Baza technologii


Logo wpisu Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego

Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Technologia zakłada wykorzystanie biomieszanki uzyskanej z osadów ściekowych i sieczki słomianej do celów energetycznych i rolniczych. Ze względu na właściwości składników mieszanki konieczne było opracowanie urządzenia, umożliwiającego ich dawkowanie w odpowiednich proporcjach, które może być adaptowane do wysokiej jakości, certyfikowanej brykieciarki. Analiza składu brykietu i procesu spalania umożliwiła uzyskanie zamierzonych efektów. W ramach projektu został wykonany prototyp podajnika biomieszanki. Podawanie materiału umożliwia podajnik ślimakowy umieszczony wewnątrz zbiornika, w jego dolnej części. Urządzenie zostało wyposażone w system sterowania. Pozyskano i przygotowano składniki biomieszanki tak, aby miały odpowiednią granulację i mogły być dawkowane równomiernie podczas pracy urządzenia brykietującego. Podsuszony osad był dawkowany w postaci granulatu, a słoma w postaci sieczki. Po wykonaniu prototypu przeprowadzono jego kalibrację przy różnych nastawach sterownika, uzyskując zależność wydajności podajnika od nastawionych obrotów silnika napędzającego przenośnik ślimakowy. Przeprowadzono instalację prototypu na certyfikowanej linii technologicznej wytwarzającej brykiety, o wydajności ok. 60 kg/h. Następnie przeprowadzono rozruch urządzenia i proces wytwarzania brykietu, przy różnym nastawieniu sterownika obrotów podajnika ślimakowego, co przekładało się na różną wydajność podajnika i różny skład mieszanki. Wytworzone mieszanki zawierały od 23 do 50% osadu ściekowego, a wilgotność uzyskanej mieszanki wynosiła od 14 do 24%. W ramach badań przeprowadzono próby wytrzymałościowe uzyskanych brykietów, zgodnie z normą PN-EN ISO 17831-2:2016-02; wytrzymałość brykietów wynosiła od 84 do 92% (średnio 87%). Wytrzymałość brykietów z mieszanek słomy i osadu była zbliżona do wytrzymałości uzyskiwanej dla brykietu z samej słomy. Przeprowadzono również badania właściwości otrzymanych biomieszanek. Stwierdzono, że zawartość węgla nie zmienia się wraz z ilością osadu w brykiecie i wynosi średnio 45,1%; zawartość siarki, wodoru i chloru nieznacznie wzrasta (średnie odpowiednio 0,330, 6,140 i 0,046 %), natomiast wraz ze wzrostem zawartości osadu wzrasta udział azotu do ok. 6%, fosforu do ok. 2,5% i potasu do ok. 1% oraz zawartość popiołu. Wartość opałowa paliwa z biomieszanki nie zależała od zawartości osadu w mieszance i wynosiła ok. 15,5 MJ/kg. Wykonano również badania emisji gazów spalinowych powstających przy energetycznym spalaniu brykietów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Otrzymano zawartość tlenków węgla (ok. 2000 mg/m3 ), siarki (ok. 400 mg/m3 ), azotu (ok. 420 mg/m3 ). Stwierdzono, że osad, zwłaszcza z małych oczyszczalni ścieków, po odpowiednim przygotowaniu może być poddawany brykietowaniu w postaci biomieszanki z sieczką słomianą i wykorzystywany w celach energetycznych lub rolniczych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Produkcja brykietów z biomieszanek jest atrakcyjną alternatywą paliwową oraz środkiem służącym do zmniejszenia śladu węglowego w celu ochrony środowiska. Do zalet stosowania brykietów można zaliczyć wysoką wartość opałową oraz niską zawartość popiołu. Ponadto, w porównaniu do palenia węglem, brykiety nie emitują szkodliwych substancji podczas spalania oraz są rozwiązaniem tańszym. Co więcej, brykiety charakteryzują się możliwością długiego składowania w suchych pomieszczeniach. Podstawowym warunkiem uzdatniającym osady ściekowe do wykorzystania jako paliwo jest poddanie procesowi suszenia. Najczęściej stosowaną metodą produkcji brykietów z biomasy na świecie jest technologia brykietowania metodą wytłaczania ślimakowego. Wnioskując, wykorzystywanie brykietu jako źródło energii wpływa pozytywnie na problemy środowiskowe oraz łagodzi zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego państw.

Zastosowanie rynkowe

Wiecej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"