Baza technologii


Logo wpisu Metoda odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych

Metoda odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych

Agnieszka Fornalczyk

Opis technologii / usługi

Urządzenie wykorzystujące zjawiska mhd do procesów odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych jest to jedyne tego typu rozwiązanie na świecie, co znalazło potwierdzenie w uzyskanym patencie nr UP.RP.221118 z dnia 10.03.2015. Biorąc pod uwagę znaczną liczbę pojazdów poruszających się na świecie po drogach (już w 2010 przekroczyła ona 1 bilion), trwałość katalizatorów ok. 80 tys. km, czyli ok. 5 lat oraz stosunkowo niewielką ilość platynowców pochodzących z odzysku można wnioskować, że coraz większa liczba zużytych reaktorów katalitycznych będzie wymagała właściwego zagospodarowania. Rozwiązanie umożliwia odzysk platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych, wykorzystuje metodę metalu zbieracza, w którym gromadzone są platynowce. W celu zintensyfikowania procesu wykorzystano pompę magnetohydrodynamiczną. Jako ciekły metal stosowany jest ołów, przy czym proces prowadzony jest dla kilku katalizatorów jednocześnie, a metal wykorzystywany jest wielokrotnie, na korzyść prezentowanej metody, przemawia fakt, że temperatura pracy urządzenia jest dużo niższa niż w przypadku metod konwencjonalnych. Prace nad skonstruowaniem urządzenia do odzyskiwania tych metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych prowadzone są dzięki środkom przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr 145/UD/SKILLS/2015 (FSD/23/RM2/2015/516) o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie IMPULS w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główne zalety na tle technologii alternatywnych: Optymalizacja kosztów prowadzenia procesu – brak konieczności zastosowania odpowiednich agregatów, osiągających pożądaną temperaturę, sięgającą w niektórych metodach nawet 2000°C. Urządzenia osiągające takie temperatury oraz zapewniające wymagane warunki pracy są nie tylko kosztowne, ale także energochłonne. Dodatkowym elementem optymalizującym koszt prowadzenia procesu jest brak konieczności mielenia ceramicznych nośników. Technologia spełnia założenia Art. 7 ust 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 200/53/WE – zgodnie z regulacjami europejskimi katalizatory samochodowe zostały zakwalifikowane do grupy odpadów, których nie można wymontowywać w celu dalszej odsprzedaży, a winno się je poddawać procesowi recyklingu. Integracja działań politycznych, gospodarczych i społecznych w zakresie zrównoważonego rozwoju odzysk metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych wpływa na ograniczenie ilości składowanych odpadów. Wydobytą rudę zawierającą platynowce poddaje się mieleniu, sortowaniu i obrabianiu metodami pirometalurgicznymi i hydrometalurgicznymi co wiąże się z większym poziomem emitowanych zanieczyszczeń niż podczas procesów otrzymywania metali z materiałów odpadowych. Wzrost bezpieczeństwa pracy – ograniczenie ilości niebezpiecznych roztworów odpadowych stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska.

Zastosowanie rynkowe

Obecnie znacząca część zdeponowanych katalizatorów, eksportowana jest z Polski do krajów Europy Zachodniej, gdzie wyspecjalizowane firmy zajmują się ich przerobem. Zużyte katalizatory przerabiane są przez takie koncerny jak np.: Umicore (Belgia) czy W.C. Heraeus (Niemcy). Polscy prywatni przedsiębiorcy nie przerabiają zużytych katalizatorów, organizują jedynie proces skupu i odsprzedaży do krajów Europy Zachodniej. Uruchomienie w Polsce zakładu przerobu zużytych katalizatorów samochodowych pozwoliłoby na przejęcie większości tego typu odpadów, uniemożliwiając jednocześnie ich wywóz za granicę, zgodnie z tzw. unijną zasadę bliskości. Poziom zainteresowania sprawną i opłacalną technologia zgodną z regulacjami prawnymi dotyczącymi wpływu na środowisko naturalne utrzymuje się na stale rosnącym poziomie, wynika to w głównej mierze z: atrakcyjnych cen metali szlachetnych takich jak: platyna, rod, pallad stosowanych w produkcji katalizatorów, obostrzeniem regulacji europejskich w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, struktury wieku pojazdów poruszających się po polskich drogach oraz pojazdów corocznie wycofywanych z eksploatacji. rosnącym zapotrzebowaniem na platynowce wykorzystywanych w katalizatorach samochodowych wynikające z rozwoju rynku motoryzacyjnego

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"