Baza technologii


Logo wpisu Utylizacja ścieków

Utylizacja ścieków

ChemSpin sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem know-how jest membranowa technologia oczyszczania ścieków z przerobu frakcji benzenowotoluenowej (B-T). W wyniku procesu rafinacji frakcji benzenowo-toluenowej kwasem siarkowym oraz późniejszej neutralizacji składników kwaśnych wytwarzane są ścieki zawierające sole sodowe kwaśnych związków sulfonoorganicznych. Opracowana technologia pozwala na redukcję ilości ścieków wytwarzanych w wyniku przerobu frakcji B-T oraz ich mniejszego zanieczyszczenia. Ponadto dokonywany jest odzysk wody ze ścieków. Technologię przetestowano w skali wielkolaboratoryjnej na terenie współpracującego zakładu przemysłowego. Zostały dokonane bilanse masowe i energetyczne opracowanego procesu. Obecnie prowadzone są prace badawcze uzupełniające, których celem jest weryfikacja opracowanych w latach 2011-2012 założeń projektowych do projektu bazowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Procesy membranowe są technikami pozwalającymi na separację zanieczyszczeń o wymiarach cząstek i cząsteczek na poziomie molekularnym lub jonowym. Są to procesy nowe, ale w ostatnich latach obserwuje się ich szybki rozwój. Każda membrana jest filtrem i, tak jak w przypadku filtracji, co najmniej jeden ze składników rozdzielanej mieszaniny może przechodzić bez przeszkód przez membranę, podczas gdy inne są przez nią zatrzymywane. Dla wszystkich procesów membranowych typowe są dwie właściwości: - Rozdzielanie przebiega w sposób czysto fizyczny, tzn. rozdzielane składniki nie ulegają przemianom termicznym, chemicznym ani biologicznym. Dlatego możliwe jest odzyskiwanie i ponowne zastosowanie składników mieszaniny. - Istnieje możliwość dostosowania rozdzielania membranowego do każdej skali produkcyjnej ze względu na budowę modułową procesu Technologie dobierane są indywidualnie do potrzeb zakładu chemicznego. Z tego względu niemożliwe jest porównanie poszczególnych metod oczyszczania pod kątem zarówno osiągów, jak i kosztów inwestycyjnych. Jako rozwiązanie konkurencyjne dla proponowanej technologii należy rozpatrywać także możliwość zlecenia odbioru i utylizacji ścieków zewnętrznemu podmiotowi. Techniki membranowe mogą być wykorzystywane do utylizacji ścieków różnego pochodzenia i IChP posiada odpowiednie zasoby materialne i ludzkie aby zoptymalizować każdy proces utylizacji.

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia znajdzie zastosowanie w systemach utylizacji ścieków, wytwarzanych w trakcie przerobu frakcji benzenowo-toluenowej pochodzenia koksochemicznego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ChemSpin sp. z o.o.

NIP: 5252598181

Adres www: http://chemspin.ichp.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"