Baza technologii


Logo wpisu Możliwość zastosowania innowacyjnego tłuszczu paszowego pozyskanego z larw Hermetia illucens metodą ekstrakcji nadkrytycznej (przy użyciu CO2) w żywieniu drobiu

Możliwość zastosowania innowacyjnego tłuszczu paszowego pozyskanego z larw Hermetia illucens metodą ekstrakcji nadkrytycznej (przy użyciu CO2) w żywieniu drobiu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest prawidłowe zbilansowanie pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla drobiu z zastosowaniem tłuszczu paszowego pozyskanego na drodze zautomatyzowanej ekstrakcji nadkrytycznej z użyciem dwutlenku węgla. W związku z powyższym wysoce prawdopodobne jest wprowadzenie innowacyjnego źródła energii uzyskanego w ramach projektu do praktyki drobiarskiej.
Przeprowadzone doświadczenia in vivo o charakterze wzrostowo-bilansowym na dwóch komercyjnie utrzymywanych gatunkach drobiu grzebiącego, tj. kurczętach rzeźnych (ROSS 308), oraz młodych indykach rzeźnych (B.U.T. 6) wskazują jednoznacznie na możliwość częściowego (w udziałach 25%, 50%, 75%) lub całkowitego (100%) zastąpienia oleju sojowego w mieszankach pełnoporcjowych. Uzyskane eksperymentalnie wyniki odchowu zwierząt obejmujące przyrosty masy ciała (BWG), pobranie paszy (FI) oraz współczynnik wykorzystania paszy (FCR) wskazują na brak statystycznie istotnych różnic na poziomie p ≤ 0.05, pomiędzy grupą kontrolną (z zastosowaniem oleju sojowego) a grupami doświadczalnymi, w których wykorzystano tłuszcz paszowy z larw Hermetia illucens w okresie odchowu do 35 doby. Z punktu widzenia praktycznego wykorzystania wyników w przemyśle paszowym i odchowie drobiu istotnym jest fakt, iż w pierwszych dwóch tygodniach życia kurcząt rzeźnych przy zastosowaniu wyższych udziałów (75% i 100%) oleju z Hermetia illucens obserwowano obniżenie spożycia paszy bez negatywnego oddziaływania na uzyskiwane przyrosty masy ciała skutkując pozytywnym wpływem, tj. zmniejszeniem współczynnika wykorzystania paszy (FCR).
W przypadku obu badanych gatunków drobiu kalkulowane wyniki współczynników pozornej strawności jelitowej wybranych składników pokarmowych oraz analiza poziomu pozornej energii metabolicznej skorygowanej do zerowego bilansu azotu (AMEN) potwierdzają uzyskane wyniki wzrostowe. Wykorzystanie tłuszczu z larw Hermetia illucens nie wpływa negatywnie na współczynniki strawności: białka ogólnego, ekstraktu eterowego oraz AMEN (na 35 d odchowu) dla obu badanych gatunków. Ponadto nie odnotowano oddziaływania innowacyjnego tłuszczu paszowego na zmiany morfometryczne przewodu pokarmowego w tym dwunastnicy, jelita czczego oraz jelita biodrowego, co sugeruje brak zmian w metabolizmie ptaków w stosunku do działania oleju sojowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podstawową zaletą zastosowanej technologii jest wykorzystanie nowego źródła energii w postaci tłuszczu paszowego pozyskanego z larw Hermetia illucens zamiast oleju sojowego w hodowli drobiu. Pasze zawierające w swoim składzie olej z Hermetia illucens są bardziej wydajne niż te z olejem sojowym (mniejsze spożycie przez kurczęta paszy nie powoduje spadku ich przyrostu masy).
Zastosowanie nowego tłuszczu paszowego nie powoduje też zmian w metaboliźmie drobiu.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie technologii głównie w przemyśle drobiarskim do produkcji zbilansowanych pełnoporcjowanych mieszanek paszowych dla drobiu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 7 marca 2023 10:24

Wróć na stronę "Bazy"