Baza technologii


Logo wpisu Enerkem

Enerkem

Centrum Technologii Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia Enerkem jest termochemicznym procesem przekształcania odpadów do postaci gazu syntezowego, który stanowi surowiec do dalszego przetworzenia w energię (np. poprzez jego wykorzystanie w agregacie kogeneracyjnym), jak również do postaci substratów paliw (metanol, etanol) oraz innych, użytecznych substancji chemicznych. Technologia oparta jest o pęcherzowe złoże fluidalne, w którym zachodzi proces zgazowania. Proces przebiega w temperaturze ok. 760°C. Wytworzony gaz syntezowy kierowany jest kolejno do wielostopniowego oczyszczania. Podstawowymi składnikami produkowanego w procesie gazu syntezowego są tlenek węgla oraz wodór. Wyprodukowany gaz, w zależności od lokalnych uwarunkować i preferencji rynkowych, może posłużyć jako paliwo do zasilania agregatów kogeneracyjnych (CHP), jak również może być przetworzony do postaci metanolu, etanolu i/lub innych, użytecznych substancji chemicznych (jak np. benzol). Proces składa się z następujących głównych etapów: Przygotowanie wsadu, Zgazowanie, Oczyszczanie gazu syntezowego, Produkcja energii lub paliw ciekłych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podstawowe zalety technologii Enerkem to: Innowacyjność, Elastyczność, Efektywność, Zgodność z polityką UE - pozycja w hierarchii postępowania z odpadami, Ograniczone ryzyka technologiczne. Innowacyjność Technologia Enerkem oparta jest o innowacyjny proces częściowego utleniania (w odróżnieniu od spalania proces zachodzi przy ograniczonym udziale tlenu) z zastosowaniem reformingu i konwersji katalitycznej. Podczas procesu niejednorodny wsad w postaci odpadów przekształcany jest do syngazu, który jest produktem o relatywnie jednorodnym składzie. Syngaz może być w kolejnych krokach przekształcony do użytecznych surowców (np. komponenty paliw, inne użyteczne związki chemiczne) lub w energię cieplną i/lub elektryczną. W procesie samego zgazowania nie występuje emisja spalin, w zamian produkowany jest bowiem użyteczny syngaz. W ramach procesu zastosowany został zaawansowany system oczyszczania syngazu, pozwalający na uzyskanie produktu o czystości zbliżonej do gazu ziemnego. Elastyczność Technologia Enerkem pozwala na zastosowanie różnych typów wsadu, w szczególności odpadów komunalnych, przemysłowych, odpadowej biomasy i innych. Równocześnie proces jest elastyczny po stronie produktu, tj. w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań, możliwe jest otrzymanie czystego gazu syntezowego do bezpośredniego wykorzystania lub też produktów bardziej zaawansowanych jak komponenty paliw i inne użyteczne chemikalia (np. benzol). Istnieje również możliwość przetworzenia syngazu do postaci energii elektrycznej i ciepła, wyprodukowanych w skojarzeniu w silniku gazowym lub turbinie gazowej. Efektywność Relatywnie niskie nakłady inwestycyjne związane z technologią (w porównaniu z klasycznymi instalacjami termicznego przekształcania odpadów), skutkują możliwością uzyskania niższej "opłaty na bramie", konkurencyjnej w stosunku do klasycznych instalacji, lub też osiągnięcia wyższej rentowności inwestycji. Równocześnie modułowy charakter instalacji pozytywnie wpływa na proces inwestycyjny, zmniejszając ryzyka związane z błędami projektowymi i wykonawczymi. Elastyczność w zakresie uzyskiwanych produktów pozwala również reagować na zmieniające się warunki rynkowe, a tym samym optymalizować efektywność przedsięwzięcia w fazie eksploatacyjnej. Zgodność z polityką UE Odwołując się do przyjętej w Unii Europejskiej hierarchii postępowania z odpadami, ze względu na możliwość zarówno odzysku materiałowego jak również odzysku energii, technologia Enerkem stoi wyżej w hierarchii postępowania z odpadami niż klasyczne technologie termicznego przekształcania, oparte o proces spalania. Dzięki temu jej zastosowanie wpisuje się lepiej w polityki i strategie UE w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami przekształcania odpadów. Ograniczone ryzyka technologiczne Dzięki zaplanowanemu i konsekwentnie zrealizowanemu programowi rozwoju technologii Enerkem i jej wdrożenia, który trwał ponad 15 lat, możliwe było uruchomienie pełnoskalowego zakładu, w skali komercyjnej. Jego eksploatacja rozpoczęła się w IV kwartale 2014 roku.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka, chemia przemysłowa, gospodarka odpadami, petrochemia, zakłady przemysłowe

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Technologii Sp. z o.o.

NIP: 6762478074

Kraj: Polska

Adres www: http://www.ctre.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"