Chemia

Utwardzanie surowców roślinnych i zwierzęcych poprzez katalityczne uwodornienie

Technologia polega na radykalnej zmianie właściwości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych poprzez ich katalityczne uwodornienie w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia. Selektywne katalityczne uwodornienie jest jedynym procesem pozwalającym...

Odzysk renu ze złomu nadstopów oraz innych niezagospodarowanych półproduktów i odpadów

Ren stosowany jest głównie do wytwarzania katalizatorów dla przemysłu petrochemicznego oraz jako składnik stopów o zwiększonej wytrzymałości w podwyższonej temperaturze. Ograniczone zasoby pierwotnych źródeł renu skłaniają do...

Mikrofalowy układ do generacji i detekcji homodynowej

Bezdotykowa metoda diagnozowania stanu technicznego łopatek wirnikowych turbiny silnika lotniczego z wykorzystaniem mikrofalowego czujnika ruchu typu MUH. Wynalazek dotyczy generowania oraz detekcji sygnału sondującego za pomocą fal elektromagnetycznych ze źródła w postaci mikrofalowego generatora, oraz detekcji...

Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

Istota sposobu wg wynalazku polega na tym, że niezależnie od ilości warstw siatki w powłoce ogniochronnej zawierającej farbę pęczniejącą i ich sposobu ułożenia na każdej ze ścian, dwie ostatnie warstwy siatki o oczku 4x4 mm nakłada się w postaci trzech...

Sposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki turbinowej maszyny wirnikowej na podstawie parametrów wzmocnienia amplitudowego sygnałów diagnostycznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki turbinowej maszyny wirnikowej podczas pracy na podstawie parametrów wzmocnienia amplitudowego...

Czujnik indukcyjny do precyzyjnego pomiaru drgań łopatki wirnika przepływowej maszyny wirnikowej

Przedmiotem wynalazku jest czujnik indukcyjny do precyzyjnego pomiaru drgań łopatki wirnika przepływowej masyzny wirnikowej. Główne zastosowanie wynalazek znajduje przy pomiarze drgań łopatek wirnika zarówno sprężarki jak i turbiny silnika...

Sposób oceny skuteczności zewnętrznej osłony termicznej zwłaszcza modułu elektronicznego kasety rejestratora katastroficznego na działanie pożaru

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny skuteczności zewnętrznej osłony termicznej zwłaszcza modułu elektronicznego kasety rejestratora katastroficznego na działanie pożaru. Istota...

Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem

Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem, w sposób ciągły, na drodze poddawania cieczy działaniu produktów reakcji elektrodowych, znamienna tym, że stanowi ją taśma w postaci folii z materiału dobrze w wyniku elektrolizy strącającego...

Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów

Przedmiotem wynalazku jest przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów, zwłaszcza olejów stosowanych głównie w układach hydrauliki i smarowania obrabiarek lub innych urządzeń technologicznych i użytkowych. Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie ma dwa odrębne hydrauliczne obwody...

Sposób wytwarzania warstwy zawierającej nanoziarna Ni i Pd

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania warstwy zawierającej nanoziarna Ni i Pd osadzone w matrycy węglowej. Znane są z literatury różnorodne sposoby otrzymywania warstwy złożonej z nanocząstek Pd i Ni. Są to skomplikowane technologie i niemożliwe do wykorzystania w każdej sytuacji. Wynalazek...

Uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek poddawanych narażeniom cieplnym

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek, poddawanych narażeniom cieplnym, stosowanych w urządzeniach do wyznaczania parametrów termiczno-mechanicznych materiałów metalowych. Dzięki zastosowaniu wynalazku nastąpiło...

Sposób wytwarzania nanorurek SiO2 zawierających nanoziarna palladu

Sposób charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie metodą PVD wytwarza się warstwę kompozytową węglowo-palladową na podłożu krzemowym o dowolnej orientacji i typie domieszkowania. A następnie w etapie drugim, warstwa ta poddawana jest modyfikacji w procesie chemicznego osadzania z par...

System do laserowego napawania warstw metalicznych

Skonstruowane stanowisko składa się z szczelnej komory, lasera CO2 z optyką, systemu podającego proszek i gaz ochronny (azot lub argon) do strefy obróbki, współosiowej głowicy do napawania, stołu roboczego sterowanego w trzech osiach. Układ stanowi elastyczne narzędzie służące do stopowania powierzchni obrabianej, jak...

Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego

Przedmiotem wynalazku jest topnik do lutowania selektywnego, głównie do lutowania spoiwem bezołowiowym. Od 1 lipca 2006 obowiązuje dyrektywa RoHS zakazująca stosowania ołowiu jako spoiwa w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dlatego do lutowania bezołowiowego najczęściej stosuje się spoiwo bezołowiowe na przykład...

Kalibrator czujników termoelektrycznych

Kalibrator czujników termoelektrycznych, według wynalazku, dysponuje rurową, pionową komorą grzejną w kształcie walca, osłoniętą izolacją termiczną, z dostępem od góry. Posiada ona podstawowy element grzejny na ścianie oraz ulokowany w komorze blok wyrównawczy, w którym znajdują się: termoelement wzorcowy i termoelementy badane. Jest...

Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla

Celem wynalazku jest laboratoryjne urządzenie, które odtwarzałoby proces i warunki występujące w baterii i umożliwiało rejestrację ciśnienia rozprężania węgla i skurczu koksu. Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla, w którym próbka mieszanki węglowej umieszczona jest w komorze, mającej ściany...