Baza technologii


Logo wpisu Preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Badania prowadzone w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej IChB PAN w Poznaniu doprowadziły do opracowania wydajnej metody produkcji preparatu o aktywności ludzkiej AID w systemie bakteryjnym. Rozwiązanie to jest zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP (14.01.2013 - numer: P402440) oraz jest chronione poprzez zgłoszenie międzynarodowe PCT (14.01.2014 - numer: PCT/PL2014/000003). Deaminaza cytydyny indukowana aktywacją limfocytów B (AID; ang. Activation-induced cytidine deaminase) jest stosunkowo niewielkim białkiem (około 24 kDa) należącym do rodziny deaminaz koordynujących dwuwartościowy kation cynku (rodzina AID/APOBEC). Najnowsze analizy filogenetyczne wskazują, że pojawienie się białek AID/APOBEC nastąpiło równocześnie z powstaniem kręgowców, a ich ewolucja była współbieżna z ewolucją układu immunologicznego. W genomie człowieka oprócz genu kodującego AID zidentyfikowano 10 innych genów kodujących białka AID/APOBEC. Stanowią one grupę niezwykle ciekawych enzymów będących jedynymi dotychczas zidentyfikowanymi białkowymi czynnikami mutagennymi. Wprowadzając mutacje w obrębie genów kodujących immunoglobuliny, AID zarówno indukuje rekombinację warunkującą powstawanie różnych klas przeciwciał (rekombinacyjne przełączanie klas; ang. class switch recombination, CSR), jak i wprowadza znaczną ilość mutacji (hipermutacje somatyczne ang. somatic hypermutation, SHM) w obrębie fragmentów kodujących zmienne domeny zaangażowane w rozpoznawanie antygenów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wkrótce można spodziewać się szybkiego upowszechnienia proponowanej innowacji. Taka prognoza wynika z faktu ogromnego i stale rosnącego zainteresowania AID wśród badaczy z wielu krajów świata. Na tej podstawie można sądzić, że preparat o aktywności ludzkiej AID znajdzie szerokie grono potencjalnych nabywców. Co więcej duże zainteresowanie naukowców ludzkim białkiem AID jest gwarantem szeroko zakrojonej współpracy naukowo – technicznej pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi na teranie Polski oraz na arenie międzynarodowej. Ponadto, należy podkreślić, że opracowany proces wytwarzania preparatu jest kompatybilny z infrastrukturą większości firm biotechnologicznych zajmujących się produkcją enzymów w systemie bakteryjnym, co czyni go przystępnym i ułatwia jego zastosowanie. Proces wytwarzania preparatu AID spowoduje również wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowany personel w tych firmach oraz powstanie nowych, trwałych miejsc pracy. Ponieważ wielkoskalowa produkcja preparatu o aktywności AID w założeniu będzie wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę i bazę dystrybucji, jego komercjalizacja jest nie tylko możliwa, ale i wysoce korzystna dla rozwoju całego sektora biotechnologicznego, a nade wszystko konieczna dla postępu nauki w dziedzinie badań nad AID i procesami biologicznymi przez nią indukowanymi.

Zastosowanie rynkowe

Otrzymany preparat wykazuje wysoką aktywność enzymatyczną, czystość i trwałość. Ponieważ zawiera ludzką AID, doskonale nadaje się do badań biomedycznych dotyczących (i) podłoża chorób genetycznych i zakaźnych, (ii) procesów odpornościowych, (iii) mechanizmów nowotworzenia, (iv) mechanizmów rozwojowych, (v) różnicowania i zastosowań komórek macierzystych, (vi) regulacji ekspresji informacji genetycznej. Co więcej, może być wykorzystany do opracowania i testowania związków modulujących aktywność AID (inhibitorów i aktywatorów), w tym także substancji czynnych farmakologicznie. Innowacja ma zatem wpływ na rozwój biotechnologii, biomedycyny, bionanotechnologii, inżynierii genetycznej i dziedzin pokrewnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

NIP: 7770002062

Adres www: http://www.ibch.poznan.pl

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"