Branża spożywcza

Zmechanizowany system załadunku ryb na magazynach rybnych

Chcąc zmniejszyć pracochłonność w trakcie sprzedaży ryb wykonano modernizację systemu wydawania żywych ryb polegającą na wykonaniu urządzenia do kompletnego systemu samoczynnego odłowu, automatycznego ważenia i mechanicznego załadunku ryb. Modernizacja ta polega na grawitacyjnym spływie ryb z magazynów do...

Masa wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych zawierająca kwas α-linolenowy, błonnik i śluzy roślinne

Przedmiotem wynalazku jest masa do wyrobu kiełbas, wędlin podrobowych, wędzonych lub niewędzonych oraz mięsnych wyrobów garmażeryjnych, której podstawowymi składnikami są mięso i tłuszcz zwierzęcy, a także skórki i/lub podroby, wodę...

Mobilna wylęgarnia i podchowalnia ryb

W celu podniesienia produkcji materiału zarybieniowego ryb skonstruowano moduł wylęgarniczo-podchowowyna potrzeby małych gospodarstw jeziorowych i ośrodków zarybieniowych. Zestaw umożliwia inkubację ikry i pozyskanie wylęgu w warunkach w pełni kontrolowanych. Składa się z dwóch autonomicznych części: mobilnej wylęgarni (rys. 1) i polowej...

Nowy biomateriał na bazie polilaktydu (PLA) o podwyższonych właściwościach mechanicznych

Wytworzenie materiału (kompozycji polimerowej) na bazie PLA. W tym celu przewiduje się wykonanie serii badań, których efektem będzie doświadczalne wyekstrahowanie, spośród wstępnie wybranych i dopuszczalnych, najbardziej...

Totalbackup

Platforma TotalBackup to wszechstronne rozwiązanie do archiwizowania i synchronizacji danych. Kluczowe elementy systemu, takie jak aplikacja desktop instalowana na komputerze, panel użytkownika, aplikacje mobilne oraz aplikacje instalowane na serwerach, zapewniają kompleksowe zabezpieczenie danych.

Platforma posiada wbudowane mechanizmy do backupu baz danych, środowisk wirtualnych oraz...

Laser półprzewodnikowy w obudowie z wyjściem światłowodowym o mocy rzędu 5 W

Dioda laserowa lub krótka (do 4 mm) linijka diod laserowych w obudowie typu HHL zmodyfikowanej w celu wyprowadzenia promieniowania przez światłowód. Długość fali emitowanej - w zakresie 800 – 1000 nm, zależnie od zamontowanej diody.

W przypadku zmontowania...

Urządzenie i sposób prowadzenia analizy stanu materiałów biologicznych, zwłaszcza owoców lub warzyw z zastosowaniem zjawiska biospeckli

Urządzenie umożliwia niedestrukcyjną ocenę jakości owoców i warzyw, np. ocenę obić i uszkodzeń podskórnych, porażeń chorobowych, stopnia dojrzałości.

Dwa...

Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw

Urządzenie umożliwia ocenę tekstury (kruchości i jędrności) jabłek oraz innych owoców i warzyw w sposób obiektywny. Materiał jest klasyfikowany na pięć klas jakościowych.

Urządzenie może być stosowane w pobliżu linii sortujących.

...

TexAp - Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania dodatku do żywności o nazwie TexAp, który ma zastosowanie zarówno do stabilizacji tekstury suchych produktów spożywczych, jak i zagęszczania produktów spożywczych...

System elektronicznego monitoringu parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności

Możliwość monitoringu procesów cieplnego utrwalania konserw w oparciu o bieżącą  wartość sterylizacyjną lub pasteryzacyjną naliczaną dla strefy krytycznej konserwy z wykorzystaniem opatentowanej metody lokalizacji czujnika temperatury w konserwie....

Pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża, zwłaszcza glebowego, służący do niszczenia patogenów odglebowych przy pomocy promieniowania mikrofalowego. Istota rozwiązania charakteryzuje się tym, że pojazd ma zbiorczą dmuchawę usytuowaną z przodu pojazdu połączoną z indywidualną...

Kolektor autonomicznego aparatu udojowego

Przedmiotem wynalazku jest kolektor autonomicznego aparatu udojowego, stosowanego w maszynowym doju krów. Głównym zadaniem kolektora jest całkowite i szybkie odprowadzenie mleka z wymienia krowy do rurociągu mlecznego, transportującego mleko do schładzalnika. Kolektor połączony jest krótkimi przewodami mlecznymi z czterema kubkami...

Urządzenie ciągnikowe do kontrolowanego wywierania nacisku na grunt

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przewoźne urządzenie ciągnikowe do wywierania kontrolowanego nacisku na grunt lub do wyznaczania współczynnika zagęszczalności gruntu. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że urządzenie posiada korpus nośny w formie spawanej konstrukcji co pozwala...

Termometr ściółkowo - powietrzny, zwłaszcza drobiarski

Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektroniczny termometr ściółkowo-powietrzny do pomiaru temperatury powierzchni ściółki i temperatury otaczającego powietrza w warstwie przyściółkowej. Termometr, zwłaszcza drobiarski, znajduje szczególne zastosowanie w budynkach dla drobiu do oceny warunków...

Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra w układzie redukującym z mocznikiem do zastosowań agrochemicznych i sanitarnych

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra, poprzez redukcję soli srebra w układzie zawierającym mocznik. Optymalne stężenie uzyskanych nanozawiesin...

Miejski system uprawy żywności

Oferowana technologia skupia się na rozwoju i produkcji miejskich jednostek uprawy żywności. Produkcja żywności w pomieszczeniach oznacza również ochronę konsumenta przed zakłóceniami w dostawach żywności powodowanymi klęskami żywiołowymi oraz możliwość przywrócenia terenów uprawnych do ekosystemów, takich jak lasy, mających zdolność...

Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do: szlifowania powierzchni płaskich materiałów niemetalowych, ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, szlifowania otworów w...