Baza technologii


Logo wpisu Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych

Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy sposobu wzbogacania energetycznych surowców mineralnych z jednoczesnym określeniem kierunków gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych, znajdująca zastosowanie w procesie produkcji węgla handlowego oraz układ urządzeń technologicznych do realizacji tego procesu. Istota procesu polega na tym, że po wstępnym wydzieleniu frakcji grubych węgla i skały płonnej, część frakcji drobniejszych, o ziarnach mniejszych niż 100 mm, poddaje się wzbogacaniu powietrznemu dla wydzielenia zanieczyszczeń (skały płonnej) oraz produktów użytecznych energetycznie, które następnie dodaje się do sortymentów handlowych i/lub wzbogaca się w procesach na mokro, gdy odbiorcy poszukują produktów o niskiej zawartości popiołu i siarki. Celowe jest, gdy odrębnemu wzbogacaniu powietrznemu poddaje się ziarna o rozmiarach: 0 ÷ 100 mm, 0 ÷ 50 mm i 0 ÷ 25 mm, co przystosowuje powstałe produkty do najczęściej produkowanych sortymentów handlowych. Zasadnicze zalety sposobu i układu urządzeń według opracowanego rozwiązania technologicznego polegają na tym, że, w bardzo znacznym zakresie, eliminują wzbogacanie na mokro sortymentów drobnych węgla kamiennego, dzięki czemu znacznie obniżają koszty wzbogacania tych sortymentów i upraszczają technologię wzbogacania. Ograniczenie wzbogacania metodą na mokro upraszcza cały układ gospodarki wodno-mułowej zakładu przeróbczego, przynosząc obok konkretnych korzyści ekonomicznych także zalety ekologiczne. Pozwala również na wydzielenie suchych frakcji skały płonnej (kamienia) znajdujących zastosowanie w robotach inżynierskich i budowlanych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII polega na: efektywnym odkamienianiu (usunięciu skały płonnej) i odsiarczaniu wydobywanych energetycznych surowców mineralnych o granulacji 100-0 mm, możliwości produkcji wysokojakościowych ekologicznych paliw kwalifikowanych, możliwości odzysku substancji energetycznej z odpadów zdeponowanych w środowisku, efektywnym wykorzystania wytwarzanych w tym rozwiązaniu technologicznym produktów odpadowych jako substytutu kruszyw naturalnych w pracach drogowych i inżynieryjnych oraz jako materiału do wypełniania pustek poeksploatacyjnych, możliwości aplikacji rozwiązania technologicznego jako elementu istniejących ciągów technologicznych wzbogacania energetycznych surowców mineralnych z wykorzystaniem metod mokrych, poprawie sprawności przemian termicznych w sektorze energetycznym, co przełoży się na redukcję emisji CO2 i SO2 oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych przez ten sektor odpadów. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA polega na: zmniejszeniu kosztów produkcji energetycznych sortymentów handlowych i tym samym zwiększeniu konkurencyjności sektora paliwowego na rynku europejskim i światowym, minimalizacji kosztów eksploatacyjnych w procesach mokrego wzbogacania surowców energetycznych (mniejsze zużycie wody i energii, ograniczenie ilości instalacji i urządzeń oraz dłuższa ich żywotność, uproszczenie gospodarki wodno-mułowej), eliminacji kosztów transportu i deponowania odpadów wydobywczych (skały płonnej) w środowisku, poprawie stanu środowiska naturalnego w obszarach wydobycia i przeróbki surowców energetycznych i składowania skały płonnej

Zastosowanie rynkowe

Górnictwo i hutnictwo - technologia charakteryzuje się tym, że posiada bocznikującą linię wzbogacania sortymentów grubych metodami na mokro, wyposażoną w co najmniej jeden powietrzny stół koncentracyjny, odbierający z przesiewaczy klasyfikacji wtórnej ziarna drobne i podający oddzielony produkt użyteczny do linii odbioru produktu handlowego i/lub do obiegu wzbogacania na mokro, wydzielając równocześnie czyste ziarna skały płonnej. Ochrona środowiska - technologia wzbogacania energetycznych surowców mineralnych z wykorzystaniem powietrznych stołów koncentracyjnych oraz układ do tego sposobu wzbogacania eliminuje praktycznie potrzebę wzbogacania tych surowców w ośrodku wodnym oraz umożliwia maksymalne zagospodarowanie powstających produktów odpadowych. Unika się w ten sposób złożonej gospodarki wodno – mułowej potencjalnie negatywnie oddziałującej na środowisko naturalne oraz minimalizuje ilość składowanych odpadów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

NIP: 5250008519

Adres www: http://www.imbigs.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"