jej cyklu eksploatacyjnego. W przypadku odmetanowania zawału w rurach tych wytworzone zostanie podciśnienie pozyskane z istniejących w kopalniach metanowych instalacji głównego odmetanowania pokładów węgla. Proponowana technologia odmetanowania zawału w ścianach pozwoli na zmniejszenie ilości wydzielanego z zawału powietrza z wysoką koncentracją metanu, co spowoduje zmniejszenie jego stężenia w ścianie, a tym samym zapewni ciągłość procesu wydobywczego w ścianie i bezpieczeństwo wobec zagrożenia wybuchowego. Technologia inertyzacji strefy zawału w ścianach węglowych polega na wtłaczaniu do zawału gazów inertnych (azotu, CO2), w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia pożarami endogenicznymi w zawałach ścian. Dzięki ciągnionym wysięgnikom do zawału ściany wprowadzany będzie gaz inertny, który zmniejszy stężenie tlenu w szczelinach zawału, a tym samym zmniejszy możliwość samo-zagrzewania się węgla w istniejących w obrębie zawału ścian pozostawionych, nadległych, cienkich, pokładów pozabilansowych węgla.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowany sposób odmetanowania i inertyzacji zawału ścian węglowych jest sposobem innowacyjnym i do tej pory w górnictwie światowym nie stosowanym. Zaleta tego sposobu jest możliwość odsysania metanu z zawału w bliskiej odległości od pola roboczego ściany, przez co zostanie zmniejszony lub zahamowany wypływ metanu do końcówki ściany a tym samym zmniejszy się jego niebezpieczne stężenie. Zaletą inertyzacji zrobów prowadzonej wg proponowanego sposobu będzie możliwość wtłaczania do zrobów gazów inertnych w każdym możliwym miejscu zawału ściany wzdłuż jej długości. Spowoduje to bezpośrednie i szybsze dostarczenie gazów gaszących do ognisk pożarowych w zawale. Korzyścią zarówno odmetanowania jak i inertyzacji jest możliwość prowadzenia zabiegów profilaktycznych przy zastosowaniu tej samej instalacji. Aktualnie w kopalniach prowadzi się odmetanowanie górotworu wzdłuż kierunku eksploatacji ścian. Z chodników ścianowych wierci się skośne otwory nad wybiegiem ściany o długości 40 - 60 cm i łączy się je do rurociągu odmetanowania. Inną metodą jest wykonanie nad filarem wyrobiska odmetanowującego. Wyrobisko to w miarę postępu ściany i przesuwania się linii zawału również ulega stopniowemu zawałowi i metan dopływający do tego wyrobiska jest odciągany do rurociągu odmetanowania. Inertyzację zawałów ścian aktualnie prowadzi się również z chodników ścianowych, czyli podścianowego i nadścianowego. W tych chodnikach, które wraz ze ścianą ulegają zawałowi pozostawia się rury perforowane i wtłacza nimi gazy inertne. Taką metodą gazy wprowadzane są tylko w dwóch miejscach ściany. Inertyzacja prowadzona wg proponowanej metody może być stosowana na całej długości zawału ściany.

Zastosowanie rynkowe

Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla znajdzie zastosowanie w ścianach zawałowych, które eksploatują pokłady metanowe systemem od granic pola i stosują sposób przewietrzania na "U". System eksploatacji ścian od granic pola i przewietrzania ich na "U" jest najczęściej stosowaną metodą wybierania złoża węgla, ponieważ jest metodą najtańszą. Stwarza on jednak zagrożenie metanowe i pożarowe, związane z wypływem metanu i zwiększeniem jego stężenia w powietrzu. Zastosowany sposób odmetanowania zawału spowoduje wytworzenie w zawale podciśnienia, które zmniejszy lub nawet zatrzyma wydzielanie się mieszaniny metanowo-powietrznej z zawału, a tym samym zmniejsz jego stężenie w przestrzeni roboczej końcówki ściany co wpłynie na ciągłość wydobycia i podniesie bezpieczeństwo pracy na ścianie. Inertyzacja zawału zmniejszy natomiast zagrożenie pożarami endogenicznymi, które aktualnie bardzo często rozwijają się w strefie zawałowej ścian.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"