Baza technologii


Logo wpisu Termogenerator elektryczny

Termogenerator elektryczny

GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Prezentowana technologia termogeneratora elektrycznego dotyczy generacji energii elektrycznej bezpośrednio na stacji redukcyjno - pomiarowej. W urządzeniu spalany jest gaz ziemny, niesione ze spalinami ciepło ogrzewa moduły termoelektryczne, które generują moc elektryczną. Termogenerator do generacji prądu wykorzystuje niezawodne zjawisko fizyczne - efekt termoelektryczny. Urządzenie nie posiada elementów ruchomych - generacja prądu następuje bezpośrednio z ciepła z pominięciem fazy pracy mechanicznej. Urządzenie nie wymaga obsługi, jego praca regulowana jest poprzez układ automatyki, nie generuje dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją. Zastosowanie termogeneratora rozwiązuje problem braku energii elektrycznej na SRP (głównie II stopnia). Termogenerator generuje relatywnie niską moc elektryczną (rzędu 30 W) jednak jej poziom jest wystarczający do zasilenia podstawowych urządzeń aparatury kontrolno - pomiarowej. Dzięki zastosowaniu termogeneratora na SRP oraz wprowadzeniu do niej urządzeń pomiarowych stacja ta staje się widoczna w systemie dyspozytorskim co pozwala na monitorowanie parametrów jej pracy. Podstawową zaletą zastosowania termogeneratora do zasilenia obiektu SRP w energię elektryczną jest umożliwienie eksploatacji układu pomiarowego z transmisją danych do nadzoru dyspozytorskiego (SCADA). Bezpośrednim efektem zastosowania termogeneratorów w systemie dystrybucji gazu jest poprawa efektywności energetycznej całego systemu. Pośrednim efektem zastosowania termogeneratorów jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Operator systemu dystrybucyjnego zgodnie z zapisami PE odpowiada za bezpieczne i niezawodne dostarczanie gazu ziemnego odbiorcom końcowym, co realizowane jest m.in. poprzez właściwy nadzór nad rozpływami gazu w systemie dystrybucyjnym. Celem realizacji w pełnym zakresie powierzonych zadań, konieczne jest zapewnienie odczytu danych bieżących oraz rozliczeniowych z układów pomiarowych zamontowanych na stacjach gazowych. Największym problemem jest zapewnienie zasilania tychże obiektów w energię elektryczną co związane jest z długotrwałym okresem przyłączeniowym po stronie operatora systemu elektroenergetycznego oraz częstym brakiem opłacalności budowy takiego przyłącza. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych jest rozwiązaniem pośrednim, nie gwarantującym bezpieczeństwa nadzoru nad rozpływami gazu, ze względu częste kradzieże elementów tychże rozwiązań jak również problemy w okresach występowania niskich temperatur otoczenia oraz krótkiego dnia. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest termogenerator pozwala na zapewnienie zasilania w energię elektryczną wytworzoną z gazu ziemnego w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych. Rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej w przypadku zasilana z sieci elektroenergetycznej, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych mi.in. z wymianą akumulatorów w przypadku zastosowania ogniw fotowoltaicznych, a tym samym zapewnienie spełnienia nałożonych obowiązków na OSD poprzez rozwiązanie pozwalające na wytwarzanie wymaganej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa›elektroenergetyka W wyniku spalania paliwa w termogeneratorze lokalnie generowana jest energia eklektyczna, która może posłużyć np. do zasilenia aparatury kontrolno – pomiarowej danego obiektu. Energetyka i Paliwa›spalanie i inżynieria paliw Termogenerator elektryczny jest urządzeniem w którym spalany jest gaz ziemny. Może on znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie dostępny jest gaz ziemny natomiast niedostępna jest energia elektryczna. Energetyka i Paliwa›technika cieplna W urządzeniu wykorzystywane jest zjawisko przekazywania ciepła głównie na drodze przewodzenia ciepła. Istotny jest odpowiednio wysoki poziom źródła górnego i zarazem niski poziom źródła dolnego. Odpowiednio zmodyfikowane urządzenie może znaleźć zastosowanie przy procesach technicznych w których występują straty ciepła (energia odzyskowa). Energetyka i Paliwa›technologie energetyczne Termogenerator elektryczny służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Możliwe jest również wykorzystanie ciepła zawartego w spalinach wylotowych z urządzenia. Wtedy w urządzeniu powstają dwa efekty użyteczne – energia elektryczna oraz ciepło. Urządzenie pracuje wtedy w trybie kogeneracyjnym. Ochrona Środowiska›technologie obniżające emisje szkodliwych substancji Zastosowanie termogeneratora w infrastrukturze dystrybucji gazu ziemnego pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji metanu do atmosfery. Dzięki energii elektrycznej produkowanej w termogeneratorze możliwe jest wprowadzenie do stacji redukcyjno pomiarowej aparatury kontrolno pomiarowej. W efekcie obiekt jest widoczny w systemie dyspozytorskim i monitorowane są wszystkie występujące na nim nieprawidłowości. Dzięki temu zapobiega się niekontrolowanym wyciekom gazu do atmosfery.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o.

NIP: 2060000996

Adres www: http://gascontrol-polska.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"