Baza technologii


Logo wpisu Analiza przywracania wartości użytkowych terenom naruszonym dokonaną eksploatacją górniczą z zastosowaniem nieinwazyjnych badań geofizycznych

Analiza przywracania wartości użytkowych terenom naruszonym dokonaną eksploatacją górniczą z zastosowaniem nieinwazyjnych badań geofizycznych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Wpływy eksploatacji górniczej oddziaływają szkodliwie na powierzchnię terenu oraz znajdujące się na niej obiekty (liniowe i kubaturowe). Powstające deformacje powierzchni terenu powodują, że konstrukcje budowlane doznają nie tylko przesunięć, pęknięć, ale również mogą ulec całkowitemu zniszczeniu. Dotyczy to również infrastruktury terenu, podziemnych rurociągowych form transportu oraz linii transportu drogowego i kolejowego oraz zmiany stosunków wodnych w danym rejonie. Z punktu widzenia zadań służących do zwalczania tego rodzaju zagrożeń najistotniejszą rolę odgrywają tworzące się tzw. deformacje nieciągłe powierzchni terenu. Występują one w formie: pustek, zapadlisk, lejów, progów i szczelin. Propagacja tego rodzaju zjawisk powoduje z punktu widzenia ochrony środowiska zagrożenia dla życia ludzkiego; wytworów kultury materialnej, w tym budowli mieszkaniowych, naziemnych szlaków komunikacyjnych zasobów wody pitnej oraz infrastruktury terenu; komfortu życia. Stosując proponowane metody geofizyczne (badania nieinwazyjne), można deformacje nieciągłe wykrywać oraz prognozować możliwość ich wystąpienia w najbliższej przyszłości

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjność proponowanego podejścia polega na kompleksowym, indywidualnym podejściu zespołu specjalistów do badanego obszaru – celem wykazania wszelkich zagrożeń jego dotyczących. Współpraca zespołu specjalistów dla uzyskania zamierzonego celu w jak najkrótszym czasie zwiększa wydajność w dostarczaniu informacji do klienta. Rozwiązanie stanowi kompilację metod geofizycznych – profilowania elektrooporowego, tomografii elektrooporowej i metody georadarowej. Zapewnia dogłębną analizę materiałów geofizycznych opartą o wieloletnie doświadczenie w interpretacji wyników, potwierdzoną sprawdzonymi rozwiązaniami inżynierskimi i projektowymi w celu weryfikacji badanego terenu pod kątem jej przydatności do zabudowy. Stosując nieinwazyjne badania, eliminuje się stosowanie ciężkiego sprzętu (dewastacja otoczenia), głębokich wykopów (względy bezpieczeństwa), ciężkich robót ziemnych (dewastacja środowiska, względy bezpieczeństwa), itp.

Zastosowanie rynkowe

Stosując nieinwazyjne metody geofizyczne można w terenach naruszonych dokonaną eksploatacją górniczą wyodrębnić obszary nadające się zarówno do budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego oraz budowy dróg bez lub po uzdatnieniu badanego górotworu. Powyższe jest możliwe jedynie stosując tzw. kompleksowość badań wykorzystując w tym celu - przynajmniej dwie metody badań geofizycznych, przy jednoczesnym bardzo precyzyjnym rozpoznaniu badanego obszaru przez eksperta górniczego. Efekt końcowy badań stanowi bazę dla dalszych etapów projektowych konkretnych inwestycji budowlanych. Powyższe z kolei ułatwia pracę: inwestorom, architektom, projektantom, konstruktorom oraz wspomaga w procesie tworzenia przez miasta PZMP. Geofizyka ma swoje zastosowanie: w diagnostyce nawierzchni, badań podłoża, analizie stateczności, obliczeń kubatur, górnictwie, geologii, budownictwie, lokalizacji obiektów. Spektrum zastosowań przypowierzchniowych nieinwazyjnych badań geofizycznych jest bardzo szerokie. Poza wymienionymi powyżej, są one stosowane również w: a) ochronie środowiska np. konturowaniu obszarów skażonych węglowodorami ropopochodnymi, ściekami, odciekami wód o wysokiej mineralizacji; b) kryminalistyce (poszukiwania miejsc pochówku zbiorowych mogił); c) wykrywania niewybuchów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"