Baza technologii


Logo wpisu Sposób separacji kwasu moczowego z pomiotu drobiowego lub obornika drobiowego

Sposób separacji kwasu moczowego z pomiotu drobiowego lub obornika drobiowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest sposób separacji kwasu moczowego z roztworu wodnego pomiotu drobiowego lub obornika drobiowego z zastosowaniem techniki elektrodializy z membraną anionoselektywną. Niniejsza technologia dotyczy separacji kwasu moczowego z pomiotu drobiowego, gdzie celem jest obniżenie zawartości azotu w pomiocie celem umożliwienia jego fermentacji metanowej, a także wykorzystanie odseparowanych kryształów kwasu moczowego na cele nawozowe. Separacja kwasu moczowego z pomiotu drobiowego
następuje wraz z zastosowaniem układu elektrodialitycznego ze zróżnicowanym pH pomiędzy dwoma stronami membrany. Umożliwia to przeprowadzenie kwasu moczowego najpierw do formy rozpuszczalnej - w środowisku zasadowym, a następnie wytrącenie go po przejściu przez membranę jonoselektywną, w środowisku kwaśnym.Dana metoda polega na podawaniu świeżego pomiotu do silnie zasadowego przedziału katodowego umożliwiając przejście kwasu moczowego do silnie zjonizowanej, rozpuszczalnej formy a następnie migrację w kierunku dodatnio naładowanej anody do kwaśnego środowiska anodowego, w którym następuje wytrącenie kwasu moczowego w postaci krystalicznej. Poprzez ten proces istnieje możliwość odbierania kwasu moczowego w leju zbiorczym. Zawiesina wodna świeżego pomiotu drobiowego powinna posiadać zawartość suchej masy w przedziale 1-30%. Umieszczana jest w przedziale katodowym reaktora. Przedział anodowy wypełniany jest wodą lub roztworem wodnym soli lub zasad. Pomiędzy przedziałami umieszczana jest membrana. Następnie doprowadzany jest prąd, gdzie w wyniku przepływu jonów między przedziałami następuje różnicowanie pH w obu przedziałach- w katodowym wzrasta pH zwiększając rozpuszczalność kwasu moczowego. W przypadku reszty moczanowej, która posiada ładunek ujemny- przemieszcza się w kierunku anody, przechodząc przez membranę półprzepuszczalną, gdzie następnie napotyka kwaśne środowisko przedziału anodowego, w którym następuje drastyczny spadek rozpuszczalności kwasu moczowego, co powoduje wytrącanie się w postaci kryształków a w przedziale katodowym zostaje pomiot o znacząco zredukowanej ilości azotu. Wynalazcy określili również inne warianty wynalazku w postaci różniących się roztworami- NaCL, NaSO4 oraz NaOH, jednakże uzyskane wyniki są identyczne, gdzie już w przeciągu 30 minut uzyskano migrację kwasu moczowego do koncentratu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści zastosowania technologii to przede wszystkim możliwość rozwiązania problemów odpadów na cele energetyczne / nawozowe.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć należy przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją nawozów naturalnych, biogazownie oraz przemysłowe hodowle drobiu. W poniższej tabeli przedstawiono listę potencjalnych odbiorców, którzy
mogliby być zainteresowani licencjonowaniem bądź wykupem praw do opracowanego rozwiązania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 7 marca 2023 11:56

Wróć na stronę "Bazy"