Ruszył nabór na doradców w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

Ruszył nabór na doradców w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

W związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:

 • technologicznym,
 • prawnym i prawno-patentowym,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych

 

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców korzystających z doradztwa w ramach Projektu SOI. Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

 

Proces udzielania akredytacji przez ARP S.A. rozpoczął się 1 grudnia 2017 r. i ma charakter ciągły. ARP S.A. będzie informowała o ewentualnym zawieszeniu procesu przyjmowania Ofert na stronie internetowej w niniejszej zakładce:
www.siecotwartychinnowacji.pl/akredytacjadoradców

 

Doradztwo o charakterze technologicznym

 

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą o charakterze technologicznym:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
  • co najmniej 2 usług typu Due diligence technologiczne;
  • co najmniej 2 usług typu Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • co najmniej 2 usług typu Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii;
  • co najmniej 2 usług typu Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia innowacji;
  • co najmniej 2 usług typu Ocena innowacyjności technologii.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem ekspertów (minimum 5 osób) posiadających co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w usługach doradczych związanych z komercjalizacją wyników prac B+R lub transferem technologii w obszarach związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami lub w prowadzeniu działów produkcyjnych lub badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

Dokumentacja aplikacyjna dostępna na stronie siecotwartychinnowacji/akredytacjadoradców

 

Doradztwo o charakterze prawnym i prawno-patentowym

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą o charakterze prawnym i prawno-patentowym:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
  • co najmniej 20 opinii/analiz/ekspertyz prawnych, dotyczących prawa cywilnego, prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej (związanych z weryfikacją i tworzeniem umów dla przedsiębiorców);
  • co najmniej 20 rejestracji patentów, lub wzorów użytkowych, w tym co najmniej 1 rejestrację patentu europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);
  • usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 transferów technologii;
  • usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 wdrożeń technologii.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem prawników (minimum 5 osób), w tym: minimum 3 osobami, które posiadają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej jako adwokaci lub radcowie prawni i minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia w postaci tytułu zawodowego rzecznika patentowego, w tym 1 posiadający tytuł zawodowy inżyniera.

Dokumentacja aplikacyjna dostępna na stronie siecotwartychinnowacji/akredytacjadoradców

 

Doradztwo w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług wyceny WNiP rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 20 usług polegających na przeprowadzeniu wyceny WNiP powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów z różnych branż (usługi polegające na wycenie znaków towarowych nie będą kwalifikowane), w tym żeby co najmniej 10 usług zawierało wycenę praw do zgłoszeń patentowych lub patentów lub wzorów użytkowych i co najmniej 50% usług było wykonanych dla potrzeb transakcyjnych.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem minimum 5 osób, zaangażowanych w wykonywanie zadania, które łącznie posiadają doświadczenie opisane w punkcie powyżej w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dokumentacja aplikacyjna dostępna na stronie siecotwartychinnowacji/akredytacjadoradców

 

Ruszył nabór na doradców w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji
ArticleToPDF