Baza technologii


Logo wpisu Biowęglowodory z olejów pochodzenia naturalnego

Biowęglowodory z olejów pochodzenia naturalnego

ChemSpin sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy otrzymywania węglowodorów parafinowych (biowęglowodory ciekłe) z tłuszczów pochodzenia naturalnego i/lub odpadów tłuszczowych i polega na tym, że w sprzężonym układzie przepływowym, pod ciśnieniem atmosferycznym, w podwyższonej temperaturze, wobec katalizatorów heterofazowych prowadzi się dwuetapowy proces, w którym w pierwszym etapie surowy odpad tłuszczowy roślinny lub zwierzęcy, bądź nieodpadowy tłuszcz naturalny, poddaje się termicznej przemianie w ściśle określonych warunkach a następnie otrzymany produkt z pierwszego etapu kontaktuje się w celu uwodornienia obecnych w nim olefin ze sprężonym czystym wodorem lub mieszaniną wodoru i tlenku węgla, otrzymaną w wyniku selektywnego rozkładu metanolu. Produkty, zaliczane do biopaliw II generacji w przypadku tłuszczów odpadowych (niekonkurujące z żywnością), mają zastosowanie m.in. jako biokomponenty paliw płynnych (ON, paliwo lotnicze, benzyna) lub samoistne biopaliwo, wykorzystywane w sektorze paliwowo-energetycznym. W ramach realizacji projektu Patent Plus (NCBiR) przeprowadzono analizę zasadności objęcia wynalazku ochroną patentową w 8 krajach UE+USA, wykonano wycenę technologii, opracowano ścieżki komercjalizacji technologii oraz dokonano zgłoszenia wynalazku w trybie PCT(PCT/PL2013/000147) (obecnie realizowane są fazy krajowa). W marcu br. UP RO udzielił patentu na wynalazek. IChP posiada opracowany projekt koncepcyjny wraz z wstępną ekonomiką procesu dla instalacji pilotażowej (CAPEX) o wydajności 40 l/h wsadu. Wydajność procesu wynosi 87%. Obecnie technologia jest objęta zarządem przez ChemSpin sp. z o.o (Spółka Celowa Instytutu Chemii Przemysłowej) w ramach projektu SPIN-TECH faza B i podejmowane są zintensyfikowane działania celem skutecznej komercjalizacji technologii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Obecnie stosowane procesy otrzymywania biowęglowoodrów prowadzone są przy użyciu gazowego wodoru pod ciśnieniem rzędu 5-50 MPa (np. proces Neste) z udziałem olejów nieodpadowych. Przewaga konkurencyjna technologii np. w stosunku do technologii Neste polega na prowadzeniu procesu pod ciśnieniem atmosferycznym (obydwa etapy, tj. dekarboksylacji i uwodornienia) z udziałem mieszaniny wodoru i tlenku węgla z selektywnego rozkładu metanolu oraz zastosowanie w pierwszym etapie katalizatorów tlenkowych, zamiast metalicznych. Dodatkowo sposobem opracowanym w IChP można przerabiać różnego rodzaju tłuszcze naturalne (roślinne, zwierzęce, oleje z alg) i wolne kwasy tłuszczowe oraz ich mieszaniny (w tym odpadowe). Produkty można mieszać w dowolnym stosunku z paliwami kopalnianymi bez uszczerbku dla elementów konstrukcyjnych silników (nie ma konieczności dostosowywania obecnie stosowanych silników do nowego paliwa). Paliwo może być poddawane przeróbce w obecnie stosowanych instalacjach rafineryjnych. Produkty otrzymane sposobem otrzymanym w IChP są drop-in-fuel i umożliwiają spełnienie przepisów w zakresie NCW oraz NCR przez podmioty do tego zobligowane.

Zastosowanie rynkowe

Zgodnie z Ustawą o bipaliwach i biokomponentach biowęglowodory ciekłe mogą być stosowane jako biokomponenty paliw płynnych stosowane w sektorze paliwowo-energetycznym do paliw transportowych oraz jako paliwo do zasilania generatorów prądotórczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ChemSpin sp. z o.o.

NIP: 5252598181

Adres www: http://chemspin.ichp.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"