Baza technologii


Logo wpisu Sposób detekcji pierwotniaków z rodzaju cryptosporidium i giardia

Sposób detekcji pierwotniaków z rodzaju cryptosporidium i giardia

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie według wynalazku polega na detekcji materiału genetycznego cyst/oocyst pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i/lub Giardia, w tym także żywotnych cyst i/lub oocyst w próbkach ciekłych, korzystnie próbkach środowiskowych: wody (przykładowo, powierzchniowej, surowej, uzdatnionej) oraz ścieków (przykładowo, ścieków komunalnych i gospodarczo-bytowych). Wymienione pierwotniaki są pasożytami przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt przenoszonymi przez wodę. Formą inwazyjną Cryptosporidium, która stanowi postać infekcyjną dla ludzi i zwierząt jest oocysta, odporna na czynniki środowiskowe oraz standardowo stosowane środki dezynfekcyjne stosowane w procesie uzdatniania wody. Formą inwazyjną Giardia jest cysta, która jest odporna na warunki środowiskowe w mniejszym stopniu niż oocysta Cryptosporidium. Skutecznymi znanymi metodami dezynfekcji cyst Giardia są napromieniowanie UV oraz ozonowanie. Głównymi źródłami cyst i oocyst są między innymi wody powierzchniowe, ścieki komunalne czy gospodarczo-bytowe, woda surowa, a nawet uzdatniona woda wodociągowa czy filtrowana woda basenów kąpielowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest brak konieczności stosowania wysoce wyspecjalizowanej i kosztownej aparatury. Wszystkie niezbędne do realizacji wynalazku materiały, w tym odczynniki chemiczne oraz aparatura, są dostępne handlowo. Ponadto procedura nie wymaga stosowania toksycznych łatwo-lotnych rozpuszczalników, co zapewnia bezpieczeństwo pracy personelu wykonującego badanie. Zastosowanie membranowych filtrów hydrofilowych, takich jak membrany wykonane z estrów celulozy (MCE), pozwoliło na uproszczenie oraz skrócenie etapu zagęszczania i zwiększenie odzysku cyst/oocyst, a co za tym idzie poprawę powtarzalności wyników detekcji oraz zmniejszenie kosztów procedury detekcji. Koszt jednorazowego oznaczenia sposobem według wynalazku jest stosunkowo niski, w porównaniu z metodami znanymi ze stanu techniki, takimi jak metody z zastosowaniem kapsuł filtracyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Sposób detekcji według wynalazku może być stosowany do analiz wody surowej czy uzdatnionej pod kątem obecności Cryptosporidium sp. i Giardia intestinalis w obrębie jednostek odpowiedzialnych za zaopatrzenie ludzi w wodę pitną, a szczególnie w stacjach uzdatniania wody, a także w obrębie innych jednostek odpowiedzialnych za monitorowanie wodnopochodnych zagrożeń środowiskowych pochodzenia mikrobiologicznego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"