Baza technologii


Logo wpisu NUMPRESS - zintegrowany system komputerowy do analizy i optymalizacji przemysłowych procesów tłoczenia blach

NUMPRESS - zintegrowany system komputerowy do analizy i optymalizacji przemysłowych procesów tłoczenia blach

Piotr Kowalczyk

Opis technologii / usługi

System NUMPRESS (numpress.ippt.pan.pl) powstał w wyniku realizacji projektu realizowanego w IPPT PAN w latach 2009-2015, finansowanego z EFRR w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Jest to oprogramowanie komputerowe umożliwiające analizę i optymalizację konstrukcji powłokowych podlegających dużym deformacjom plastycznym. W szczególności oprogramowanie to jest ukierunkowane na analizę procesów tłoczenia blach i optymalizację parametrów tych procesów. System będzie miał strukturę modułową, której podstawowymi funkcjonalnymi elementami jego architektury są: moduł analityczny, służący do analizy głębokiego tłoczenia blach metodą elementów skończonych, wyposażony w odpowiedni pre- i postprocesor danych umożliwiający użytkownikowi m.in. definiowanie geometrii i własności modelu i przygotowanie danych wejściowych, moduł optymalizacyjny, sterujący wywołaniami modułu analitycznego i przeprowadzający optymalizację wybranych parametrów wejściowych, zarówno w tradycyjnym rozumieniu deterministycznym, jak również tzw. optymalizację odpornościową (robust optimization), moduł niezawodnościowy, sterujący wywołaniami modułu analitycznego w celu określenia wpływu losowego rozrzutu wartości parametrów projektowych na końcowy kształt wytłoczki, interfejs umożliwiający komunikowanie się modułu optymalizacyjnego z modułem analitycznym oraz wygodne definiowanie parametrów projektowych i kryteriów optymalizacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. NUMPRESS jest systemem ukierunkowanym na analizę procesów tłoczenia blach. Komercyjne programy do analizy numerycznej procesów mechanicznych często są przeznaczone do ogólnych zastosowań dla różnych typów zagadnień obliczeniowych, nie uwzględniając tym samym specyfiki zagadnień tłoczenia blach. Systemy komercyjne są poza tym bardzo drogie i znajdują się poza zasięgiem możliwości finansowych małych i średnich przedsiębiorstw 2. NUMPRESS w swojej podstawowej wersji jest udostępniony do bezpłatnego korzystania przez wszystkich zainteresowanych! Przez okres do 2019 roku nie będą pobierane opłaty licencyjne od użytkowników. Oprogramowanie można pobrać ze strony numpress.ippt.pan.pl 3. Korzyścią z zastosowania systemu jest usprawnienie procesu projektowania i obniżenie jego kosztów. Drogie i czasochłonne eksperymenty na etapie projektowania procesu tłoczenia mogą być zastąpione przez symulacje numeryczne rzeczywistych procesów tłoczenia, wprzęgnięte w sterowany komputerowo schemat optymalizacji. 4. Elementami innowacji w stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy są udoskonalone procedury numeryczne, uwzględniające nowe osiągnięcia w dziedzinie polepszania dokładności i stabilności rozwiązania oraz zmniejszania czasochłonności obliczeń, a także zastosowanie nowoczesnych metod optymalizacji nieliniowej, uwzględniających zarówno zmienne decyzyjne o charakterze deterministycznym jak również losowym (optymalizacja odpornościowa), a także zastosowanie ulepszonych metod w algorytmach analizy niezawodności.

Zastosowanie rynkowe

Zagadnienia tłoczenia blach są obecne w wielu dziedzinach przemysłu. W każdej z nich oprogramowanie NUMPRESS umożliwia numeryczną analizę i optymalizację tych procesów. Jego zastosowanie w procesie projektowania geometrii tłoczników oraz doboru parametrów procesu tłoczenia polega na zastąpieniu licznych czasochłonnych i kosztochłonnych eksperymentów przez symulacje numeryczne rzeczywistych procesów tłoczenia oraz wprzęgnięcie tych symulacji w sterowany komputerowo schemat optymalizacji. Przyczynia się to do usprawnienia procesu projektowania i obniżenia jego kosztów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"