Medyczny system wspomagania decyzji lekarskiej oparty na sztucznej inteligencji

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Medyczny system wspomagania decyzji lekarskiej oparty na sztucznej inteligencji

office@infermedica.com
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologią bazową Spółki jest medyczny system rekomendacyjny pozwalajcy na oszacowanie prawdopodobiestw jednostek chorobowych na podstawie danych o pacjencie. System został oparty o wydajne i nowoczesne rozwizania z zakresu statystyki obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji, które wywodzą się z przemysłowej diagnostyki lotniczej, transportowej oraz sprztowej. Podstawowymi komponentami systemu są silnik wnioskujcy oraz medyczna baza wiedzy. 

Fundamentem silnika wnioskujcego jest zaawansowany algorytm statystyczny do diagnostyki rónicowej. Opracowane przez nas autorskie podejcie gwarantuje wysoką wydajność systemu (odpowiedzi na zapytania poniej 1 sekundy). cieka diagnostyczna jest personalizowana pod ktem danych demograficznych pacjenta oraz informacji na temat objawów. Silnik wykonuje obliczenia z wykorzystaniem złoonego modelu probabilistycznego opisujcego zalenoci pomidzy objawami a jednostkami chorobowymi. Algorytm potrafi wyznaczać pytania, które naley zadać w oparciu o tzw. wartość informacyjn, co pozwala upodobnić wywiad do sposobu, w jaki przeprowadziłby go lekarz. 

Wyróniki naszego silnika wnioskujcego:

 • Brak sztywnych cieek regułowych – system jest sterowany przy pomocy statystyki obliczeniowej.
 • W wietle otrzymywanych informacji algorytm potrafi zmienihipotezdiagnostyczn- tak jak lekarz.
 • System równoczenie oblicza prawdopodobiestwa wielu chorób.
 • Silnik uczy sina podstawie zebranych danych, stale podnoszc dokładność
 • rekomendacji.

Medyczna baza wiedzy systemu tworzona jest przez zespół kilkunastu lekarzy z wykorzystaniem opracowanej przez nas metodyki (połączenie wiedzy lekarza z uczeniem maszynowym, ang. machine learning) w oparciu o uznane ródła literaturowe oraz publikacje (m.in. PubMed oraz NEJM). Baza danych zasilana jest take przez rzeczywiste dane pacjentów pochodzce z rekordów szpitali i przychodni.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Dane medyczne wprowadzane są przy pomocy opracowanego we współpracy z lekarzami autorskiego narzdzia do modelowania danych o nazwie MetaBase, które umoliwia współpracę wielu lekarzy równoczenie, wzajemną komunikację midzy nimi oraz ułatwia weryfikację i walidację systemu. 

MetaBase wspiera obsługwiele jzyków i zawiera mechanizmy przyspieszajce proces tłumaczenia oraz dodawania synonimów. Opracowana przez nas metodyka nie wymaga intensywnego szkolenia, co pozwala w łatwy sposób rozszerzazespół medyczny i zapraszado współpracy nowych lekarzy.

Baza poddawana jest starannej wzajemnej recenzji oraz jest na bieżąco testowana przy uyciu udokumentowanych przypadków klinicznych, jak równiezautomatyzowanych testów jednostkowych weryfikujcych integralność systemu. Obecnie baza zawiera ponad 500 jednostek diagnostycznych, 1500 objawów oraz ponad 550 badalaboratoryjnych. 

Model operacyjny wsparty sztuczną inteligencją oraz narzdziami telemedycznymi pomoe usprawnić cały proces diagnostyczny i leczniczy, a take istotnie obnizyć koszty wiadczenia usług medycznych i ubezpieczeniowych. Platforma ma nastpujce załoenia: 

1. Wsparcie contact center – dostarczone przez nas oprogramowanie umoliwi operatorom usystematyzowany triage telefoniczny, który pomoe wybrać właciwą usługę dla danego pacjenta, tj. wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, czat lub telekonsultacj.

2. Wsparcie pacjenta self-service – dziki przygotowanej przez nas aplikacji do wstpnego wywiadu diagnostycznego, pacjent bdzie mógł samodzielnie zgłosić swoje objawy i dowiedzieć się o odpowiednim dalszym kroku.

3. Wsparcie lekarza – poprzez integrację Platformy z elektronicznym rekordem medycznym, lekarze uzyskają dostp do e-wywiadu, czyli informacji na temat powodu wizyty zebranych przez Platformę na etapie rejestracji. Pozwoli to usprawnić przebieg wizyty i podniesie jakość świadcznych usług.

4. Umoliwienie telekonsultacji – proponowana przez nas Platforma jest zintegrowana z kompletnym system umoliwiajcym uruchomienie i obsługę należącego medycznego call center dla pacjentów. 

Zastosowanie rynkowe: 

Wykorzystanie narzędzia do zbierania wstępnego wywiadu z pacjentem moe przynieść wieloaspektowe korzyci dla pacjenta, lekarza i placówki.

Korzyci dla pacjenta

 • Pacjent lepiej przygotuje sido wizyty z lekarzem

 • Dziki nowej i atrakcyjnej formie umawiania wizyty wzronie satysfakcja pacjenta 

 • Wywiad pozwoli oceniobjawy pacjenta (triage) i zidentyfikować sytuacje, w których pacjent może podjąć leczenie samodzielnie lub skorzystaz alternatywnej usługi np. telekonsultacji

 

Korzyści dla lekarza

 • Otrzyma wstpną informację na temat pacjenta, zgłoszonych objawów oraz przyczyny wizyty, co usprawni jej przebieg.

 • Zaoszczdzi czas podczas uzupełniania dokumentacji w systemie informatycznym oraz szybciej oceni kondycjpacjenta. ​

 • będzie bdzie mógł skorzystaz wbudowanego systemu wsparcia decyzji tj. zapoznasiz prawdopodobnymi diagnozami rónicowymi sugerowanymi przez system.

 

Korzyci dla ubezpieczyciela/placówki medycznej

 • Pierwszy w Polsce inteligentny system rejestracji wizyt online podniesie poziom obsługi klienta oraz przyczyni sido tworzenia innowacyjnego wizerunku firmy.

 • Na podstawie wyników e-wywiadu zostanzidentyfikowane sytuacje, w których pacjent udaje sido lekarza bez istotnej przyczyny lub rejestruje sido lekarza niewłaciwego specjalizacji. Wtenczas moliwe bdzie zasugerowanie alternatywnej telekonsultacji lub wskazanie odpowiedniego specjalisty, co pozwoli zoptymalizowakoszty obsługi klientów abonamentowych.

 • Dziki wdroeniu e-wywiadu ubezpieczyciel/placówka medyczna bdzie zbierał ustrukturalizowane dane dotyczce pacjentów i ich objawów, które pozwoldowiedziesiwicej o klientach i ich profilu. Dane w takiej formie mogposłuydo przygotowywania szczegółowych analiz, statystyk i symulacji, jak równieuczenia maszynowego w połączeniu z danymi dotyczcymi wystawionych diagnoz, recept oraz zleconych zabiegów. Usystematyzowane w trakcie wywiadu dane dotyczce profilu pacjenta mogteposłuydo skutecznej rekomendacji usług dodatkowych w przyszłoci i zwikszenia sprzeday. Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Infermedica Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Tomasz Domino
570476753

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Infermedica Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Medyczny system wspomagania decyzji lekarskiej oparty na sztucznej inteligencji
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologią bazową Spółki jest medyczny system rekomendacyjny pozwalający na oszacowanie prawdopodobieństw jednostek chorobowych na podstawie danych o pacjencie. System został oparty o wydajne i nowoczesne rozwiązania z zakresu statystyki obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji, które wywodzą się z przemysłowej diagnostyki lotniczej, transportowej oraz sprzętowej. Podstawowymi komponentami systemu są silnik wnioskujący oraz medyczna baza wiedzy. 

Fundamentem silnika wnioskującego jest zaawansowany algorytm statystyczny do diagnostyki różnicowej. Opracowane przez nas autorskie podejście gwarantuje wysoką wydajność systemu (odpowiedzi na zapytania poniżej 1 sekundy). Ścieżka diagnostyczna jest personalizowana pod kątem danych demograficznych pacjenta oraz informacji na temat objawów. Silnik wykonuje obliczenia z wykorzystaniem złożonego modelu probabilistycznego opisującego zależności pomiędzy objawami a jednostkami chorobowymi. Algorytm potrafi wyznaczać pytania, które należy zadać w oparciu o tzw. wartość informacyjną, co pozwala upodobnić wywiad do sposobu, w jaki przeprowadziłby go lekarz. 

Wyróżniki naszego silnika wnioskującego:

 • Brak sztywnych ścieżek regułowych – system jest sterowany przy pomocy statystyki obliczeniowej.
 • W świetle otrzymywanych informacji algorytm potrafi zmienić hipotezę diagnostyczną - tak jak lekarz.
 • System równocześnie oblicza prawdopodobieństwa wielu chorób.
 • Silnik uczy się na podstawie zebranych danych, stale podnosząc dokładność
 • rekomendacji.

Medyczna baza wiedzy systemu tworzona jest przez zespół kilkunastu lekarzy z wykorzystaniem opracowanej przez nas metodyki (połączenie wiedzy lekarza z uczeniem maszynowym, ang. machine learning) w oparciu o uznane źródła literaturowe oraz publikacje (m.in. PubMed oraz NEJM). Baza danych zasilana jest także przez rzeczywiste dane pacjentów pochodzące z rekordów szpitali i przychodni.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Dane medyczne wprowadzane są przy pomocy opracowanego we współpracy z lekarzami autorskiego narzędzia do modelowania danych o nazwie MetaBase, które umożliwia współpracę wielu lekarzy równocześnie, wzajemną komunikację między nimi oraz ułatwia weryfikację i walidację systemu. 

MetaBase wspiera obsługę wiele języków i zawiera mechanizmy przyspieszające proces tłumaczenia oraz dodawania synonimów. Opracowana przez nas metodyka nie wymaga intensywnego szkolenia, co pozwala w łatwy sposób rozszerzać zespół medyczny i zapraszać do współpracy nowych lekarzy.

Baza poddawana jest starannej wzajemnej recenzji oraz jest na bieżąco testowana przy użyciu udokumentowanych przypadków klinicznych, jak również zautomatyzowanych testów jednostkowych weryfikujących integralność systemu. Obecnie baza zawiera ponad 500 jednostek diagnostycznych, 1500 objawów oraz ponad 550 badań laboratoryjnych. 

Model operacyjny wsparty sztuczną inteligencją oraz narzędziami telemedycznymi pomoże usprawnić cały proces diagnostyczny i leczniczy, a także istotnie obnizyć koszty świadczenia usług medycznych i ubezpieczeniowych. Platforma ma następujące założenia: 

1. Wsparcie contact center – dostarczone przez nas oprogramowanie umożliwi operatorom usystematyzowany triage telefoniczny, który pomoże wybrać właściwą usługę dla danego pacjenta, tj. wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, czat lub telekonsultację.

2. Wsparcie pacjenta self-service – dzięki przygotowanej przez nas aplikacji do wstępnego wywiadu diagnostycznego, pacjent będzie mógł samodzielnie zgłosić swoje objawy i dowiedzieć się o odpowiednim dalszym kroku.

3. Wsparcie lekarza – poprzez integrację Platformy z elektronicznym rekordem medycznym, lekarze uzyskają dostęp do e-wywiadu, czyli informacji na temat powodu wizyty zebranych przez Platformę na etapie rejestracji. Pozwoli to usprawnić przebieg wizyty i podniesie jakość świadcznych usług.

4. Umożliwienie telekonsultacji – proponowana przez nas Platforma jest zintegrowana z kompletnym system umożliwiającym uruchomienie i obsługę należącego medycznego call center dla pacjentów. 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wykorzystanie narzędzia do zbierania wstępnego wywiadu z pacjentem może przynieść wieloaspektowe korzyści dla pacjenta, lekarza i placówki.

Korzyści dla pacjenta

 • Pacjent lepiej przygotuje się do wizyty z lekarzem

 • Dzięki nowej i atrakcyjnej formie umawiania wizyty wzrośnie satysfakcja pacjenta 

 • Wywiad pozwoli ocenić objawy pacjenta (triage) i zidentyfikować sytuacje, w których pacjent może podjąć leczenie samodzielnie lub skorzystać z alternatywnej usługi np. telekonsultacji

 

Korzyści dla lekarza

 • Otrzyma wstępną informację na temat pacjenta, zgłoszonych objawów oraz przyczyny wizyty, co usprawni jej przebieg.

 • Zaoszczędzi czas podczas uzupełniania dokumentacji w systemie informatycznym oraz szybciej oceni kondycję pacjenta. ​

 • będzie będzie mógł skorzystać z wbudowanego systemu wsparcia decyzji tj. zapoznać się z prawdopodobnymi diagnozami różnicowymi sugerowanymi przez system.

 

Korzyści dla ubezpieczyciela/placówki medycznej

 • Pierwszy w Polsce inteligentny system rejestracji wizyt online podniesie poziom obsługi klienta oraz przyczyni się do tworzenia innowacyjnego wizerunku firmy.

 • Na podstawie wyników e-wywiadu zostaną zidentyfikowane sytuacje, w których pacjent udaje się do lekarza bez istotnej przyczyny lub rejestruje się do lekarza niewłaściwego specjalizacji. Wtenczas możliwe będzie zasugerowanie alternatywnej telekonsultacji lub wskazanie odpowiedniego specjalisty, co pozwoli zoptymalizować koszty obsługi klientów abonamentowych.

 • Dzięki wdrożeniu e-wywiadu ubezpieczyciel/placówka medyczna będzie zbierał ustrukturalizowane dane dotyczące pacjentów i ich objawów, które pozwolą dowiedzieć się więcej o klientach i ich profilu. Dane w takiej formie mogą posłużyć do przygotowywania szczegółowych analiz, statystyk i symulacji, jak również uczenia maszynowego w połączeniu z danymi dotyczącymi wystawionych diagnoz, recept oraz zleconych zabiegów. Usystematyzowane w trakcie wywiadu dane dotyczące profilu pacjenta mogą też posłużyć do skutecznej rekomendacji usług dodatkowych w przyszłości i zwiększenia sprzedaży. 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Sztuczna inteligencja, telemedycyna, diagnostyka medyczna
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Tomasz Domino
tomasz.domino@infermedica.com
570476753
Dawcy - PDF