Baza technologii


Logo wpisu Blachodachowka modułowa z zintegrowanym panelem fotowoltaicznym

Blachodachowka modułowa z zintegrowanym panelem fotowoltaicznym

Electrotile Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Projekt dot.wdrożenia wyników prac B+R wykonanych przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Doradztwa i Analiz dr inż.Karol Pawlak,do których wyłączne prawa posiada ElectroTile Sp. z o.o. na podst. umów zlecenia usług B+R z dnia 15.06.2016 r. i 01.04.2016 r. co umożliwi uruchomienie zakładu produkcji innowacyjnych blachodachówek ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi (NAZWA PRODUKTU: ETILE), które znacząco przewyższają dostępne na rynku produkty substytucyjne wytwarzane przez liderów światowego rynku tj.ON (Polska), Centropol SJ (Polska) oraz Heda Solar (Chiny) (INNOWACJA PRODUKTOWA W SKALI ŚWIATA) pod kątem parametrów użytkowych, co potwierdził raport Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Nowy produkt, który jako wzór użytkowy został zgłoszony do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP (zgłoszenie nr W.125290) i w dn. 21 lipca 2016 r. uzyskał ocenę AAAAA we wszystkich porównywanych kategoriach dokumentów, umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio przez prosumentów (osoby fizyczne i prawne,które dzięki mikroinstalacji OZE będą mogły uzyskiwać przychody z energii słonecznej).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do najważniejszych cech nowego produktu (INNOWACJA W SKALI ŚWIATA) należą: 1.Wysoka moc:120W 2.Niska waga:4,2 kg 3.Niski Temperaturowy współczynnik mocy:0,03 [%/oC] 4.Duża przewodność cieplna blachodachówki(10,03 k) 5.Możliwość zmiany kąta nachylenia ogniwa PV w stosunku do blachodachówki o 13 st. 6.Zastosowanie kleju z domieszką nanomiedzi (pełniący rolę pasty przewodzącej) poprawia odprowadzanie ciepła z paneli co zwiększa wydajność elektryczną

Zastosowanie rynkowe

Polsce roczna moc promieniowania słonecznego na 1m2 wynosi średnio 1000 kWh i odpowiada energii zawartej w 100L oleju opałowego lub 100m3 gazu ziemnego.Dla porównania 1000kWh to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną przez jednoosobowe gospodarstwo domowe,rodzina 4 osobowa zużywa rocznie ok.2000 kWh (bez ogrzewania).Roczny uzysk energii z instalacji 5 kWp to około 4700 kWh,co przewyższa prawie o 50% całkowite zapotrzebowanie na energię dla przeciętnej rodziny. OCZEKIWANIA I POTRZEBY ODBIORCÓW Ostatnie badania opinii publicznej Instytutu Energetyki Odnawialnej(IEO)we współpracy ze Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) przeprowadzone przez TNS OBOP pokazują,że coraz częściej sami chcemy produkować energię i brać aktywny udział w wyborze jej źródła (źródło: http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_view/652-wyniki-bada-opinii-publicznej-polacy-o-rodach-energii-odnawialnej.raw?tmpl=component).Uchwalone ostatnio przepisy dotyczące OZE wprowadzają nowe możliwości dla użytkowników energii. Dzięki nim każdy konsument może stać się jednocześnie producentem energii (prosumentem) wykorzystującym mikroinstalacje OZE. Wg.badań opinii publicznej IEO „Polacy o źródłach energii odnawialnej”chcemy korzystać z alternatywy energetycznej w postaci inwestycji w OZE.Wzrost naszego poparcia rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i lepszą sytuacją materialną.Aż 45% ankietowanych odpowiada, że chciałoby korzystać z odnawialnych źródeł energii w swoim gospodarstwie domowym. Z tym, że połowa respondentów uważa, że okres zwrotu kosztów inwestycji nie powinien przekroczyć 7 lat. Akceptowany czas oczekiwania na zwrot kosztów inwestycji w OZE jest powiązany z sytuacją mieszkaniową.Jak wskazują badania,mieszkańcy domów są w stanie oczekiwać dłużej (30% respondentów deklarowało gotowość na 5-letni lub dłuższy okres zwrotu);wśród właścicieli mieszkań w blokach czy osób wynajmujących lokale mieszkaniowe wskaźnik ten wynosi odpowiednio 18% i 11%. W opinii aż 49% ankietowanych rolników okres zwrotu powinien być nie dłuższy niż 6 lat. Przedstawione przez IEO wyniki badań wskazują jednak nie tylko na wzrost zainteresowania, lecz także na niewystarczającą wiedzę na temat mikrogeneracji OZE na polskim rynku. Obecnie, na tle pozostałych państw UE, nasz kraj wyróżnia się zaskakująco małą liczbę mikroinstalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej oraz niewielką ilością podłączeń instalacji do wspólnej sieci elektroenergetycznej. W Polsce liczba prosumentów powinna stale rosnąć,bowiem prawie 40% mieszkańców kraju to ludność obszarów wiejskich i peryferii miast, dla których inwestycje w OZE wydają się szczególnie atrakcyjne. Jednak liczne luki prawne i brak programów wsparcia zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych utrudniają powstanie prężnie funkcjonującego sektora mikrogeneracji OZE w naszym kraju. Tymczasem Polacy, jak donosi raport IEO,mają pozytywne nastawienie do odnawialnych źródeł energii i chcą brać aktywny udział w ich promocji. Przeprowadzona analiza wskazuje, że 45% OBYWATELI W SWOICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NAJCHĘTNIEJ WYKORZYSTYWAŁABY ENERGIĘ POCHODZĄCĄ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE),W TYM PRZEDE WSZYSTKIM ENERGIĘ SŁONECZNĄ (31%).Utrzymuje się dość wysoki stopień zainteresowania energią z węgla (24%),ale wobec faktu,że obecnie 90% odbiorców z takiej energii korzysta,oznacza to chęć poszukiwania alternatyw. Mimo, że energetyka jądrowa korzysta już z długotrwałej kampanii rządowej ją promującej, wyniki badania opinii publicznej nakierowanego na wybór spośród wielu opcji technologicznych,z uwzględnieniem technologii prosumenckich,wskazują na znikome zainteresowanie konsumentów energią jądrową (zaledwie 1% badanych). Poparcie dla OZE wyrażane jest przez większość respondentów,przy czym odnotowuje się jego wzrost wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.Do grupy zwolenników wykorzystania odnawialnych źródeł w gospodarstwie domowych należą przede wszystkim: 1) mieszkańcy miast> 100 tys. mieszkańców, 2) mieszkańcy miast< 20 tys. mieszkańców, 3) osoby aktywne zawodowo (w tym przede wszystkim kierownicy/specjaliści, prywatni przedsiębiorcy, pracownicy administracji i usług, robotnicy i rolnicy). Wśród pytanych o chęć zainwestowania w małe, przydomowe, odnawialne źródła energii najwięcej osób,45% odpowiadało pozytywnie,21% chciałoby tego jak najszybciej (w ciągu nie więcej niż 2 lat), a 24%mogłoby poczekać dłużej. Im lepsza sytuacja materialna i im wyższe wykształcenie ankietowanych, tym częściej deklarowana jest gotowość inwestowania w mikroźródła OZE (od 33% osób z wykształceniem podstawowym, przez 40% z zasadniczym, 50% ze średnim po 61% z wyższym i od 37% wśród osób w złej sytuacji materialnej, przez 44% w średniej, po 61% w dobrej). Najwięcej osób wyrażających gotowość zainwestowania w małe przydomowe źródła OZE znajdowało się wśród: 1)rolników (56%), 2)osób młodych (57%), 3)osób aktywnych zawodowo (53%, dla porównania - wśród biernych odsetek ten wynosi 38%), 4)prywatnych przedsiębiorców i kierowników/specjalistów (odpowiednio 70% i 61%), 5)mieszkańców domów jednorodzinnych (56%) i kilkurodzinnych (62%), 6) osób, których zamieszkiwany lokal nie jest podłączony ani do sieci gazowej, ani ciepłowniczej 52% chciałoby zainwestować w przydomowe, małe odnawialne źródła energii, a tylko 25% nie byłoby tym zainteresowanych. Finansowanie OZE w mikro instalacjach jest także jednym z celów NFOSiGW, który w najbliższych latach będzie kontynuował program„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE”, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH INSTALACJI I MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, DLA POTRZEB BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH LUB WIELORODZINNYCH,W TYM DLA WYMIANY ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI NA BARDZIEJ EFEKTYWNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022. Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej wykorzystujące m.in. systemy PV, o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Podobne systemy wsparcia obowiązują także w innych krajach unijnych (np. Niemcy,Austria) oraz krajach pozaeuropejskich (np. USA,Japonia).Powyższe potwierdza ZNACZNE ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE na nowe produkty Wnioskodawcy jakie zostaną wdrożone na rynek w wyniku realizacji niniejszego projektu nie tylko w skali Polski, ale także rynków eksportowych. Wnioskodawca pragnąc sprostać oczekiwaniom Klientów prowadzi bieżący monitoring rynku oraz angażuje się w działalność B+R widząc w niej szansę na budowanie pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku globalnym.Dodatkowo nawiązana trwała współpraca z jednostkami naukowymi m.in.Instytutem Elektroenergetyki PW czy Wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr pozwala ElectroTile na implementowanie w prowadzonej działalności najnowszych rozwiązań i wyznaczanie kierunków rozwoju branży OZE.Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez naukowców Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Doradztwa i Analiz dr inż.Karol Pawlak, do których wyłączne prawa posiada ElectroTile na podst. zapisów protokołu odbioru usług B+R z dnia 26.08.2016 r.,co umożliwi uruchomienie zakładu produkcji blachodachówek ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi ETILE, które ZNACZĄCO PRZEWYŻSZAJĄ DOSTĘPNE NA RYNKU PRODUKTY SUBSTYTUCYJNE WYTWARZANE PRZEZ LIDERÓW RYNKU tj. ON Sp. z o.o.(Polska), Centropol SJ (Polska) oraz Heda Solar (Chiny)(INNOWACJA PRODUKTOWA W SKALI ŚWIATA). Efektem realizacji projektu będzie rozpoczęcie produkcji ETILE, pozwalających na wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio przez prosumenta, a więc osoby fizyczne i prawne, które dzięki zakupie i montażu mikroinstalacji OZE będą mogły produkować energię dla potrzeb budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Nowy produkt odznaczał się będzie innowacyjnością w skali międzynarodowej, a dzięki swoim unikalnym w skali świata cechom posiadał będzie DUŻY POTENCJAŁ EKSPORTOWY (spółka posiada podpisaną umowę warunkową od firmy RUUKKI, światowego lidera w zakresie systemów dachowych:odbiór towaru o wartości 2,5 mln EUR/r, który posiada rozbudowaną sieć dystrybucyjną m.in. w następujących krajach:Ukraina, Ukraina,Włochy,Wlk.Brytania,Rosja,Niemcy,Austria,Azerbejdżan oraz listy intencyjne z KINGFISHER (właściciel marketów Castorama,BricoDepot,ScrewFix) i firmami za Zatoki Perskiej (ENTUBE z Kataru-odbiór towaru o wartości 1 mln euro/r oraz INFINITY MEDIA MIDDLE EAST z ZEA-odbiór towaru o wartości 1 mln euro/r). Planowany eksport wyniesie 70%.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Electrotile Sp. z o.o.

NIP: 9512295724

Adres www: http://www.electrotile.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek
Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"