Baza technologii


Logo wpisu Technologia otrzymywania stopów aluminium z  przeznaczaniem  na części maszyn, urządzeń  i narzędzi do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem.

Technologia otrzymywania stopów aluminium z przeznaczaniem na części maszyn, urządzeń i narzędzi do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem.

Tadeusz Puchalski

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy otrzymywania stopów aluminium o takich własnościach, które pozwolą na stosowanie wykonanych z nich narzędzi, elementów części maszyn i urządzeń, w otoczeniu atmosfery zagrożonej wybuchem. Stopy aluminium znajdą zastosowanie na odlewane części maszyn i narzędzia, które pozwolą na ich eksploatowanie w warunkach zagrożenia wybuchowego, a takie warunki stwarzają mieszaniny wybuchowe gazowe i pyłowe. Zastosowanie tych stopów w części maszyn i narzędzi ogranicza możliwość zapłonu mieszanin wybuchowych z powodu powstania iskry udarowej. Do tej pory był to powód, który eliminował stopy aluminium jako materiał do zastosowań w takich warunkach. W załączonym pliku (Załącznik 1.) zaprezentowano porównanie iskier udarowych stopu AK9 nieuszlachetnionego i stopu uszlachetnionego przy zastosowaniu oferowanej technologii. Porównanie to jednoznacznie obrazuje charakter iskry "gorącej" powodującej zapłon mieszanki wybuchowej i iskry "zimnej", która nie powoduje zapłonu. Zastosowanie stopów aluminium wytworzonych zgodnie z oferowana technologią pozwoli na maksymalne zastąpienia: dotychczas stosowanych w warunkach zagrożenia wybuchowego, a skłonnych do iskrzenia części maszyn tych wytwarzanych ze stopów żelaznych (stali i żeliwa) i tych odpornych na iskrzenie, ale wytwarzanych z kosztownych stopów miedzi i cynku, na te wytwarzane z technologicznych i ekonomicznych nieiskrzących stopów aluminium co zapewni oferowana technologia. Technologia stwarza konstruktorom części masz i producentom odlewów aluminiowych nowe możliwości w zakresie wytwarzania ze stopów aluminiowych bezpiecznych części maszyn umożliwiających ich stosowanie w warunkach zagrożenia wybuchowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia otrzymywania stopów aluminium o własnościach pozwalających na stosowanie ich do wytwarzanie narzędzi, elementów maszyn i urządzeń które maja pracować w warunkach zagrożonych wybuchem jest unikalnym rozwiązaniem. Stopy aluminium otrzymywane oferowana technologią dadzą konstruktorom części maszyn możliwość wykorzystania do ich produkcji technologii odlewania kokilowego, oferowany stop ma bardzo dobre własności lejne, co w większości przypadków pozwoli na zastosowanie nowych rozwiązań w ich konstruowaniu i na ulepszenie dotychczas stosowanych. Wykorzystanie technologii odlewania w procesie wytwarzania pozwoli w wielu przypadkach producentom części maszyn i urządzeń na obniżenie kosztów wytwarzania. Zatem oferowana technologia: stworzy nowe możliwości w zakresie wytwarzania ze stopów aluminiowych bezpiecznych części maszyn umożliwiających ich stosowanie w warunkach zagrożenia wybuchowego, da możliwość zastosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, pozwoli na obniżenie kosztów wytworzenia, zapewni zachowanie konkurencyjności producentom stopów, odlewów i w rezultacie producentom maszyn i urządzeń.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie stopów aluminium otrzymanych według zaproponowanej technologii znajdzie miejsce w wielu branżach, w których wymagana jest odporność maszyn, urządzeń i narzędzi na iskrzenie. Problemy źródeł zapłonu należą do podstawowych zagadnień zapobiegania pożarom i wybuchom w warunkach przemysłowych. Do tych źródeł należą również iskry mechaniczne, czyli oddzielone od podłoża gorące cząsteczki metalu i stopów lub innych materiałów stosowanych budowie maszyn. Takie gorące cząstki mogą powodować wybuchy różnych mieszanin palnych. Zjawisko powstawania gorących cząstek o zdolności zapalającej mieszaninę wybuchową jest bardzo niebezpieczne w wielu gałęziach przemysłu i dlatego oferowana technologia znajdzie zastosowanie w: 1. górnictwie węglowym, naftowym i gazowym oraz w przetwórstwie otrzymywanych materiałów (kopalnie, szyby naftowe, rafinerie itp), 2. przemyśle chemicznym i zbrojeniowym, 3.przemyśle tłuszczowym (np. produkcja margaryny), 4. przemyśle energetycznym, sanitarnym, pożarnictwie oraz ratownictwie morskim, drogowym, itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"