Baza technologii


Logo wpisu Otrzymywanie biopaliwa II generacji z odpadów glicerynowych

Otrzymywanie biopaliwa II generacji z odpadów glicerynowych

Bioten Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Bezodpadowa, ekologicznie bezpieczna technologia wytwarzania biopaliwa drugiej generacji wykorzystuje surową fazę glicerynową otrzymywaną podczas produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) z olejów roślinnych. Wytwarzanie mieszanki paliwowej drugiej generacji według wynalazku polega na jednocześnie przebiegającej reakcji katalitycznej acydolizy trójglicerydów z procesem eteryfikacji glicerolanu potasu zawartego w odpadowej fazie glicerynowej, w temperaturze 50oC i przy pH 2. Otrzymana mieszanka paliwowa charakteryzuje się następującymi parametrami: wartość opałowa 37 MJ/kg, gęstość 0,89 kg/m3, zawartość siarki 4,2 mg/kg, wody 0,875% (m/m). Pozostała faza wodno - osadowa zawiera 29,8% wag. K2O w suchej masie i można ją zagospodarować jako nawóz płynny w rolnictwie, co potwierdza uniwersalny i bezodpadowy charakter technologii, która charakteryzuje się bezinwestycyjnym, niskim kosztem wdrożenia [patrz. Przem. Chem. nr 94/ 2,166 (2015)]. Technologia rozwiązuje globalny problem gromadzenia i zagospodarowywania technologicznej fazy glicerynowej, która powstaje podczas produkcji biodiesla.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjność projektu firmy Bioten polega na tym, że wprowadza po raz pierwszy do przemysłowego stosowania u producentów bioestrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych - paliwowe zagospodarowanie odpadowej, surowej fazy glicerynowej. Dotychczasowo stosowane sposoby wytwarzania bioestrów metylowych (paliwa pierwszej generacji) nie zagospodarowują paliwowo powstającej przy produkcji bioestrów fazy glicerynowej. Jej wykorzystanie w przedsiębiorstwach rafineryjnych zwykle polega na odzysku czystej gliceryny. Prezentowana technologia chroniona jest patentem UP RP nr PL 215958 (2013) pt. „Sposób wytwarzania paliwa drugiej generacji z surowej fazy glicerynowej otrzymywanej przy produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych”. Twórcą technologii jest dr hab. Jan Gąsiorek. Korzyści dla biorcy technologii: Zagospodarowanie fazy glicerynowej powstającej w trakcie tzw. „zimnej” (50oC) produkcji bioestrów metylowych w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i biorafineryjnego, które nie posiadają aparatury do rafinacji fazy glicerynowej. Uniwersalność instalacji typu POSTERUS 2020 polegająca na przerobie oleju rzepakowego na bioestry, a fazy glicerynowej na mieszankę paliwową – w tym samym reaktorze bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Opłacalność wdrożenia omówiono w Przem. Chem. nr 94/2,166 (2015).

Zastosowanie rynkowe

Technologia opisana w patencie ma zastosowanie przemysłowe do produkcji biopaliwa drugiej generacji (jako biokomponent olejów grzewczych - naftowych) oraz płynnego nawozu mineralno-organicznego (stosowanego do nawożenia i nawadniania upraw w rolnictwie) wykorzystując zintegrowaną, uniwersalną instalację POSTERUS 2020. Rozwiązanie dedykowane jest dla producentów biodiesla oraz biokomponentów ciekłych celem zagospodarowania surowej, odpadowej frakcji glicerynowej powstającej podczas produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych w reakcji estryfikacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Bioten Sp. z o.o.

NIP: 7811880257

Adres www: http://www.bioten.pl/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"