Baza technologii


Logo wpisu Odzysk metali metodą elektrolizy z kontrolą potencjału

Odzysk metali metodą elektrolizy z kontrolą potencjału

ChemSpin sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem know-how jest wydzielanie (odzysk) metali z elektrolitów powstałych na skutek ługowania odpadów stałych przemysłu metali kolorowych oraz innych odpadów o złożonej matrycy. Różne gałęzie przemysłu metali kolorowych generują różne typy odpadów zawierające szereg toksycznych metali ciężkich, które mogą być odzyskiwane. Przykładami tego typu odpadów są: odpady elektroniczne; zużyte ogniwa i baterie; odpady stałe przemysłu miedziowego; odpady flotacyjne, fosfogipsy. W celu odzysku metali z odpadów stałych stosuje się najczęściej metody hydrometalurgiczne, pirometalurgiczne oraz biohydrometalurgiczne. Analizowana technologia do odzysku metali wykorzystuje elektrolizę z kontrolą potencjału, którą można zaklasyfikować do metod hydrometalurgicznych. Proces elektrolizy z kontrolą potencjału jest powszechnie znany, jednak nie był on dotychczas stosowany do odzysku metali z elektrolitów odpadowych o złożonej matrycy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kluczową różnicę pomiędzy analizowaną technologią, a stosowanymi dotychczas metodami odzysku metali opartymi na elektrolizie, stanowi zastosowanie elektrolizy z kontrolą potencjału, która zapewnia jej następujące przewagi: - pozwala na prowadzenie procesu w sposób selektywny; - niweluje negatywne skutki występowania niekontrolowanej zmiany potencjału procesu w czasie i przestrzeni wanny elektrolitycznej, które za pośrednictwem wielu różnych mechanizmów prowadzą do otrzymania produktu katodowego o niższej jakości (czyli niewłaściwej strukturze i czystości); - pozwala na poprawienie szybkości procesu wydzielania metalu; - pozwala na prowadzenie procesów elektrowydzielania i elektrorafinacji w warunkach, w których tradycyjne metody nie mogą być wykorzystywane (np. dla niskich temperatur, dla niskich stężeń wydzielanego metalu, bez udziału dodatków organicznych); - proces jest dużo mniej wrażliwy na zmiany składu elektrolitu; -umożliwia wydzielanie metali tj. Cu (skomercjalizowana), Zn, Ag , Ni, Co, Fe, Mn i in.

Zastosowanie rynkowe

Analizowana technologia znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i/lub odzyskiem metali z odpadów stałych. Ze względu na swoją specyfikę, może być ona szczególnie atrakcyjna dla tych firm, które stosują metody hydrometalurgiczne. Przy jej pomocy możliwe jest odzyskiwanie metali np. cynk i srebro z roztworów powstałych po hydrometalurgicznej obróbce odpadów przemysłu metali kolorowych. Wdrożenie analizowanej technologii do praktyki przemysłowej może nieść ze sobą następujące korzyści: - redukcja kosztów gospodarowania odpadami; - ekonomicznie opłacalny odzysk metali; - możliwość oczyszczenia i zagospodarowania składowisk odpadów flotacyjnych; - ograniczenia zanieczyszczenia środowiska; - utworzenie miejsc pracy wokół nowo powstałych instalacji; - ograniczenia ilości odpadów; - wypełnienie przez Polskę norm unijnych i zgodność z jej celami (w przypadku wdrożenia technologii na polskim rynku).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ChemSpin sp. z o.o.

NIP: 5252598181

Adres www: http://chemspin.ichp.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"