Regulamin Portalu Platforma Transferu Technologii

 Regulamin Portalu Platforma Transferu Technologii

­­­www.ptt.arp.pl.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400)
  przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON 006746410, NIP 526-030-02-04, kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000,00 zł, w pełni opłacony.
 2. Biorca – posiadacz Profilu, zainteresowany korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych (technologii) lub poszukujący technologii, jako rozwiązań dla prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z zasadami funkcjonowania Portalu PTT.
 3. Dawca – posiadacz Profilu, udostępniający posiadane przez siebie wartości niematerialne i prawne (technologie) zgodnie z zasadami działalności Portalu PTT w celu ich komercjalizacji.
 4. Ekspert – posiadacz Profilu Eksperta, oferujący swoje usługi eksperckie w zakresie doradztwa związanego z komercjalizacją wartości niematerialnych i prawnych dostępnych na Portalu PTT.
 5. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl, swą treścią obejmujący w szczególności zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu, po wypełnieniu którego i zweryfikowaniu poprawności wypełnienia przez Administratora, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Zasobów.
 6. Karta technologii – elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT, pod adresem: www.ptt.arp.pl, pozwalający na zaprezentowanie przez Dawcę wartości niematerialnych
  i prawnych w celu ich komercjalizacji.
 7. Karta zgłoszenia potrzeb technologicznych – elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT, pod adresem: www.ptt.arp.pl, wypełniany w przypadku, gdy Biorca poszukuje rozwiązań technologicznych dla swojej działalności.
 8. Komercjalizacja - działania związane z przenoszeniem Zasobów, którymi dysponuje Dawca (zamieszczonymi w Portalu PTT) do praktyki gospodarczej Biorcy, celem jej praktycznego zastosowania (urynkowienia) przy użyciu narzędzia, jakim jest Portal PTT wspomagający transfer technologii z uwzględnieniem usług doradczych świadczonych na rzecz Dawcy lub Biorcy przez Eksperta.
 9. Nabór – wyznaczony przez Administratora i Zamawiającego etap warsztatów ARP Innovation Pitch, ograniczony datą początkową i datą końcową, w ramach którego m.in. ogłaszane są potrzeby technologiczne Zamawiającego oraz gromadzone zgłoszone przez Użytkowników rozwiązania dotyczące zgłoszonych potrzeb technologicznych.
 10. Portal PTT – portal internetowy Platforma Transferu Technologii działający jako platforma wymiany informacji wspierający transfer technologii.
 11. Profil – konto Użytkownika zarejestrowanego na Portalu PTT przez wypełnienie zgodnie
  z Regulaminem Formularza rejestracyjnego.
 12. Profil Eksperta - elektroniczny formularz dostępny na stronie Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl, pozwalający na zaprezentowanie usług eksperckich które mogą być świadczone na rzecz Dawcy lub Biorcy w procesie komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych.
 13. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z Zasobów pod adresem: www.ptt.arp.pl.  
 14. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta posiada Profil i może korzystać z Zasobów Portalu PTT.
 15. ARP Innovation Pitch – usługa oferowana przez Administratora, polegająca  na: wsparciu Zamawiającego w określeniu jego potrzeb technologicznych, ogłoszeniu
  i przeprowadzeniu Naboru na rozwiązania odpowiadające zgłoszonym potrzebom technologicznym przez Zamawiającego.  
 16. Wpis - zamieszczone przez Użytkownika informacje i materiały na portalu PTT.
 17. Zamawiający – podmiot, na rzecz którego Administrator wykonuje usługę ARP Innovation Pitch.
 18. Zasoby – ogół Wpisów Użytkowników oraz informacji i materiałów Administratora, zawartych na Portalu PTT.

§2

Informacje ogólne

 1. Operatorem Portalu PTT jest Administrator.
 2. Nazwa Portalu PTT: Platforma Transferu Technologii, jego logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne  i funkcjonalne oraz treść komunikatów stanowią własność Administratora i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w żaden inny sposób niż określony postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane zawarte w Zasobach Portalu PTT podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych, jak też ochronie na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochronie podlega także szata graficzna (układ) baz danych zawartych w Portalu PTT.
 4. Każdy może korzystać z Portalu PTT i nie podlega to żadnym opłatom, z zastrzeżeniem, że z określonych niniejszym Regulaminem Zasobów Portalu PTT w celu komercjalizacji oraz wprowadzania danych na Portal PTT może korzystać wyłącznie Użytkownik posiadający Profil.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu PTT w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników do Zasobów Portalu PTT treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z normami społecznymi lub obyczajowymi, treści obraźliwych lub sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Prezentowane w Portalu PTT Zasoby nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub jakość Wpisów umieszczanych/prezentowanych przez Użytkowników w Zasobach Portalu PTT.
 9. Prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej i autorskie prawa majątkowe do Wpisów zamieszczonych w Portalu PTT przez Użytkowników przysługują Użytkownikom lub innym uprawnionym osobom, w tym oznaczonym twórcom/autorom. Zamieszczenie na Portalu PTT jakichkolwiek Wpisów nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia do nich praw na innych Użytkowników. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Portalu PTT bez uprzedniej zgody (lub innego porozumienia) podmiotu uprawnionego może stanowić naruszenie praw Użytkownika/Użytkowników, Administratora lub innych osób uprawnionych.
 10. Zasady przetwarzania, zabezpieczenia i ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu PTT reguluje Regulamin.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu PTT oraz za przerwy w dostępie do Portalu PTT, w tym wynikające z konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich lub serwisowych. Administrator będzie informował Użytkowników o prowadzeniu prac konserwatorskich lub serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu PTT przez Użytkownika. Administrator zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem
  z Internetu, w szczególności zagrożenia wirusami komputerowymi oraz możliwościami przejęcia przez osoby trzecie danych w trakcie ich teletransmisji.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Portalu PTT. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi niezwłocznie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników najpóźniej na 7 dni przed publikacją zmienionego Regulaminu na Portalu PTT, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmiany Regulaminu, przekazując stosowną informację do Administratora, drogą elektroniczną na adres wskazany w informacji o zmianie Regulaminu i w terminie tam określonym. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu skutkuje usunięciem Profilu oraz Wpisów Użytkownika przez Administratora.
 14. Portal PTT, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki (odesłania) do witryn/stron internetowych zarządzanych (administrowanych) przez osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne skorzystania przez Użytkownika z witryn, o których mowa
  w zdaniu poprzednim. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności, danych osobowych lub za zawartość tych innych stron.

 

§3

Cel Portalu PTT

 1. Portal PTT jest narzędziem teleinformatycznym, którego celem jest:
  1. umożliwienie zaprezentowania potencjalnym Dawcom swoich rozwiązań technologicznych dedykowanych komercjalizacji;
  2. ułatwienie wymiany informacji i tworzenia nowych powiązań między podmiotami działającymi w obszarze technologii (Dawca-Biorca);
  3. wsparcie transferu technologii w obszarze komercjalizacji technologii z bazy Portalu PTT (Dawca-Biorca);
  4. umożliwienie pozyskania wsparcia w zakresie zdefiniowania i zaspokojenia potrzeb technologicznych (Biorca);
  5. umożliwienie pozyskania (przez Dawców lub Biorców) wsparcia Ekspertów w zakresie wdrażania technologii oraz procesu komercjalizacji.
 2. Na Portalu PTT zamieszczane są także przez Administratora artykuły oraz informacje o bieżących wydarzeniach związanych z celami działalności Portalu PTT (w tym w szczególności z problematyką transferu technologii, funduszy unijnych dla przedsiębiorców, realizacji projektów innowacyjnych).

§4

Zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika

 1. Każdy kto chce korzystać z Zasobów Portalu PTT musi się zarejestrować. Rejestracja Użytkownika możliwa jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Każdy który dokonał rejestracji i zaakceptował Regulamin ma status Użytkownika, który zobowiązany jest przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie.
 2. W celu rejestracji konieczne jest kompletne wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
 3. Każdy Formularz rejestracyjny podlega weryfikacji pod względem poprawności wypełnienia przez Administratora.
 4. W przypadku braku poprawnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje podczas procesu rejestracji informacje wskazujące zakres danych koniecznych do uzupełnienia celem poprawnego i kompletnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego.
 5. Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie - na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym - od Administratora informacji zgodnie z zapisami Regulaminu,
  w tym związanych z dokonanymi przez Użytkownika wpisami na Portalu PTT. Poprawne wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest potwierdzane wiadomością przesłaną na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji na Portalu PTT zawiera link aktywacyjny do Profilu wraz z potwierdzeniem loginu
  i hasła, które umożliwiają każdorazowy dostęp i korzystanie z Zasobów Portalu PTT, w tym publikowanie/dodawanie Wpisów i przeszukiwanie Zasobów Portalu PTT.
 6. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji zostaje utworzony Profil Użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do ochrony loginu i hasła,
  o którym mowa w pkt 5 powyżej, celem zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi osób nieupoważnionych do jego Profilu.
 8. W przypadku powzięcia wiedzy, że login lub hasło, o którym mowa w pkt 5 jest w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora (poprzez Formularz kontaktowy dostępny na Portalu PTT na stronie głównej) celem zablokowania Profilu Użytkownika lub powzięcia innych ustalonych działań. Zasady postępowania w przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zmiany loginu lub hasła, o którym mowa w pkt 5 powyżej lub zapomniał loginu lub hasła, zawarte są na Portalu PTT w Profilu Użytkownika lub prezentowane są podczas procesu logowania do Profilu Użytkownika.
 9. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do: nieograniczonego dostępu i korzystania z Zasobów Portalu PTT, z zastrzeżeniem § 6 pkt 6, w tym dodawania wpisów, ich modyfikacji, usuwania swoich wpisów i przeszukiwania Zasobów Portalu PTT. Użytkownik zarejestrowany dokonując wpisu akceptuje fakt, że wprowadzane przez niego dane, materiały lub informacje są dostępne dla innych zarejestrowanych Użytkowników.
 10. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dokonania Wpisu do Portalu PTT na jednym lub więcej z czterech poziomów: Dawca, Biorca, Ekspert lub ARP Innovation Pitch, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na Portalu PTT (Formularz karty technologii, Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na technologię, Formularz Eksperta, formularz ARP Innovation Pitch). W formularzu zgłoszeniowym Eksperta wymagane jest załączenie referencji lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie wskazanym przez danego Eksperta.
 11. Administrator może skatalogować Wpisy Dawców Technologii, Ekspertów, Biorców, Użytkowników ARP Innovation Pitch w podkategoriach. Administrator ma prawo do zmiany podkategorii, jak i do ich usunięcia.
 12. Skatalogowane w podkategoriach Wpisy na Portalu PTT mogą znajdować się
  w osobnych zakładkach lub subzakładkach na stronie internetowej Platformy Transferu Technologii.
 13. Opublikowanie na Portalu PTT Wpisu Użytkownika, zmiany/modyfikacji Wpisu oraz usunięcie Wpisu przez Użytkownika, następuje po jego zweryfikowaniu przez Administratora, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Użytkownika Wpisu do akceptacji/zmiany/usunięcia. Administrator może:
  1. z zastrzeżeniem treści  § 4 pkt. 14 i po wyczerpaniu trybu postępowania opisanego w §4 pkt. 14, odmówić opublikowania Wpisu lub jego zmiany/modyfikacji w razie ich niekompletności (niewypełnienia pól w Karcie technologii, Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych, Profilu Eksperta) lub merytorycznej wadliwości (np. prezentowana
   w Karcie technologii oferta nie będzie dotyczyć komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych, a jedynie usług doradczych), naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, albo zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy Wpis lub jego zmiana/modyfikacja zostały dokonane przez osobę uprawnioną;
  2. z zastrzeżeniem treści § 4 pkt. 14 in fine odmówić usunięcia Wpisu, ale tylko w razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy usunięcie Wpisu zostało dokonane przez osobę uprawnioną.
 14. W razie zaistnienia sytuacji określonych w § 4 pkt. 13, Administrator skontaktuje się
  z danym Użytkownikiem, na adres email lub numer telefonu wskazany w Formularzu rejestracyjnym albo odpowiednio w Karcie technologii, Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych, Profilu Eksperta w celu wyjaśnienia wątpliwości lub wskazania braków lub błędów lub ustalenia z Użytkownikiem ostatecznej wersji Wpisu lub jego zmiany/modyfikacji jaki/jaka może zostać opublikowany/a na Portalu PTT lub potwierdzenia/weryfikacji uprawnień do dokonania usunięcia Wpisu.
 15. Administrator ma prawo weryfikowania Wpisów Użytkowników także po ich opublikowaniu.  Postanowienia § 4 pkt. 14 stosuje się odpowiednio.
 16. Administrator ma prawo do dokonywania korekt redakcyjnych Wpisów, jeżeli mają one charakter techniczny, służą lepszej prezentacji Wpisu bądź mają na celu zapewnienie spójności Wpisów na  Portalu PTT.
 17. Administrator ma prawo dokonania zmian w opublikowanym wpisie Użytkownika do Portalu PTT, w zakresie pól wyboru, w razie zmiany Formularza rejestracyjnego.
 18. Każdorazowo Użytkownik jest informowany przez Administratora drogą e-mail na adres email lub numer telefonu wskazany w Formularzu rejestracyjnym albo odpowiednio w Karcie technologii, Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych, Profilu Eksperta o dokonaniu przez Użytkownika: wpisu i jego publikacji na Portalu PTT lub odpowiednio o zmianie/modyfikacji Wpisu i ich publikacji na Portalu PTT albo o usunięciu Wpisu.
 19. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do zamieszczenia na Portalu PTT w swoich Wpisach materiałów w postaci załączników umieszczanych w odpowiednich polach formularza np. referencje, scany patentów, schematy technologii. Pojedynczy załącznik nie może przekraczać 100MB.
 20. Użytkownik nie może zamieszczać na Portalu PTT materiałów zawierających treści wskazane
  w § 2 pkt. 6, a także jakichkolwiek materiałów lub oprogramowań mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do Portalu PTT, oprogramowania obsługującego Portal PTT lub komputery Użytkowników (w tym tzw. wirusów komputerowych, oprogramowania typu maleware, spyware).
 21. Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym
  i prawnym danych, materiałów lub informacji umieszczanych przez siebie na Portalu PTT. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora w powyższym zakresie jest wyłączona.
 22. Biorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji i oceny danych, materiałów lub informacji umieszczanych na Portalu PTT przez danego Dawcę
  w przypadku zamiaru komercjalizacji. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora
  w powyższym zakresie, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych, materiałów lub informacji umieszczanych w Portalu PTT przez Dawcę lub skutków skorzystania przez Biorcę z danych, materiałów lub informacji umieszczanych
  na Portalu PTT przez Dawcę, jest wyłączona.
 23. Biorca jest uprawniony do kontaktu z Dawcą, celem ustalenia zasad komercjalizacji technologii.
 24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg negocjacji, ustaleń, uzgodnień, ani treść zawartych umów itp. pomiędzy Dawcą, a Biorcą, w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dojście lub niedojście procesu komercjalizacji do skutku, jak też za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Biorcy lub Dawcy w wyniku, w związku lub wskutek dojścia lub niedojścia procesu komercjalizacji technologii do skutku.
 25. Zarówno Dawca jak i Biorca może wybrać podmiot spośród Ekspertów zarejestrowanych na Portalu PTT celem świadczenia przez Eksperta odpowiednio na rzecz Dawcy lub Biorcy usług doradczych w procesie komercjalizacji. Administrator nie udziela rekomendacji w zakresie wyboru Eksperta.
 26. Świadczenie usług przez Eksperta odbywa się na zasadach rynkowych, ustalonych przez Dawcę
  i Eksperta lub Biorcę i Eksperta w odrębnych umowach.
 27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Ekspertów, za ich wiedzę, doświadczenie, umiejętności lub przydatność usług świadczonych przez Ekspertów na rzecz Dawcy lub Biorcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Dawcę lub Biorcę wskutek świadczenia usług przez Eksperta.
 28. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem PTT: przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 35 lub wyższa, Google Chrome, z obsługą javascript.

§5

Uprawnienia i Obowiązki Administratora

 1. Administrator ma prawo dostępu do Zasobów, w tym Wpisów, danych, informacji lub materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w ramach procesu rejestracji, Wpisów, oraz do ich publikowania na Portalu PTT.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników Wpisy naruszające przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator ma prawo usunąć Profil Użytkownika lub poszczególne Wpisy Użytkownika, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika, jeżeli Wpisy Użytkownika naruszają:
  1. przepisy prawa, lub
  2. normy społeczne lub obyczajowe lub
  3. postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4. zasadne interesy prawne innych Użytkowników,
  5. prawa osób trzecich.
 4. Administrator może usunąć poszczególne Wpisy Użytkownika, po uprzednim poinformowaniu
  o tym Użytkownika, także w razie stwierdzenia - w wyniku ich ponownej weryfikacji - iż nie wpisują się w formułę lub cele Portalu PTT.
 5. Administrator informuje Użytkownika o usunięciu Profilu lub Wpisu/ów Użytkownika w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
 6. Administrator po uzyskaniu Karty zgłoszenia zapotrzebowania na technologię przekazuje niezwłocznie Biorcy, który wyraził na to zgodę, na adres e-mail wskazany w Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych - informację o dostępności technologii w Zasobach Portalu PTT.
  W przypadku braku dostępności technologii w Zasobach Portalu PTT lub dostępności technologii w niepełnym zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia zapotrzebowania na technologie, Administrator na bieżąco przekazuje zainteresowanemu Biorcy, na adres e-mail wskazany
  w Karcie zgłoszenia potrzeb technologicznych informacje dotyczące pojawiających się technologii, spełniających kryteria zdefiniowane w Karcie zgłoszenia zapotrzebowania na technologię.
 7. Administrator informuje Dawcę, który wyraził na to zgodę, na adres e-mail wskazany w Karcie technologii, w przypadku pojawienia się zainteresowania jego technologią.
 8. Administrator, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie materiałów, informacji dotyczących transferu technologii, Portalu PTT, związanych z nimi wydarzeń, inicjatyw Administratora, spółek z Grupy Administratora lub Partnerów Administratora oraz informacji,
  o których mowa w § 3 pkt 2, poprzez oznaczenie okienka „Tak” przy pytaniu dotyczącym wyrażenia zgody w formularzu rejestracyjnym (w przypadku nowych Użytkowników) albo poprzez oznaczenie okienka „Tak” przy pytaniu dotyczącym wyrażenia zgody w komunikacie, który pojawi się przy logowaniu (w przypadku dotychczasowych Użytkowników), może wysyłać Użytkownikom takie informacje.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z powyższej usługi poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, na adres poczty elektronicznej: ptt@ptt.arp.pl.
 10. Usunięcie Profilu Użytkownika, z jakiejkolwiek przyczyny, spowoduje usunięcie wszystkich Wpisów Użytkownika z Portalu PTT.
 11. Administrator udziela Użytkownikom odpowiedzi, za pomocą wiadomości elektronicznych na adres poczty elektronicznej Użytkownika, na zapytania lub wiadomości otrzymane od Użytkownika (zarówno droga elektroniczna jak i w formie tradycyjnej), jeżeli dane zapytanie lub wiadomość wymaga odpowiedzi, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wiadomość wymaga podjęcia dodatkowych czynności, uzależnione jest od działań osób trzecich lub nie jest możliwe w powyższym terminie, Administrator niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazując, o ile o to możliwe, nowy termin w którym Użytkownikowi zostanie udzielona odpowiedź na jego zapytanie lub wiadomość.

§6

ARP Innovation Pitch

 

 1. Administrator umieszcza w zakładce na Portalu PTT pod tytułem: „ARP Innovation Pitch” informacje dotyczące organizowanych warsztatów ARP Innovation Pitch.
 2. W zakładce ”ARP Innovation Pitch” każdy Użytkownik, może dokonać zgłoszenia swojej Technologii w ramach aktualnie prowadzonego naboru na ARP Innovation Pitch dokonując Wpisu za pośrednictwem formularza ARP Innovation Pitch. Zgłoszenie jest dokonane gdy Użytkownik wybierze opcję „Publikuj wpis”, skutkującą przesłaniem zgłoszenia do Administratora. Jeżeli Użytkownik nie wybierze tej opcji, zgłoszenie uważa się za niedokonane nawet gdyby Użytkownik załączył wszystkie załączniki i wypełnił wszystkie rubryki formularza ARP Innovation Pitch. 
 3. Użytkownik może poprawiać albo usuwać swoje Wpisy jak i nieopublikowane jeszcze  zgłoszenia z poziomu swojego Profilu do dnia zamknięcia danego naboru.
 4. Administrator ma prawo do kontaktowania się w związku z ARP Innovation Pitch, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, zarówno z Użytkownikami, którzy już przesłali zgłoszenie Administratorowi, jak i z Użytkownikami, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia, chyba że Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w celu  poinformowania Użytkownika o jego prawie do wyrażenia zgody na dodanie wpisu Technologii z ARP Innovation Pitch do wpisów Dawców, chyba że Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Technologie Użytkowników zgłoszone przy wykorzystaniu zakładki „ARP Innovation Pitch”, gromadzone są w bazie ARP Innovation Pitch.
 6. Zawartość bazy ARP Innovation Pitch nie jest publiczna. Dostęp do niej ma jedynie Administrator. Użytkownik, który zgłosił rozwiązanie w ramach aktualnie prowadzonego naboru na ARP Innovation Pitch, ma w bazie ARP Innovation Pitch, dostęp jedynie do swojego rozwiązania. Postanowienia § 4 pkt. 13-16 nie mają zastosowania do Użytkowników ARP Innovation Pitch.
 7. Jeżeli Użytkownik, którego Technologia znajduje się w bazie ARP Innovation Pitch wyrazi zgodę na dodanie wpisu Technologii z ARP Innovation Pitch do wpisów Dawców poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej: ptt@ptt.arp.pl, Administrator może ją niezwłocznie dodać do bazy Dawców i upublicznić. Do Technologii dodanej do bazy Dawców zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do wpisów zamieszczonych w bazie Dawców.
 8. Zasady udziału Użytkownika w poszczególnych ARP Innovation Pitch reguluje odrębnie regulamin ARP Innovation Pitch, właściwy dla każdego ARP Innovation Pitch. Regulamin ARP Innovation Pitch stanowi odrębny od niniejszego Regulaminu dokument, który ma charakter regulacji szczególnej, w stosunku do niniejszego Regulaminu i może zawierać dodatkowe uprawnienia lub obowiązki zarówno dla Użytkownika, Administratora lub Zamawiającego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo organizacji ARP Innovation Pitch w inny sposób i na innych zasadach niż określone w niniejszym paragrafie.  

 

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem, w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych: dane teleadresowe, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, NIP (dalej jako: „Dane osobowe”) , jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON 006746410, NIP 526-030-02-04, kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000,00 zł, w pełni opłacony.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a ARP S.A., na podstawie niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. b) RODO,
  2. w celach marketingu bezpośredniego (np. newsletter), na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 3. Administrator może przetwarzać Dane osobowe także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym wypadku, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit f) RODO.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora jest możliwy pod adresem: iod@arp.pl.
 5. Podanie Danych osobowych w celu zawarcia umowy na podstawie niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do rejestracji na Portalu PTT i korzystania przez Użytkownika z Zasobów.
 6. Dane osobowe Użytkownika oraz osób wskazanych przez Użytkownika we Wpisie, mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w których Administrator jest udziałowcem lub podmiotom współpracującym z Administratorem, dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, firmom doradczym, konsultantom.
 7. Dane osobowe Użytkownika bądź osób wskazanych przez Użytkownika we Wpisie będą przetwarzane przez cały okres posiadania przez Użytkownika Profilu na Portalu PTT oraz przez okres 6 lat od daty usunięcia Profilu Użytkownika, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Użytkownik, oraz osoby których dane Użytkownik wskazał we Wpisie, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.
 9. W razie skorzystania przez Użytkownika bądź osobę, której dane Użytkownik wskazał we Wpisie,  z prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Wpisy zawierające te dane przestaną być publikowane na Portalu PTT.
 10. Dane osobowe Użytkowników Portalu PTT są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych
  i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem, w tym pozyskiwaniem lub modyfikacją niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i z wewnętrznymi procedurami Administratora obejmującymi ochronę danych osobowych.
 11. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i - z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych
  w niniejszym Regulaminie - nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom.
 12. Administrator stosuje technologię „cookies” w celu zapewnienia funkcjonalności serwisów internetowych i prowadzenia analiz. „Cookies” jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy połączeniu się z tym komputerem. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania i przechowywania plików „cookies” konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie jego przeglądarki internetowej.
 13. Dane telekomunikacyjne (np. adres IP) są zbierane i przetwarzane przez Administratora automatycznie i nie można ich powiązać z danymi osobowymi. Systemy informatyczne obsługujące Portal PTT mogą automatycznie ze względów technicznych zbierać dane (np. rodzaj przeglądarki internetowej, lub wykorzystywanego systemu operacyjnego, adresu e-mail lub strony internetowej, z którego/której Użytkownik połączył na stroną Portalu PTT, statystykę aktywności na stronie). Dane takie zbierane są tylko w celach statystycznych i nie są powiązane
  z danymi osobowymi Użytkownika.
 14. Zgody dobrowolne Użytkownik może wyrazić na etapie zakładania Profilu jak i później, w taki sposób, aby Administrator mógł się z nią zapoznać i utrwalić (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłanie zgody na adres poczty elektronicznej: ptt@ptt.arp.pl).
 15. Zgody dobrowolne Użytkownik może wycofać w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłanie oświadczenia
  o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej: ptt@ptt.arp.pl). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanego na podstawie dotychczasowej zgody, przetwarzania danych osobowych.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie na stronie internetowej Portalu PTT pod adresem: www.ptt.arp.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu PTT, tj. z dniem 31 sierpnia 2018 r.

 

Regulamin Portalu Platforma Transferu Technologii
ArticleToPDF