Baza ekspertów


Logo wpisu Zespół doradców technicznych InnoKompas

Zespół doradców technicznych InnoKompas

Marek Augustyniak

Opis oferowanych usług

ZESPÓŁ INNOKOMPAS - doświadczenie w skrócie Grzegorz W. Wiśniewski (dr inż., Trójmiasto) - 30 lat praktyki zawodowej, głównie przemysłowej, w tym 10 lat: praca i doktorat w obszarze niemiecko-języcznym (Szwajcaria), 10 lat: praca w korporacji międzynarodowej w dziedzinie energetyki (ABB/ALSTOM) 10 lat: praca w polskim MSP jako dyrektor - rozwój zespołu usługowego (DES ART) - Specjalność: inżynieria i zarządzanie wiedzą, zagadnienia interdyscyplinarne. - Wiedza z zakresu zarządzania pozyskana na studiach typu MBA w latach 90-tych, potwierdzona w wieloletniej działalności biznesowej. - Aktualny status eksperta NCBiR Marek Augustyniak (dr inż., Trójmiasto) - 15 lat praktyki zawodowej (przemysł + równolegle działalność akademicka), w tym: Różnorodna działalność ekspercka i doradcza Ekspertyzy POKL i POIR/NCBiR m.in. dotyczące programu "Szybka Ścieżka" Prace z dokumentacją patentową, sporządzanie wniosków o fundusze unijne dla projektów rozwojowych, podwykonawstwo w takich projektach Przeprowadzanie szkoleń i udział w projektach dla przemysłu; wybrani Klienci: SOLARIS, PESA, ALSTOM, ULSTEIN, TRW, DSE, VALEO, PIMOT, STOGDA, RADMOR, BOMBARDIER, GE AVIO, DAIMLER Specjalizacja w Metodzie Elementów Skończonych (mechanika, elektromagnetyzm) Autorski, pro-przemysłowy system dydaktyczny i warsztatowy dla studentów Koordynacja kontaktów środowiska przemysłowego ze światem akademickim Roland Haas (dr inż., Szwajcaria) - doświadczenie w audytach, zarządzaniu i wspieraniu innowacyjności technicznej - 1982-1990 - pracownik naukowy ETH Zurych, Instytut Mechaniki - 1991-1997 - praca w Helbling Management Consulting AG (Zurych) - 1998-2002 - Helbling Technik AG - kierownik zespołu odpowiedzialnego za identyfikację nowych pomysłów i przeprowadzanie ich wdrożenia - 2002 do dziś - prowadzenie własnej działalności proinnowacyjnej (Haas ProjektConsulting, Fislisbach) - Certyfikowany konsultant ds zarządzania - deklaruje wniesienie do Zespołu swoich referencji a także know-how Sylwia Polesek-Karczewska (dr inż., Trójmiasto) - absolwentka Politechniki Gdańskiej, kierunek Fizyka Techniczna i Matematyka Stosowana, specjalność mechanika stosowana – ponad 20 lat pracy naukowo-badawczej w instytucie naukowym, doktorat w dyscyplinie mechanika, specjalności wymiana ciepła - doświadczenie we współpracy z przemysłem (raporty techniczne, ekspertyzy) - 10-letnie doświadczenie w pracach B+R w zakresie energetyki odnawialnej (modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w procesach konwersji paliw stałych, prace eksperymentalne, projektowanie urządzeń) - autorka/współautorka kilkunastu publikacji (w tym z listy WoS), ok. 20 artykułów konferencyjnych i ponad 50 opracowań/raportów badawczych – udział w realizacji 15 projektów naukowo-badawczych i aplikacyjnych (w tym 8 w obszarze energetyki odnawialnej, 1 międzynarodowy) - doświadczenie w opracowywaniu wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych – recenzent w renomowanych czasopismach naukowych Karol Niklas (dr inż., Trójmiasto) - 10 lat pracy naukowo-badawczej w wyższej uczelni technicznej, ciągła współpraca z przemysłem, - udział w realizacji 14 międzynarodowych projektów naukowo-badawczych w obszarze okrętownictwa i offshore, - kierowanie 3 międzynarodowymi projektami n-b w obszarze okrętownictwa i offshore, - studia wyższe i doktorat w specjalności budowy statków, - autor/współautor ponad 100 raportów technicznych (analiz wytrzymałości konstrukcji MES, dynamiki płynów CFD, badań eksperymentalnych), 11 publikacji z listy WoS, 36 publikacji konferencyjnych - 10 międzynarodowych i krajowych wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych - promotor i recenzent prac dyplomowych I i II stopnia, recenzent w renomowanych czasopismach naukowych Sławomir Jurzak - Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na kierunku Technologia Chemiczna – specjalizacja Technologia Paliw. - 7 lat doświadczenia w zakresie budowania strategii oraz rozwoju biznesu zdobytego w trakcie pracy w czołowej polskiej firmie petrochemicznej oraz prowadząc własną działalność doradczą. - Liczne doświadczenia w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi oraz inwestycyjnymi realizowanymi zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa (rozwój organiczny) jak i poprzez akwizycję podmiotów zewnętrznych. - Umiejętność przeprowadzania analiz wykonalności oraz opłacalności projektów inwestycyjnych (organicznych oraz w zakresie przejęć i akwizycji) metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF) oraz sporządzania modeli finansowych wspierających decyzje zarządzających. - Dotychczas obsługiwane sektory: chemia masowa (m.in. kauczuki syntetyczne, styrenopochodne, dyspersje, nawozy), chemia specjalistyczna (m.in. środki ochrony roślin, preparaty biobójcze), energetyka zawodowa (zarówno konwencjonalna i jak i alternatywna (termiczna utylizacja odpadów komunalnych, biogazownie etc.), gospodarka odpadami. Zbigniew Usarek (dr inż., Trójmiasto) - wykształcenie w zakresie fizyki oraz inżynierii materiałowej; - hobbystyczne zainteresowanie elektrotechniką, automatyką oraz algorytmami komputerowymi; - 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R w zakresie magnetycznych badań nieniszczących; - doradztwo w projekcie poświęconym konstrukcji tłoka magnetycznego do diagnostyki stanu technicznego rurociągów przesyłowych gazu i ropy naftowej; - 2018 – obecnie, doradztwo techniczne na rzecz klientów eDoradca.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"