Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis – którą wybrać i jak uzyskać?

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis – którą wybrać i jak uzyskać?

 

W ramach naszego projektu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 200 000 euro na transfer technologii. By je otrzymać, muszą zdecydować się na jedną z form pomocy – regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc po nie sięgnąć? Prezentujemy najważniejsze informacje

Wsparcie finansowe w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i de minimis jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w technologię, aby zwiększać przewagę konkurencyjną. Bez możliwości dofinansowania wiele mikro- i małych firm nie miałoby nigdy możliwości rozwoju czy inwestycji. Poziom dofinansowania jest różny i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji. Przykładowo dla mikro- i małych przedsiębiorców z lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego intensywność wsparcia wynosi aż 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli wydatków, które podlegają refinansowaniu. Co ważne, przedsiębiorca ma swobodę w doborze technologii i sam wybiera dostawcę technologii, a dzięki wsparciu ekspertów SOI minimalizuje ryzyko transakcji.

Pomoc de minimis i regionalna pomoc inwestycyjna – wymagania wspólne

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc regionalną w projekcie SOI, grantobiorca nie może przenieść praw do technologii ani udzielić na nią licencji czy sublicencji w trakcie trwania projektu. Technologia będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, a także będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związana z projektem przez okres trwałości projektu. Należy ją nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie będą powiązane z grantobiorcą kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.

Przedsiębiorca, który wnioskuje o pomoc publiczną, wskazuje patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, prawo autorskie do oprogramowania, prawo do chronionych odmian roślin czy know-how, który chce zakupić lub licencjonować. Co ważne, wskazana przez niego technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, stanowić innowację produktową lub procesową, znajdować się na poziomie TRL 7, a także być obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat. Aby mieć szansę na dofinansowanie, musi posiadać wystarczający wkład własny.

Podsumowując, technologia, na której zakup przedsiębiorca chce pozyskać dotację, musi spełniać szereg określonych warunków, m.in.:

 • będzie musiała być wykorzystywana przez 3 lata od zakończenia projektu,
 • grantobiorca nie może przenieść praw do technologii ani udzielić na nią licencji w trakcie trwania projektu,
 • technologia będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • technologia będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy w trakcie trwania projektu,
 • technologia będzie nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie mogą być powiązane z grantobiorcą kapitałowo, osobowo lub faktycznie.

Pomoc de minimis i pomoc regionalna – różnice

Pomoc de minimis może zostać przyznana na wszystkie kategorie kosztów kwalifikowalnych w ramach SOI, nie jest objęta regułami dotyczącymi pomocy publicznej, a środki, o które można zawalczyć, są limitowane. Limit pomocy de minimis kontroluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomoc de minimis może być udzielona w różnych formach: na szkolenia, inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorstwo może uzyskać finansowanie na 4 rodzaje inwestycji początkowej wskazanej w regulaminie:

 • inwestycja w technologię związana z założeniem nowego zakładu, tj. gdy zakup technologii związany jest z uruchomieniem nowego przedsiębiorstwa, które będzie wdrażać nabytą technologię;
 • inwestycja w technologię związana ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/zdolności do świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana technologia przyczyni się do wzrostu potencjału produkcyjnego/usługowego już istniejącego przedsiębiorstwa;
 • inwestycja w technologię związana z dywersyfikacją produkcji/świadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieprodukowanych/nieświadczonych, tj. gdy nabywana technologia będzie wykorzystywana do produkcji nowych lub zasadniczo zmienionych produktów (towarów, usług) w stosunku do dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa (w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);
 • inwestycja w technologię związana z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/procesu świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana technologia będzie prowadzić do zasadniczej zmiany charakterystyki/rodzaju procesu produkcyjnego/procesu świadczenia usług. Choć wysokość takiej pomocy finansowej nie jest ograniczona, firma podlega restrykcjom wynikającym z reguł dotyczących pomocy publicznej. W jej ramach możliwe jest nabycie technologii, która będzie inwestycją w wartości niematerialne i prawne przekładającą się na: zwiększenie zdolności produkcyjnej lub zdolności do świadczenia usług już istniejącej firmy, dywersyfikację usług lub produktów bądź zmianę procesu produkcyjnego.

W przypadku pomocy de minimis:

 • przedsiębiorcy przysługuje pula 200 000 euro do wykorzystania w ciągu kolejnych trzech lat
 • technologia może być wykorzystywana w wielu lokalizacjach, przy czym należy podać lokalizację, w której technologia będzie wykorzystywana w dominującym stopniu

W przypadku pomocy regionalnej:

 • zakupiona technologia musi być wykorzystywana w konkretnej lokalizacji (siedzibie, wskazanym oddziale lub zakładzie)
 • lokalizacja, w której zostanie wdrożona technologia, nie mogła zostać przeniesiona w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku
 • przedsięwzięcie musi mieć charakter inwestycji początkowej, tj. związane z założeniem nowej firmy, wprowadzeniem nowych produktów czy nowego procesu produkcji
 • część wkładu własnego odpowiadająca co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych musi być wolna od wsparcia publicznego

Podsumowując, jeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, chcesz zwiększyć przewagę rynkową dzięki wprowadzeniu do firmy nowatorskiej technologii – uwzględnij możliwości, które daje pomoc de mnimis i pomoc regionalna.

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis – którą wybrać i jak uzyskać?
ArticleToPDF