Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych

Technologia wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych

Bioten Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Bezodpadowa, ekologicznie bezpieczna technologia wytwarzania biopaliwa II generacji wykorzystuje surową fazę glicerynową otrzymywaną podczas produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Wytwarzanie paliwa II generacji według wynalazku polega na jednocześnie przebiegającej reakcji katalitycznej acydolizy trójglicerydów z procesem eteryfikacji glicerolanu potasu zawartego w odpadowej fazie glicerynowej, w temperaturze 50 st. C i przy pH 2. Otrzymane biopaliwo charakteryzuje się następującymi parametrami: wartość opałowa 37 MJ/kg, gęstość 0,89 kg/m3, zawartość siarki 4,2 mg/kg, wody 0,875% (m/m). Można je wykorzystać do celów grzewczych, opałowych oraz optymalizacji otrzymywania paliw transportowych. Drugi produkt zawiera 29,8% wag. K2O w suchej masie i można ją zagospodarować jako nawóz w rolnictwie. Potwierdza to uniwersalny i bezodpadowy charakter technologii, która charakteryzuje się niskim kosztem wdrożenia [patrz. Przem. Chem. nr 94/ 2,166 (2015)]. Technologia rozwiązuje globalny problem gromadzenia i zagospodarowywania technologicznej fazy glicerynowej, która powstaje podczas produkcji biodiesla. Wpisuje się w wytyczne UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, realizację Narodowych Celów Wskaźnikowych i Redukcyjnych oraz wymagania dyrektywy ILUC nt. pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów i redukcji CO2 (technologia firmy Bioten nie konkuruje z produktami żywnościowymi, a wręcz przeciwnie - wykorzystuje i przetwarza produkty odpadowe).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjność projektu firmy Bioten polega na tym, że wprowadza po raz pierwszy do przemysłowego stosowania u producentów bioestrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych - paliwowe zagospodarowanie odpadowej, surowej fazy glicerynowej. Jej wykorzystanie w przedsiębiorstwach rafineryjnych zwykle polega na odzysku czystej gliceryny do celów kosmetycznych, farmaceutycznych, chemii gospodarstwa domowego itp. Prezentowana technologia chroniona jest patentem UP RP nr PL 215958 (2013) pt. „Sposób wytwarzania paliwa drugiej generacji z surowej fazy glicerynowej otrzymywanej przy produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych”. Efektem opracowanej technologii jest pierwsza instalacja pilotażowa do produkcji biopaliwa II generacji o nazwie POSTERUS 2020, która chroniona jest w procedurze PCT. Główne korzyści dla biorcy technologii: 1. Zagospodarowanie fazy glicerynowej powstającej w trakcie tzw. zimnej (50 st. C) produkcji bioestrów metylowych w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i biorafineryjnego, które nie posiadają aparatury do rafinacji fazy glicerynowej. 2. Uniwersalność instalacji typu POSTERUS 2020 polegająca na przerobie oleju rzepakowego na bioestry, a fazy glicerynowej na paliwo II generacji – w tym samym reaktorze bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych. 3. Spełnienie narodowych wskaźników redukcyjnych przez podmioty do tego zobligowane - możliwość podwójnego naliczania do NCW biokomponentów wytwarzanych z odpadów.

Zastosowanie rynkowe

Technologia opisana w patencie ma zastosowanie przemysłowe do produkcji biopaliwa drugiej generacji (jako biokomponent olejów grzewczych - naftowych) oraz nawozu mineralno-organicznego (stosowanego do nawożenia i nawadniania upraw w rolnictwie) wykorzystując zintegrowaną, uniwersalną instalację POSTERUS 2020. Opracowana technologia służy również optymalizacji wytwarzania pełnowartościowego paliwa do zastosowań transportowych (jako komponent oleju napędowego). Rozwiązanie dedykowane jest dla producentów biodiesla oraz biokomponentów ciekłych celem zagospodarowania surowej, odpadowej frakcji glicerynowej powstającej podczas produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych w reakcji estryfikacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Bioten Sp. z o.o.

NIP: 7811880257

Adres www: http://www.bioten.pl/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"