O nas

Platforma Transferu Technologii łączy właścicieli innowacyjnych rozwiązań, tych, którzy chcą je nabyć i ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą. Wszystko to w jednym celu: aby komercjalizować technologie z korzyścią dla polskiego przemysłu.

 
To zestaw usług, umożliwiający użytkownikom wyszukiwanie podmiotów, które chcą sprzedać lub kupić określoną technologię.
 
To animowanie i kojarzenie stron transakcji transferu technologii.
 
To wsparcie doradcze oraz finansowe transakcji transferu innowacyjnych rozwiązań.

Poprzez Platformę chcemy wspomagać organizacyjnie, finansowo i doradczo proces transferu technologii pomiędzy dawcami technologii (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami), a biorcami innowacyjnych rozwiązań (przedsiębiorstwami, w szczególności z sektora MŚP). 

PTT to także serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać stosowne bazy.

Co wspieramy?

Transfer technologii jako proces komercjalizacji wiedzy. Polega on na przekazaniu licencji lub praw własności do patentów, wzorów użytkowych, wiedzy technicznej i know-how.

Jak to działa?

Opieramy się na idei otwartych innowacji. Wiemy, że źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa są nie tylko jego własne zasoby czy wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych, ale także zasoby zewnętrzne, które znajdują się w otoczeniu firmy i które warto pozyskać.

Ile to kosztuje?

 
Korzystanie z Platformy Transferu Technologii (dostęp do niej oraz umieszczanie informacji o zasobach i potrzebach technologicznych) jest bezpłatne.

O ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będąc od 25 lat wiarygodnym partnerem w procesach wspierających konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, w ostatnim czasie szczególny nacisk kładzie na wsparcie innowacyjności polskich firm. Poprzez współpracę z biznesem, w tym z sektorem MŚP oraz ze środowiskiem naukowym, ARP S.A., aktywnie kreuje warunki do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie promujące: 
O nas
ArticleToPDF