Baza technologii


Logo wpisu PolFerAsh – polskie nawozy stałe i zawiesinowe z alternatywnych surowców fosforowych

PolFerAsh – polskie nawozy stałe i zawiesinowe z alternatywnych surowców fosforowych

Katarzyna Gorazda

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie dotyczy wytwarzania nawozów stałych i zawiesinowych wieloskładnikowych NP, NPK wytwarzanych na bazie m.in. popiołów po spaleniu osadów ściekowych jako alternatywnego surowca fosforowego i mikroelementów i/lub popiołów z pomiotu kurzego jako źródła potasu. Pozwala obniżyć zapotrzebowanie na konwencjonalne surowce fosforowe i zwiększyć odporności na wahania cen nawozów i surowców na światowych rynkach Przetestowano popioły z większości polskich Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Dokonano pełnej charakterystyki oraz oceny możliwości ich zastosowania w skali krajowej. Proces był realizowany w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej, a najlepsze warianty zrealizowano w skali mikrotechnicznej (reaktory 50l). Technologia ta jest pierwszym w Polsce rozwiązaniem pozwalającym na zagospodarowanie popiołów. Proces otrzymywania nawozów mineralnych jest procesem dwustopniowym, w którym można wyszczególnić następujące etapy: 1) Ekstrakcja popiołów po spaleniu osadów ściekowych z zastosowaniem kwasów azotowego(V) lub fosforowego(V) 2) Neutralizacja uzyskanych ekstraktów za pomocą wapniowego czynnika strącającego (uzyskany produkt - precypitat) lub amoniaku ( uzyskany produkt – fosforany(V) amonu) Uzyskany produkt można zastosować jako nawóz zawiesinowy lub poddać granulacji, płatkowaniu lub bezpośredniemu suszeniu. Technologia umożliwia odzysk fosforu oraz drugorzędnych składników nawozowych (Ca, Mg) i mikroelementów (Zn, Cu, Fe) z popiołów z osadów ściekowych. Produkty nawozowe spełniają wymagania normowe pod względem zawartości składników odżywczych, rozpuszczalności oraz zawartości metali ciężkich (Cd, Pb) i są gotowe do uzyskania certyfikacji i wprowadzenia na rynek krajowy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Z porównania zaproponowanej metody PolFerAsh do procesów realizowanych w skali przemysłowej, wynika, że te same kwasy lub ich kombinację stosuje się do wydzielenia fosforu z popiołów w procesie RecoPhos i Tetra - Phos. RecoPhos bazuje na procesie wytwarzania superfosfatu potrójnego na bazie ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Proces ten można jednak stosować tylko dla popiołów wysokiej jakości, w których zawartości metali ciężkich oraz krzemionki jest niska (brak tego typu popiołów w Polsce). W procesie Tetra-Phos opracowanym przez firmę REMONDIS, wykorzystuje się rozcieńczony kwas fosforowy, kwas azotowy lub ich mieszaniny. Ekstrakt wzbogacony w związki fosforu z popiołu, po filtracji poddaje się obróbce w aż czterech etapach. W technologii tej generowany jest odpad gipsowy, występują straty Ca i ponowny jego dodatek w trzecim etapie, wytwarzanie związków żelaza i glinu w postaci nie nadającej się do dalszego wykorzystania. Technologia PolFerAsh wykorzystuje tylko kwas azotowy lub kwas fosforowy w postaci roztworu ługującego do ekstrakcji związków fosforu z popiołów i zapewnia osiągnięcie wysokiego stopnia odzysku fosforu bez dodatkowego oczyszczania odcieków i produkcji odpadów. Można to osiągnąć poprzez prowadzenie procesu przy niskim stężeniu kwasów i właściwym stosunku popiołu do fazy ciekłej. Proces wyróżnia prostota i krótki czas ekstrakcji. Najważniejsze korzyści to: opłacalność technologii, rozszerzenie oferty o nawozy wieloskładnikowe, zawierające fosfor i potas, zmiana w profilu surowcowym – surowce alternatywne , częściowe uniezależnienie od importowanych surowców nieodnawialnych, zastosowanie zasad gospodarki w obiegu zamkniętym.

Zastosowanie rynkowe

Technologia wynika z zapotrzebowania przemysłu nawozowego i komunalnego, stanowi odpowiedź na obawy w związku z doniesieniami o wyczerpywaniu się naturalnych surowców fosforowych. Jest sposobem na zagospodarowanie odpadów, zmniejszającym ich ilość kierowaną na składowiska oraz koszty z tym związane. Zainteresowane podmioty -produkcja nawozów fosforowych i wieloskładnikowych: duże zakłdy i mniejsze podmioty działające lokalnie - sprzedaż technologii środowiskowych - przedsiębiorstwa komunalne, do których należą STUOŚ Uniezależnienie się, chociaż częściowe, od dostaw surowców z zagranicy, na rzecz wykorzystania krajowych surowców alternatywnych, pozwoliłyby polskim wytwórcom na zwiększenie odporności na wahania cen nawozów i surowców na światowych rynkach. Zastosowanie proponowanej technologii zagospodarowania spopielonych osadów ściekowych pozwoli zaproponować polskim producentom nawozów fosforowych tani i ekologiczny surowiec, który pozwoli poprzez obniżenie kosztów produkcji nawozów zdywersyfikować ofertę i dotrzeć do większej grupy odbiorców. Popioły postrzegane są również jako surowiec drugorzędny, co uwzględnia wniosek do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych. Wkrótce nawozy produkowane z surowców alternatywnych (w tym z osadów ściekowych i popiołów po ich spaleniu) będą mogły konkurować z nawozami tradycyjnymi, a wręcz promowana będzie produkcja wykorzystująca technologie na bazie odpadów. Orientacyjny, potencjalny strumień fosforu możliwego do odzyskania z krajowych oczyszczalni ścieków prowadzących termiczne przekształcanie osadów ściekowych (monospalanie lub termiczne suszenie) to ok. 6 800 Mg fosforu/rok, co stanowić może ok. 6÷12% aktualnego importu tego surowca i ma teoretyczną wartość ok. 26 mln zł/rok.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"