Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania z odpadowego chalcedonitu preparatów polepszających własności fizykochemiczne i eksploatacyjne elementów budowlanych

Technologia wytwarzania z odpadowego chalcedonitu preparatów polepszających własności fizykochemiczne i eksploatacyjne elementów budowlanych

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania preparatu w postaci wodnego zolu krzemionkowego z odpadowego chalcedonitu. Preparat ten jest przeznaczony szczególnie do impregnacji elementów budowlanych w celu ich zabezpieczenia przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi i poprawy ich właściwości mechanicznych. Znamienną cechą nowej metody jest wykorzystanie jako surowca do produkcji impregnatu specyficznej odmiany krystalograficznej krzemionki występującej w naturalnych złożach chalcedonitu, a mianowicie krzemionki amorficznej. Zastosowanie jako surowca krzemionki amorficznej powoduje uproszczenie i potanienie metody otrzymywania wodnego zolu krzemionkowego. Dodatkowym efektem tej metody jest zastosowanie w produkcji zoli krzemionkowych odpadów chalcedonitu, które do chwili obecnej są niewykorzystane przemysłowo i są składowane w postaci hałd uciążliwych dla środowiska.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowa technologia otrzymywania zoli krzemionkowych oparta na wykorzystaniu jako surowca odpadowego chalcedonitu jest bardziej opłacalna od dotychczasowych, ze względu na : niską cenę surowca uproszczenie procesu technologicznego w porównaniu z dotychczas stosowanymi technologiami zmniejszenie kosztów inwestycyjnych na etapie uruchomienia produkcji (brak konieczności stosowania autoklawów) niższa energochłonność produkcji (temperatury reakcji znacznie niższe od dotychczasowych) ograniczenie ilości odpadów do składowania u producenta kruszyw z chalcedonitu W rezultacie możliwe jest obniżenie ceny preparatu do impregnacji nawet do 50%, co zapewnia jego szersze zastosowanie np. do renowacji istniejących obiektów. Nowa technologia wytwarzania zoli krzemionkowych w postaci wodnych dyspersji będzie stosowana do wytwarzania preparatów do impregnacji elementów budowlanych w celu ich hydrofobizacji i poprawy właściwości mechanicznych i odporności na czynniki atmosferyczne. Preparat na bazie zolu krzemionkowego jest produktem ekologicznym, nie wprowadza do naturalnych elementów budowlanych żadnych obcych dla środowiska związków chemicznych. Struktura zaimpregnowanych elementów jest uszczelniana przez wbudowane w mikropory związki krzemu, analogiczne jak występujące w naturalnych minerałach. W impregnacie nie ma substancji reagujących ze składnikami naturalnych kamieni, brak jest uwalnianych w trakcie eksploatacji środków chemicznych, jak ma to miejsce przy stosowaniu innych preparatów, np. bazujących na alkalicznych związkach krzemu.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - ekoimpregnat przeznaczony do zabezpieczania - impregnacji elementów budowlanych, przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi i poprawy ich właściwości mechanicznych. Płynna forma ekoimpregnatu ułatwia nanoszenie warstwy ochronnej środka zabezpieczającego. Preparat jest w pełni ekologiczny i nie wprowadza do zabezpieczanych elementów żadnych związków chemicznych obcych dla środowiska. Ochrona środowiska - do produkcji ekoimpregnatu wykorzystuje się odpadowe pyły chalcedonitowe, powstające podczas produkcji wyrobów z chalcedonitu (płyty, kruszywa itp.) które w zakładach przeróbki kamienia i kruszyw zalegają na hałdach i są odpadami niewykorzystywanymi oraz uciążliwymi dla środowiska.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

NIP: 5250008519

Adres www: http://www.imbigs.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"