Baza technologii


Logo wpisu Sposób odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową

Sposób odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy sposobu odsiarczania spalin, zwłaszcza w kotłowniach komunalnych i przemysłowych, mokrą metodą wapniakową obejmującą kontaktowanie zasiarczonych gazów z rozpyloną zawiesiną wodną zmielonego wapienia w jednym lub dwóch stopniach absorpcji. Sposób polega na tym, że w pierwszym stopniu absorpcji prędkość gazu jest 1 do 5 razy większa, a natężenie zraszania 1 do 5 razy mniejsze niż w drugim stopniu absorpcji z tym, że w przypadku spadku prędkości gazu w stosunku do wartości nominalnej z ruchu wyłącza się kolejne poziomy zraszania tak, aby zachować natężenie zraszania w zakresie 5 do 30 dm3/Nm3, a w przypadku spadku prędkości gazu w pierwszym stopniu absorpcji poniżej 0,7 do 1,5 m/s wyłącza się drugi stopień absorpcji, a odsiarczone gazy emituje się do atmosfery, natomiast wymianę mieszaniny absorpcyjnej prowadzi się periodycznie przez odpompowywanie z obiegu pierwszego stopnia absorpcji części objętości zbiornika i uzupełnianie obiegu zawiesiną z drugiego stopnia absorpcji względnie świeżą zawiesiną zmielonego wapienia, gdy pracuje tylko pierwszy stopień absorpcji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ciepłownie komunalne i przemysłowe, w których wynalazek ma główne zastosowanie, charakteryzują się tym, że natężenie przepływu spalin waha się w bardzo szerokich granicach. W okresie letnim ilość spalin może być nawet ponad 10-krotnie mniejsza niż w okresach zimowych mrozów. Zważywszy na małą bezwzględną ilość spalin z kotłowni komunalnych budowa kilku instalacji odsiarczania, np. dla każdego kotła oddzielnie, znacznie podraża koszty inwestycyjne. Budowa jednej instalacji powoduje znaczny wzrost jednostkowych kosztów ruchowych w przeliczeniu na 1 m3 odsiarczanych spalin czy 1 kg zaabsorbowanego S02 w okresach niepełnego obciążenia. Dodatkowym problemem przy odsiarczanu spalin metodami mokrymi z kotłowni komunalnych jest utrzymanie temperatury spalin w kominie powyżej punktu rosy, z uwagi na ochronę ścian komina przed korozją powodowaną kondensacją pary, zawierającej składniki kwaśne gazu: S02 i HCl. Problem ten uwidacznia się przy małej ilości spalin. Wtedy straty do otoczenia są wysokie i podgrzanie odsiarczonych spalin nawet o 30-40°C nie zapobiega wykraplaniu się pary na ściankach. Proces odsiarczania spalin metodami mokrymi prowadzi się automatycznie w ten sposób, że wprowadza się strumień przereagowanej zawiesiny, a na to miejsce doprowadza się świeżą tak, aby utrzymać ustalone pH zawiesiny absorpcyjnej. W przypadku dużych, często skokowych wahań natężenia przepływu spalin w małych kotłowniach komunalnych i przemysłowych stosowanie rozbudowanego systemu pomiarów i automatyzacji jest ekonomicznie nieuzasadnione, a prowadzenie procesu wymiany zawiesiny absorpcyjnej w sposób ciągły stawia wysokie wymagania obsłudze. Wynalazek rozwiązuje wymienione niedogodności poprzez zastosowanie dwustopniowej absorpcji, z osobnymi obiegami zawiesiny absorpcyjnej w kolumnach zraszanych o zróżnicowanej średnicy, a tym samym daje możliwość budowy jednej, kompleksowej instalacji odsiarczającej dla całej kotłowni niezależenie od liczby kotłów przy zagwarantowaniu wysokiej sprawności odsiarczania i dobrym wykorzystaniu pojemności sorpcyjnej wapniaka, niezależnie od parametrów odsiarczonego gazu i ilości spalin. Kolejnym atutem jest obniżenie kosztów ruchowych odsiarczania dla małych obciążeń poprzez elastyczne sterowanie natężeniem przepływu zawiesiny absorpcyjnej w poszczególnych stopniach absorpcji, proporcjonalnie do wydajności cieplnej kotłowni i żądanej efektywności odsiarczania. Dodatkowo jest to prosty i efektywny nadzór technologiczny, sprowadzający się do kontroli pH w zbiornikach zawiesiny pierwszego stopnia absorpcji raz na kilka godzin.Dużą zaletą jest również pewność ruchu i mała wrażliwość układu absorpcyjnego na błędy i niedopatrzenia obsługi. Stosowanie patentu zapewnia również ochronę przed korozją komina głównego kotłowni w okresach niskiej wydajności kotłowni.

Zastosowanie rynkowe

Do odsiarczania spalin mających zastosowanie głównie w ciepłowniach komunalnych i przemysłowych, w których są zainstalowane kotły o zróżnicowanej wydajności.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"