Baza technologii


Logo wpisu Technologia wspierająca realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji identyfikacji trendów

Technologia wspierająca realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji identyfikacji trendów

Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Stworzony system pozwoli pracownikom administracji publicznej na poziomie samorządowym (rozumianym jako gmina) na realizację czterech podstawowych celów:
1. Wczesne ostrzeganie - w oparciu o zestaw analiz dokonywanych w czasie rzeczywistym system pozwoli na identyfikowanie emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych w sześciu obszarach określonych zgodnie z systematyką przyjętą w metodyce badawczej z zakresu inteligentnych miast, czyli: smart economy, smart living, smart people, smart environment, smart mobility oraz smart governance. Wyniki realizowanych analiz pozwolą w czasie rzeczywistym analizować nasilenie wybranych trendów w szerokim kontekście systemowym, a tym samym podejmować decyzje taktyczne i strategiczne obarczone niższym niż w standardowych procedurach ryzykiem. Dodatkowo, analizy te stanowić mogą istotny wkład w opracowywanie dokumentów strategicznych całościowych (strategia rozwoju miasta, strategia smart city) oraz sektorowych (np. Strategia rozwoju mobilności).
2. Monitoring środków zewnętrznych - równolegle do prowadzonych przez system analiz emergentnych trendów, system będzie monitorował dostępne środki zewnętrzne pozwalające na realizację projektów będących odpowiedzią na pojawiające się trendy i czynniki niepewności. Pozwoli to na generowanie międzywydziałowych wniosków rozwojowych i wzmacnianie budżetowych i inwestycyjnych możliwości samorządu.
3. Dane do wniosków UE - wygenerowane analizy i raporty stanowić będą wysokiej jakości wkład merytoryczny do wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, przez co dadzą jednostce samorządowej przewagę konkurencyjną.
4. Dane na temat nowych rozwiązań - system prowadził będzie w czasie rzeczywistym analizę wdrażanych innowacji społeczno-gospodarczych w miastach w regionie i poza nim, skracając tym samym czas, jaki byłby potrzebny na przeprowadzenie horizon scanning wymagany przy wnioskach na zaprojektowanie i/lub wdrożenie innowacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rdzeń systemu - Cross-Impact Analysis
Technologia składa się z 6 macierzy krzyżowych wpływów (CIA) zbudowanych zgodnie z klasyfikacją smart city: smart economy, smart living, smart people, smart environment, smart mobility oraz smart governance. Każda macierz zawiera trendy na poziomie krajowym/europejskim/globalnym oraz procesy identyfikowalne lokalnie np. dla macierzy smart environment mogą to być dane na temat lokalnego poziomu zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi albo liczbą rejestrowanych samochodów hybrydowych lub elektrycznych. Monitorowane w czasie rzeczywistym wskaźniki pozwalają określić siłę kluczowych dla segmentu trendów i na ich podstawie antycypować szanse i zagrożenia dla samorządu. Wszystkich sześć matryc spiętych jest w jedną meta-matrycę i raz w miesiącu generowany jest raport dla całego miasta.

Matryce pozwalają na analizę:
1. Danych ustrukturyzowanych - analiza trendów i danych lokalnych; przykładowe źródła:
a) Dostępne na poziomie światowym/ europejskim (np. Eurostat, UNEP, UNFPA, UN HABITAT, UNHCR, CIA, Bank Światowy)
b) Dostępne na poziomie miasta udostępniane przez:
• sektor publiczny (BDL, sprawozdania miejskie, budżet JST, WPF),
• sektor pozarządowy (sprawozdania finansowe i merytoryczne),
• mieszkańców (np. z używanych aplikacji),
• przedsiębiorców,
• jednostki szkolnictwa wyższego i nauki.
2. Dane nieustrukturyzowane - analiza sentymentu oraz kontekstowa wypowiedzi mieszkańców na określone tematy dopasowane do wybranego miasta;

Zastosowanie rynkowe

Uruchomienie innowacyjnej usługi wspierającej realizację realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w oparciu o system ICT. Podstawowe funkcjonalności systemu:
1. Dashboard - dostęp do bieżących danych na poziomie 6 macierzy tematycznych oraz metamacierzy zbiorczej. Przykład (RAHS):
2. Generowanie raportów - możliwość wygenerowania raportu podsumowującego fluktuacje danych w wybranym czasokresie oraz identyfikującego procesy o największym nasileniu. Raz w miesiącu system automatycznie generuje raport na poziomie meta-matrycy z podsumowaniem kluczowych dla samorządu zmian.
3. Baza rozwiązań - aktualizowana w czasie rzeczywistym baza innowacji społeczno-gospodarczych wdrażanych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i w krajach o zbliżonych parametrach (predefiniowana grupa).
4. Powiadomienia o konkursach - system powiadomień na temat ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów rozwojowych w miastach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Lublin, woj. lubelskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o.

NIP: 9471985129

Kraj: Polska

Adres www: http://www.ibrinotec.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 6 lutego 2024 09:31

Wróć na stronę "Bazy"