Baza technologii


Logo wpisu System wizyjny optymalizacji  procesu spalania w kotłach pyłowych, przy zastosowaniu komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazów

System wizyjny optymalizacji procesu spalania w kotłach pyłowych, przy zastosowaniu komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazów

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

W pełni zautomatyzowany wizyjny system pomiarowy wraz z towarzyszącym otoczeniem informatycznym, zainstalowany w części obiektowej kotła energetycznego i w sterowni, w szczególnościdedykowany dla elektrowni i ciepłowni. Kamery paleniskowe wyposażone w układ chłodzenia wodnego i powietrznego oraz system wycofania awaryjnego umieszczone w otworach wziernikowych na ścianach kotła w taki sposób, aby obserwować zespoły palników w rzucie z góry. Zastosowanie systemu wizyjnej kontroli paleniska oraz oprogramowania wspomagającego pracę operatora kotła prowadzi do wzrostu efektywności instalacji. Innowacyjnym elementem systemu optymalizacji jest kamera paleniskowa (ang. Furnoscope) pozyskująca obraz płomienia palników kotła. Oprogramowanie daje możliwość prezentacji oraz archiwizacji obrazu wideo paleniska oraz map i trendów termograficznych wybranych obszarów. Moduł programowy pozwala na integrację danych pozyskanych z sytemu wizyjnego z systemem sterowania kotła i w efekcie stworzenie układu pracującego w zamkniętej pętli regulacji. Podstawowym celem systemu wizyjnej optymalizacji procesu jest określenie właściwego stosunku paliwo/powietrze dla zmiennego strumienia pyłu węglowego. Niejednorodność paliwa wynika z jego stopnia rozdrobnienia i właściwości kalorycznych. Optymalizacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej dotyczy każdego z palników kotła.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W wyniku realizacji powstaną nowe narzędzia diagnostyczne działające on-line, które w zestawieniu z istniejącymi informacjami i zmiennymi procesowymi pomogą w optymalizacji procesu i identyfikacji lokalnych niesprawności i uszkodzeń komór baterii koksowniczej. Optymalizacja procesu spalania skutkuje uzyskaniem bardziej jednorodnego rozkładu temperatury w objętości kotła oraz właściwego profilu temperatur dla zmiennych poziomów obciążenia kotła. Następuje wzrost efektywności, poprawa dynamiki oraz polepszenie istotnych parametrów procesu spalania. Przewiduje się, że wdrożenie systemu w elektrowni węglowej przyczyni się do spadku zużycia węgla o 1% oraz spadku emisji CO2 i redukcji NOx iCOx o ok. 30%. - Bezkontaktowe metody rejestracji temperatury paleniska oraz zespołu przegrzewaczy kotła - Analiza danych pomiarowych w czasie rzeczywistym i gromadzenie wyników w strukturach baz danych - Techniki przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów termograficznych paleniska - Wizualizacja wyników pomiarowych w postaci map termograficznych, wykresów projekcji oraz profili

Zastosowanie rynkowe

Zastosowania: modernizacja istniejących instalacji spalania paliw stałych w elektrowniach i elektrociepłowniach, modernizacja istniejących instalacji spalania w spalarniach odpadów (zwiększenie efektywności procesu spalania i poprawa parametrów emisyjnych), wyposażenie nowych instalacji kotłów pyłowych w systemy kontroli paleniska, świadczenie usług w zakresie diagnostyki procesu spalania i stanu technicznego kotłów oraz prognozowania harmonogramów remontów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"